ANNO 1703

 Kilde: 1-368-1 1/15


Festo circumcis: Xsti

bleff Døbt Jens Pedersøns d: Kirsten i Steenstrop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Ole og Madtzs Larsøns sønner jbid: Jens Bentzsøns søn Anders her i Byen, Michel Nielsøns Kone, og Niels Nielsøns Pige Maren i Steenstrop.

Dominica post Epiphan: 1

bleff Døbt Mons Sørnsøns søn Jens i Nyerop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes. Henric Rytteres, Gunder i Nyerop, Præstens Karl Hans Ols:, Madtzs Jensøns Kone, Jens Madtzsøns d: Zire her i Byen.

Dominica post Epiphan: 2da

bleffue Døbde 2 ægte børn:

Det 1 Niels Larsøns d: Dorthe i Ebbelyche.
Susc: Maren Jens Madtzsøns her i Byen.
Testes. Corporal Succou, Hans Lars: paa Odden, Ole Brødde i Tengslemarch, Præstens Søster Anne, Jens Madtzsøns d: Zire her i Byen.

Det 2 Anders Jpsøns og i Ebbelyche.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Hans Povels:, Ole Brøddes Karl Niels, og pige Cjdtzse i Tengslemarch, Lars Pedersøns pige Maren i Ebbelyche.

Dominica Epiphan: 3

bleff Døbt Thoer Rytteres Datter Bente i Staaerop.
Susc: Berthel Træe beens Kone i Nye=kjøbing.
Testes. Claus Skoe=mager , i Staaerop, Niels Klejn Smed og Nicolaj Rytterer her i Byen, og Ole Andersøns Kone, Aves Datter Cjdtzse i Staaerop.

Samme dag bleffye vjede i Tengslemarch Niels jacobs:, og Karen Madtzs d: i Lomsaas.

Samme dag bleff begraffued Magrete Jens Datters søn Jens her i Byen.

Den 24 januarij

bleff begraffued een Rytter ved naffn Niels Smed i Ebbelyche, under Velb: Hr Oberst Munds Compagnie.

Festo Purificat: Mariæ

bleffue vjede Hr Eric og Christiana Broch her i Byen.

Dominica Septuages:

bleff Døbt Jens Andersøns d: Bodel i Kljndt.
Susc: Niels Pedersøns Kone jbid:
Testes. Lars Madtzs: i Ebbelyche, Tønneses Karl Jens Tyes: i Nyekjøbing, Jens Madtzsøns Michel, Peder Nielsøns pige Karen Lars d: her i Byen, Sørn Jensøns Pige Kirsten i Tengslemarch.

d 7 februarij

Johan Peders: Ryttere under Velb: Oberstes Munds Compagnie Skrifft, som ligger i qvarter i Kljndt her i Sognet for eet qvjnd=folch ved naffn Magrethe Jens d: her i Byen.

Samme dag bleff Døbt Jon Olsøns d: Bodel i Gudmandrop.
Susc: Præstens Søster her i Byen.
Testes. Jens Møllere, Jens Sørns:, Degnens Terskere her i Byen, Ole Hansøns søn Madtzs, og huustrue i Gudmandrop, Jørgen Smeds d: Karen i Zonnerop.

Samme dag bleff begraffued Ole Brøddes Søster i Tengslemarch.


Dominica Invocavit

bleff Døbt Madtzs Pedersøns søn Lars her i Byen.
Susc: Præstens Søster Cathrjne jbid:
Testes. Hans Kjær, Jens Bentzsøns søn Anders, Degnens søn Lars Niels: her i Byen, Peder Larsøns og Monsses Huustruer i Skogerop.

Den 2 Onsdag i Faste

bleff Døbt Lars Madtzsøns søn Madtzs i Ebbelyche.
Susc: Bodel Degns her i Byen.
Testes. Niels Peders: her i Byen, Peder Boesøns søn Lars, og Peder Nielsøns søn Madtzs i Gudmandrop, Ole Jacobsøns Kone, og Anders Smeds d: Inger i Lomsaas.

