ANNO 1700

Kilde: 1-368-1 1/15


In nomine Jesu Christi                            I Jesu Christi navn
Da pacem Domine, in diebus nostris       Giv fred Herre, i vores tid
Deus misereatur nostri                            Gud forbarme sig over os


Dominica post Epiphan: 1

7 Januar 1700

Døbt Peder Andersøns Datter i Ubberop Apolone
Susc: Præste=Qvinden.
Testes. Peder Nielsøn, og Maren Larsdatter tjente paa Annabjerg=gaard. Bodel Haakons datter.

Dominica post Epiphan: 3t:

21 Januar 1700

Bleff begraffued Peder Arffuesøns barn ??

Dominica septuagesima

28 Januar 1700

bleff begraffued Rasmus Duesøns dreng af Nye=gaard som døede i Ubberop.

Samme dag bleff Døbt Christopher Smeds barn i Højbye Bodel.
Susc: Præste=Qvinden.
Testes. Niels Kroe=Mand, Niels Degns Søn Peder, Christen Lade=Foged, Jens Madzsøns Sophje, Tyges Kone
her i byen.


Dominica sexagesima

4 Februar 1700

Døbt Niels Olsøns datter i Ebbelyche Maren.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Niels Degn og hans pige Bodel, Ole Pedersøn i Nye=gaard, Hans Povelsøn i Steenstrop, Niels Larsøns Kone i Ebbelyche.

Første faste prædichen

18 Februar 1700

Døbt Søffren Jensøns d: i Tengslemarch Luzie.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Peder Jensøn i Tengslemarch, Christian Nielsøn, og Niels Jacobsøn jbid: Niels Larsøns Kone i Ebbelyche, Ole Brøddes pige i Tengslemarch.

Dominica Oculi

14 Marts 1700

Døbt Ole Guldbrantzsøns Søn i Gudmandrop Guldbrandtz
Susc: Peder Bøesøns Kone jbid:
Testes. Niels Jensøn, og Bodel Hansdatter, Peder Nielsøns datter Maren.

Dominica Lætare

21 Marts 1700

begraffued Eske i Staarop, og Niels Olsøns Maren i Ebbelyche.

Festo annunciationis Mariæ

25 Marts 1700

Døbt Hans Jpsøns Huus=Mands Søn i Kljndt.
Susc: Anne Skræderes her i Byen.
Testes. Hans Jpsøn, Niels Ol=søns dreng, Jens Andersøns Kone, Niels Pedersøns Maren, Niels Søffrensøns pige, alle jbid:

Femte Onsdag i fasten

31 Marts 1700

begraffued Peder Bøesøns kone i Gudmandrop.

Palme Søndag

4 April 1700

Døbt Jonas Skræderes søn her i byen Peder.
Susc: Ole Skræderes kone jbid:
Testes. Clement Væffuere, Degns søn Peder, og pige Bodel Sophie Jens datter, jbid:

Dominica Palmarum

4 April 1700

begraffued Hans Jensøn i Steenstrop.

den 5 april:

5 April 1700

døde Sl. Hr Hans Ribe, og d 17 dito begraffued.

Festo Paschatos 3t:

 13 April 1700

begraffued Peder Mortensøns kone i Kljndt.

Samme dag Døbt Madtzs Hansøns datter i Steenstrop Bodel.
Susc: Madtzs Nielsøns kone i Lomsaas.
Testes. Jens Søffrensøn i Rin=ge, Lars Andersøns d: Cidtzse i kljndt, Michel Nielsøns pige Karen i Steenstrop.


Dominica in Albis

18 April 1700

Døbt Madtzs Larsøns barn i Nyerop
Susc: Lars Madtzsøns kone jbid:
Testes. Lars Madtzsøns Søn Ole, og d: Karen, Niels Thomasøns Søn Vesthj, Helvig og hendes d: Bodel, alle i Nyerop.

Dominica Misericordia

25 April 1700

Døbt 2 ægte børn.

1. Otthe Nielsøns d: Maren i Ubberop.
Susc: Degnens kone.
Testes. Peder Nielsøns Søn Jens i Holmstrop, Luce hans Søster, Lars Smeds Barbara.

2. Anders Avesøns daatt: Ljsbeth i Nyerop. Susc: Madtzs Andreæsøns kone jbid:
Testes.

den 18 april:

18 April 1700

begraffued Jens Hansøn.

den 28 april:

28 April 1700

begraffued Gunders barn i Nyerop.


Dominica Miser:

25 April 1700

begraffued Hijrde qvinden til Jens Bentzsøns.

Samme dag begraffued eet af Ejlers børn i Ubberop.