Dominica Reminiscere

bleff Døbt Niels Nielsøns d: Karen i Lomsaas.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone jbid:
Testes. Peder Madtzs:, Anders Madtzs:, Niels Haffu=gaards d: Karen, Anders Smeds d: Inger, Ole Jacobsøns Kone, alle i Lomsaas.

Dominica Lætare

bleff Døbt eet u=ægte barn Niels i Zonnerop. Moderen Luce jbid:
Susc: Marthe Michels jbid:
Testes. Niels Mons:, Anders Michels:, Rasmuses Kone, Peder Fiskeres pige Ellen, Jørgen Smeds d: Karen alle jbid:

Den 19 Martij

bleff begraffued Dend Dyd=Zirede Matrone Cathrine Jacobs D: Rømer Hr Johans Sl. Kjæreste her i Højbye Kirche.

Den 21 Martij

bleffue Døbde 2 børn:

Det eene Michel Nielsøns i Steenstrop søn Madtzs.
Susc: Jens Madtsøns Kone her i Byen.
Testes. Degnens søn Sørn, her i Byen, Jens Peders: i Steenstrop, Ole Brøddes Karl Niels i Tengslemarch, Jens Madtsøns d: Zire her i Byen, Lars Jensøns d: Magrethe i Steenstrop.

Det andet Niels Michelsøns d: Karen i Ubberop.
Susc: Berthel Træebeens Kone i Nyekjøbing.
Testes. Anders Skaanjng, Hermans Dreng Hans, og pige Birte i Ubberop, Eric her i Byen.

Samme dag bleff begraffued Madtzs Pedersøns ljden søn Lars her i Byen.

Den 28 Martij

stod eet qvind=folch Karen Rasmus d: aabenbare skrifft, som tjente Niels Jacobs: i Tengslemarch, og udlagde een Slagteres Dreng.

Samme dag bleff begraffued Niels Nielsøns ljden d: i Lomsaas.

Palme Søndag

bleff Døbt Madtzs Olsøns d: Kirsten i Staaerop.
Susc: Ole Andersøns Kone jbid:
Testes. Jens Peders: i Nye=gaard, Jens Bentzsøns søn Anders her i Byen, Niels Olsøns søn Ole i Staaerop, Peder Olsøns d: i Nye=gaard, Lars Jacobsøns d: Luce i Staaerop.

Den 5 april:

bleff begraffued Michel Nielsøns Ljden søn Madtzs i Steenstrop.

Dominica qvasimodo geniti

bleffue troe=loffuede Mogens Pedersøn i Gudmandrop, og Kirsten Anders d: i Steenstrop.
Testes. Anders Madtzsøn jbid:, Hans Jps: i Kljndt, Madtzs Anders: og hans Kone her i Byen, Ole Lars: og Anders Madtzs: i Lomsaas.

Dominica post Pascha 2da:

Communicantes.
Oluf Sørns: og hh:, Sørn Oluffs:, Nicolaj Ryttere, Jens Lars: og hh:, Eric og hh:, Lars hans: og hans Moder, af Højbye.
Jens Sørns: og hh: af Ellinge. Madtzs Nielsøns børn Mogens og Kirsten, og Hans Voldborgs: af Lomsaas. Madtzs Larsøns søn Madtzs af Holmstrop. Anders Lars: og hh:, Hans Andersøns søn Christen, Jens Jydes Broder Christen Jyde, Ellen Niels d: af Zonnerop. Eske Otthes: og hh: af Nyerop. Herman og hh:, Lars Christensøns d: Kirsten, og hans d: Maren, Peder Nielsøns Karl Niels af Ubberop. Anders Hauff=gaards søn Niels af Lomsaas første gang. Lars Pedersøns
pige Dorthe af Ebbelyche. 32.

Dominica post Pascha 3t:

Peder Jens: og hh:, Jens og Kirsten, og Cjdtze Deres børn, Skaanjnge=Manden og hh:, Bodel Effuerd af Højbye. Jens Niels: og hans Kone, Lars Jensøn og hans Kone af Gudmandrop. Svend Peders: og hans Kone i Trane=huused.
Nielaus og hans Kone, V. Niels Niels: og hans Kone af Steenstrop. Peder Madtzs: og hans Kone, Madtzs og Cjdtzse Deres børn, Niels Niels: og hans Kone, Kirsten Deres pige, Oluff, Madtzs og Karen Niels Haffu=gaards børn, Niels, Anne og Maren Niels Nielsøns børn, Niels Møllerer og hans Kone af Lomsaas. Karen Skræderes og hendes Døttere Maren og Karen af Holmstrop. Jens Jyde og hans Kone, Jørgen Smeds d: Karen, Jens Andersøn og hans Kone, Kirsten Skræderes af Zonnerop. Sørn Jens:, Ole, Povel, Kirsten hans folch af Tengslemarch, Madtzs Lars: og hans Kone, Niels Thomæsøn og hans Kone af Nyerop. Jens Michels: og hans Kone af Kljndt. Jens Anders: og hans Kone, Anders Deres søn, og Karl Alle, Inger Skaanings, Præstens pige Bodel, og Anne Thoers, Madtzs Ols:, Corporal Sørn Anders: offuer Land=folched
af Højbye. Claus Jacobs: og hans Kone af Nyerop, Lars Jacibsøns søn Jens af Nye=gaard. Niels Mons: og hans Kone af Zonnerop. 64.

Den 30 april:

bleff begraffued Jens Pedersøns Kone af Steenstrop.

Dominica post Pascha 4ta:

Tye Lars: og hans Kone, Vibeche Mortens af Højbye. Inger Jespers af Gudmandrop. Christen Skrædere og hans Kone, Anders Skaanjng og hans Kone af Ubberop. Cjdtzse Jeppes og Kirsten Madtzs d: af Højbye. Jeppe V. Niels Nielsøns Karl, Sørn Andersøn Jens Pedersøns Karl af Steenstrop. Helles pige Salve af Tengslemarch. Sørn og Niels Jens Nielsøns
sønner af Gudmandrop. Peder Niels Larsøns Karl, Jens Jens: og hans Kone, Lars Madtzsøns søster Maren af Ebbelyche.
Jørgen Smed og hans Kone, Henric Corporal, Niels Jps: og hans Kone af Zonnerop. 24.

Dominica post Pascha 5ta:

Peder Ols: og hans Kone, og Deres d: Bodel af Nye=gaard. Jens Anders: og hans Kone, Michel Peders: og hans Kone af Kljndt. Jens Niels: og hans Kone af Nyerop. Jens Jude og hans Kone, Lars Færge=Mand og hans Kone af Zonnerop. Peder Nielsøns søn Jens af Holmstrop. Lars Lars: og hans Kone, Jens Jens: og hans Kone, Andreas Oluff Larsøns Karl,
Anders Madtzs: og hans Kone, Jens Niels: og hans Kone af Lomsaas. Cathrjne Liggers, Bodel Anders d:, Sørn Mur= Mester, Lars Jacobs: Ryttere, Præstens Dreng Zacharias af Højbye. Hermans Dreng Christen, Anders Skaanjngs d: Inger af Ubberop. gl Niels Nielsøns Dreng Nielaus af Steenstrop. Oluff Brødde og hans Kone af Tengslemarch. Hr. Asses: Leegaards Karl Anders paa Anne=bjerggaard. 36.