Dominica Jubilate

2 Maj 1700

Døbt Christen Madtzsøns d: Bodel i Gudmandrop.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Peder Nielsøn paa Annebjerg=gaard, Peder Bøesøns Søn Lauridtzs, Kjelds Søn Madtzs, Peder Nielsøns
d: Maren, Ole Hansøns d: Maren. Alle i Gudmandrop.

Samme dag begraffued 2 lijg.
det 1 Søffren Olsøns kone her i byen.
det 2 Knud Jensøns barn i Gudmandrop.


den 12 Maji

12 Maj 1700

begraffued Christian Nielsøns kone i Tengslemarch.

den 15 Maji

15 Maj 1700

begraffued Jacob Rytter døede i Nyerop.

Dominica Vocem jucunditatis

16 Maj 1700

begraffued een Staadere i Tranemosehuused.

Samme dag bleff Døbt Helle Larsøns Karen i Tengslemarch.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Niels Søffrens: jb: Christians dreng i tengslemarch, Madtzs Hansøns dreng her i byen, og hans pige, Niels Pedersøns d: i Kljndt.


Festo Pentecostes 2da

31 Maj 1700

begraffued Ole Guldbrandtzs barn i Gudmandrop.

Festo Pentec: 3t:

1 Juni 1700

Vjet Ave Jensøn og Cidtzse Nielaus d: i Staaerop.

Dominica Trinitatis

6 Juni 1700

Døbt Michel Nielsøns Søn Jacob i Steenstrop.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i byen.
Testes. Peder Boesøns Søn Madtzs, Peder Nielsøn og hans d: Maren i Gudmandrop, Maren Lars d: i Steenstrop.

Samme dag begraffued Peder Mogensøns barn i Nye=gaard.


Dominica post Trinitat: 1

13 Juni 1700

Døbt Tyge Larsøns barn Hans her i Byen.
Susc: Birte Peder Jensøns jbid:
Testes. Peder Boesøns Lars i Gudmandrop, Madtzs Andersøns dreng Niels, Jørgen Jespersøns Kone her i byen, Lars Smeds Barbara, Jens Madtzsøns pige Inger jbid:

Dominica post Trinit: 2da

20 Juni 1700

bleffue troe=loffuede Christian Nielsøn i Tengslemarch, og Maren Povels d: i Steenstrop.
Testes. Hans Fader, Søffren Jensøn, Ole Brødde, og Niels Jacobsøn i Tengslemarch.

Samme dag bleff Døbt Anders Povelsøns Søn her i byen Niels.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Degnens Peder, Jens Madtzsøns Anders Præstens Hans, Lhene


Dominica post Trinit: 3t:

27 Juni 1700

Døbt Anders Skaanjngs d. i Ubberop Anne Cathrine.
Susc: Maren Mauridtzs d: paa Annebjerg=gaard.
Testes. Christen Snedchere jbid:, Kudsken og een pige jbid: Hermand Luce, Madtzs Hansøns d: Gjertrud her i byen.

Festo visitationis Mariæ

2 Juli 1700

begraffued Anders Povelsøns barn her i byen.

Samme dag Døbt Rasmus Andreæsøns d: i Nyerop Karen.
Susc: Lars Madtzsøns Kone jbid:
Testes. Jep Madtzsøn i Staaerop, Lars Madtzsøns Søn og d: i Nyerop.


Dominica post Trin: 4t:

4 Juli 1700

Døbt Niels Larsøns d: i Ebbelyche Bodel.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Lars Madtzsøn i Ebbelyche, Niels Tulesøns Søn i Offuer=bye, Søffren Jensøns Kone i Tengslemarch.

den 21 Julij

21 Juli 1700

begraffued Peder Jacobsøns Kone i Gudmandrop.

Dominica post Trin: 8va:

1 August 1700

Døbt Madtzs Andersøns Søn her i byen Anders.
Susc: Maren Jens Madtzsøns jbid:
Testes. Zire Jens d:, Degnens Søn Peder, Jon i Gudmandrop, Anders Madtzsøns d: Kirsten i Steenstrop.

Dominica post Trin: 13

5 September 1700

Døbt Eske Skræderes Søn i Zonnerop Niels.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Jørgen Anders Søn i Lomsaas.

Dominica post Trin: 14

12 September 1700

Døbt Anders Bødcheres barn i Tengslemarch
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i byen.
Testes. Hans Pedersøn, Lars Olsøn, Ole Brøddes Kone, og Søffren Jensøns Kone i Tengslemarch.

Samme dag stod aabenbare skriffte Mogens Svends: i Ubberop og Else for lejer=maal, og Mætte Olches daat:, som udlagde een Soldat, som var afdanched.