Dominica post Pascha 6ta:

Jonas Skrædere og hans Kone, Maren Madtzsses, Karen Lorendtzses, Jørgen Christens: og hans Kone af Højbye. Madtzs Niels: og hans Kone, med Sønnen, Oluff Jacobsøns Karl Hans, Oluff Jacobs: med sin Kone af Lomsaas. Hans Povels: og hans Kone, hans Moder og Søster Bodel 1ste gang. af Steenstrop. Sørn Jens: ig hans Kone, Christian og hans Kone af Tengslemarch, Anders Jens: og hans Kone, Gjertrud Ods af Zonnerop. Anders Peders: og hans Kone af Nyerop. Lars Jacobsøns pige Karen af Nye=gaard. Lars Aves: og hans Kone, Deres Dreng Jens, Ave Peders: og hans Kone, Deres Søn og d: Anders og Cjdtzse af Staaerop. Madtzs Oluffs: og hans Kone, Peder Peders: og hans Kone, Karen Peder Anderses af Hundstrop. Karen Jenses af Ellinge. Jens Niels: og hans Kone af Kljndt. Peder Niels: og hans Kone af Holmstrop. 43.

Dominica post Pascha 6ta:

Bleffue Døbte tvende børn.
Det 1ste gl Oluff Hansøns i Gudmandrop Søffren.
Susc: Bodel Degns i Højbye.
Testes. Peder Nielsøns søn Madtzs, Peder Bosøns d: Bodel, Mogenses Fæste=Møe Kirsten Anders d: af Gudmandrop.

Det 2det Michel Pedersøns af Kljndt Kirsten.
Susc: Niels Pedersøns Kone jbid:
Testes. Hans Povels: af Tengslemarch, Jens Bentzsøns søn Anders af Højbye, Knuds qvinde af Gudmandrop.

Dominica Trin:

Madtzs Lars: og hans Kone, Ole Madtzs: og hans Kone af Holmstrop. Jens Lars: og hans Kone, Maren Svends af Ellinge.

Samme dag, som var d 3 junij bleffue begraffued 2de lijg:

Det eene Jens Pedersøns d: Kirsten af Steenstrop.
Det 2det Vesthj Nielsøns søn Peder af Nyerop.

Den 6 junij, som var maaneds bede=dag

bleff Døbt Svends Søn Ole i Trane=huused.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Lars Skaanjng, Eric, gl Anders Michelsøns d: Maren, Clement Væffueres pige Anne af Højbye. Peder Pedersøn af Ubberop.

Dominica post Trin: 1ma:

Anders Michels: og hans Kone, Madtzs Anders: og hans Kone af Højbye. Hollænderen Jacob Claus: og hans Kone af Ellinge. Mogens Peders: af Gudmandrop og hans Fæste=Møe Kirsten Anders d: Anders og hans Kone af Holmstrop. Jørgen Jens: og hans Kone af Zonnerop. Thomas og hans Kone af Tengslemarch. Vesthi og hans Kone, Rasmus og hans
Kone af Nyerop. Lars Sørns: og hans Kone, Søffren Jens: hans Fader, og Søster Inger Sørns d: af Lomsaas. 22.

Samme dag bleffue Døbdt 2 børn:

Det 1ste Sørn Jensøns søn Lars i Tengslemarch.
Susc: Niels Pedersøns Kone i Kljndt.
Testes. Anders Ryttere, Hans Povels:, Ole Brøddes Karl Niels, Njels Jacobsøns Kone, Hans Nielsøns Kone.

Det 2det Sørn Jespersøns af Gudmandrop d: Cjdtzse.
Susc: Kirsten Anderses i Hulcherop i Egebjerg Sogn.
Testes. Peder Nielsøns søn Madtzs, Jens Nielsøns søn Niels, Peder Boesøns Kone, Mons Pedersøns Fæste=Møe Kirsten
Anders d: i Gudmandrop. Ole Skræderes søn Niels af Højbye.

Dominica post Trin: 2da:

Niels Oluffs: og hans Kone af Ebbelyche, Peder Niels: og hans Kone af Lomsaas, Niels Madtzsøn og hans Kone af Nyerop. Hans Jps: og hans Kone af Nye=gaard. Lieutenant Broch og hans Kone, d: Magrethe Brochs, Oluff Anders: og hans Kone. 15.

Samme dag bleff begraffued Sørn Jespersøns d: Cjdtzse af Gudmandrop.