Dominica post Trin: 16

26 September 1700

Døbt Ole Skræderes Søn Hans her i byen.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i byen.
Testes. Anders Ols: i Holmstrop, Niels Jacobs: i Tengslemarch, Anna Niels Larsøns, og Cidtzse Lars Madtzsøns i Ebbelyche.

den 6 8bi: maaneds bede=dag

6 Oktober 1700

Døbt Anders Madtzsøns Søn Michel i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone. jbid:
Testes. V. Niels Niels:, og Jørgen Anders:, Anders Smeds d: Inger, gl Madtzs Nielsøns d: Karen, Niels Hoffu=gaards d:

Sct Michels dag

29 September 1700

bleffur Christen Søffrens: og Karen Povels d: Vjede.

Dominica post Trin: 19

17 Oktober 1700

blef Døbt 2 børn.

Det 1 Niels Jacobsøns Søn Jacob i Tengslemarch.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt,
Testes. Peder Bøesøns Søn Madtzs i Gudmandrop, Peder Jens:, Thomas Niels:, Christians Kone i Tengslemarch.

Det andet Anders Pedersøns Søn Peder i Nye=gaard.
Susc: Magdalene Væffueres i Nyekjøbing.
Testes. Madtzs Møllers Maria, Jens Pedersøn, Lars Jacobsøns d: Luce, Peder Olsøns d. Bodel i Nye=gaard.

Dominica post Trin: 20

24 Oktober 1700

bleff Døbt Peder Bentzsøns Rytteres Søn Eric Vilhelm her i byen.
Susc: Lieutenants d: Bodel Broch.
Testes. Niels Degns Søn Peder, Henrik Peders: Thoer Peders: Rytterer, Christiana Barbara Broch, Maren Mouridtzs d: paa Anne=bjerg=gaard.

Samme dag bleffur troe=loffuede Ole Hans: i Gudmandrop, og Karen Michels d: i Steenstrop, som var Michel Nielsøns Kones Søster ibid:
Testes. Jens Madtzs: og hh: her i byen, Michel Niels: og hh: i Steen=strop, Peder Bøes:, og Peder Niels: i Gudmandrop.


Dominica post Trin: 21

31 Oktober 1700

bleffur troe=loffuede Peder Peders: i Gudman=drop, og Bodel Lauridtzs d: i Nye=gaard.
Testes. Lauridtzs Jacobs: hendes Fader, Jens Peders: og hans hustrue Marie jbid:

Festo omnium Sanctorum

1 November 1700

bleffur troe=loffuede Peder Jacobs: i Gudmandrop, og Barbara Lauridtzs d: her i byen.
Testes Lauridtzs Smed hendes Fader, Peder Jens: og hh:, Jens Bentzs: og hh: her i byen.

Dominica post Trin 23

14 November 1700

bleff Døbt Jens Larsøns d: Kirsten her i byen.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i byen.
Testes. V. Anders Michels:, Degnens Søn Sørn, Lhene Kroe=kone, Sophie Jens Madtzsøns d:

Dominica post Trin: 24

21 November 1700

bleffur Vjede Ole Hans: i Gudmandrop, og Karen Michels d: i Steenstrop.

Dominica advent: 1

28 November 1700

bleffur vjede Peder Jacobs: i Gudmandrop, og Barbara Lars d: her i byen.

Dominica advent: 3

12 December 1700

bleffur vjede Peder Peders: i Gudmandrop, og Bodel Lars d: i Nye=gaard.

Samme dag bleff Døbt Andreses barn i Holmstrop
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes.


Dominica advent: 4

19 December 1700

bleff Døbt Lars Madtzsøns d: Dorthe i Ebbelyche.
Susc: Bodel Degns her i byen.
Testes. Ole Peders: i Steenstrop, Mogens Sørns:, Mætte Præstens pige, Kirsten Madtzs Hansøns pige.

Festo nativitat: Xsti 3

27 December 1700

bleff Døbt Anders Larsøns Søn Anders i Ubberop.
Susc: Magdalene Væffures i Nyekjøbing.
Testes. Herman Christens:, Peder Peders:, i Ubberop. Madtzs Rasmus Søns Kone i Svinnjnge. Niels Vilhelmsøns Kone i Ølcherop. [må være Ulcherop]

Det andet Niels Skjnchels Søn Jesper i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. V. Niels Nielsøn, Anders Sørns:, Anders Smeds Søn Sørn, Peer Madtzsøns Luce. alle jbid:

den 23 10br:

23 December 1700

bleff begraffued Niels Jacobsøns barn i Tengslemarch.

Jule aften

24 December 1700

bleff begraffued gl Jep Tygesøn her i byen.

Festo nativitat: Xsti 3t:

27 December 1700

bleff begraffued Niels Mølleres barn i Lomsaas.