Festo Johannis Babtistæ, som faldede med Dominica post Trin: 5t:

Skaanjnge=Manden og hans Kone til Anders Madtzsøns af Steenstrop. Ole Niels: og hans Kone, Tyre, Njelaus af Lomsaas. Niels Anders: af Ebbelyche. Ejler og hans Kone af Ubberop. Madtzs Peders: og hans Kone af Højbye. Peder Boes: og hans Kone, Peder Nielsøns sønner Ole og Madtzs af Gudmandrop. Anders Aves: og hans Kone af Nyerop. 17.

Samme dag bleffue vjede Mogens Peders: af Gudmandrop, og Kirsten Anders d: af Steenstrop.

Noch samme dag bleffue troe=loffuede Jens Peders: af Steenstrop, og Maren Anders d: af Højbye.
Testes. Peder Niels: og hans Kone af Gudmandrop, Oluff Peders: af Steenstrop, Oluff Brødde og Christian af Tengslemarch, Ansers Michels: af Højbye.

Dominica post Trin: 4ta:

Niels Degn og hans Kone, deres sønner Sørn og Ole, Niels Peders: og hans Kone af Højbye. Anders Sørns: og hans Kone af Lomsaas, Maren Nielsses jbid: Eske Skrædere og hans Kone af Zonnerop. Niels Jacobs: og hans Kone af Tengslemarch. 13.

Dominica post Trin: 5ta:

Peder Niels: og hans Kone af Højbye. Ole Madtzs: og hans Kone, Bodel Niels d: til Jens Nielsøns af Lomsaas.
Jep Madtzs: og hans Kone af Staaerop. 7.

Samme dag bleff Døbt Jens Nielsøns Tønnes af Kljndt.
Susc: Niels Pedersøns Kone jbid:
Testes. Anders Michels:, Hans Oluffs: tjennende Højbye Præst, Anders Ryttere af Tengslemarch. Peder Boesøns Kone af Gudmandrop. Jens Pedersøns Fæste=Møe Maren Anders d: af Steenstrop.

Dominica post Trin: 6ta:

Bleff Døbt Eske Skræderes d: Maren af Zonnerop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone af Holmstrop.
Testes. Niels Jacobs: af Tengslemarch. Lars Madtzs:, Niels Larsøns Kone af Ebbelyche, Jens Jensøns Kone jbid: Zjre Jens d: af Højbye.

Dominica post Trin: 7ma:

Michel Niels: af Steenstrop. Hans Niels: og hans Kone af Tengslemarch. Jens Peders: og hans Kone af Kljndt. Peder Mons: og hans Kone, Deres d: Mætte, Mathis Ryttere og hans Kone af Nye=gaard. Anders Seeds søn Sørn, hans d: Karen, hjemme, (dend 2den Inger hos Hans Madtzs: af Højbye.) af Lomsaas. Ole Ryttere og hans Kone, Sørn Ryttere og hans Kone af Holmstrop. Jens Jacobs: Ryttere af Ebbelyche. Loe=gaards Lade=Foged Jens Peders:

Samme dag gich Michel Nielsøns Kone af Steenstrop, Sørn Jensøns Kone af Tengslemarch, Sørn Skræderes Kone af Gudmandrop, Svends Kone i Trane=huused i Kirchen.

Dominica post Trin: 8va:

Mogens Sørns: og hans Kone, Gunder Peders: Ryttere og hans Kone af Nyerop. Danjel Mogens: og hans Kone Højbye. Lars Madtzs: og hans Kone Niels Lars: og hans Kone af Ebbelyche. 10.

Dominica post Trin: 9ma:

Andreas Nicolaj Ryttere og hans Kone af Tengslemarch. Niels Haffu=gaard og hans Kone af Lomsaas. 4.

Den 18 aug:

Som var ordinaire maaneds bede=dag Velædel Hr Assessor Leegaaerd, hans Søster d: Mademojselle Kirsten Jørgens d:

Dominica post Trin: 10ma:

Jens Lars: og hans Kone, Vibeche Sl. Jens Mortensøns af Højbye. V. Ole Hans: og hans Kone af Gudmandrop. Didric Christian Ryttere af Zonnerop.

Dominica post Trin: 11ma:

bleff Døbt V. Ole Hansøns søn Hans af Gudmandrop.
Susc: Maren Jens Madtzsøns af Højbye.
Testes. Niels Peders: Kroe=md, Sørn Niels: Degnens søn, jb: Peder Nielsøns søn Madtzs af Gudmandrop. Anne Peder Pedersøns, Maren Anders d: tjen: Peder Boes: jbid:

Samme dag gich Jens Nielsøns Kone af Kljndt i Kirchen.

Dominica post Trin: 12:

Oluff Sørns: og hans Kone, hans Fader Sørn Oluffs:, Hans Ryttere Nicolaj Hopmester, Magrethe hønse=Kone, Clement Væffuere og hans Kone. Deres pige Anne Ingvars d:, Niels Klejn=Smed Ryttere og hans Kone af Højbye. Rasmus Niels: og hans kone af Zonnerop. Kirsten Michels d: t: Niels Lars:, Maren Jens d: t: Lars Peders:, Anders Jps: drag: t: jbid: af
Ebbelyche. Bodel Jydes af Lomsaas. Maren Anders d: t: Peder Boes:, Gjertrud Søffrens d: Hans Larsøns Rytteres troe=loffuede Fæste=Møe af Grevinge Sogn af Gudmandrop. 19.

Dominica post Trin: 13tia:

Johanne Anders d: Laagaaerds huus=holderske, Hans Ride=foged Christen Smjdth, Hans Laqvej Christen Gjøds:, Peder
Jens: og hans Kone, Lars Ols: Ryttere, Simon PersS t: Niels Jacobs:, Jens Niels: t: jbid:, Kirstine Madtzs d: hos Thomas Niels: af Tengslemarch. Peder Peders: og hans Kone af Gudmandrop. Anders Lars: og hans Kone af Ubberop. Ellen Otthes d: t: Per Povels: Fiskere af Zonnerop. Claus Skoe=magere Ryttere og hans Kone af Staaerop. Madtzs Hansøns Kones Moder Gjertrud af Højbye. 18.

Samme dag bleffue vjede Hans Lars: Ryttere og Gjertrud Søffrens d:

Dominica post Trin: 14ta:

Knud Jens: og hans Kone af Gudmandrop. Madtzs Ols: t: V: Ole Hans:, Sørn Jespers: og hans Kone, gl Ole Hans: og hans Kone, Deres søn Hans Ols:, Bodel Lars d: t: Per Niels:, Bodel Peders d: t: Fad: Peder Boes: Ljsbeth Jørgens d: t: V. Ole Hans: alle af Gudmandrop. Magrethe Jens d: bes: t: Jens Madtzs: af Højbye, Lars Niels: fordum Ryttere Niels Peders
søns slegtning jbid: Michel Ols: t: Madtzs Hans: jbid: Karen Rasmus d:, Ingeborg Bents d: t: Niels Jacobs: af Tengslemarch. Niels Bentzs: drag: t: Ole Brødde, Helle Lars: og hans Kone jbid: Jacob Jacobs: Hollænderens søn
af Ellinge. Hans Jacobs: drag: t: Lars Jacobs:, Christen Christens: t: Hans Jps: af Nye=gaard. Anders Jps: Marthe Michels hans Moder af Zonnerop. Lars Michels: drag: t: Anders Brødde, Volborg Sørns d: af Lomsaas. Lars Peders: af Ebbelyche. gl Niels Niels: og hans Kone, Maren Oluffs d: t: Dem, Anne Peders d: t: Michel Niels: af Steenstrop. Niels Michels: og hans Kone, Herman Christens: og hans Kone af Ubberop Kirsten Lars d: t: Fad. Lars Anders: Kirsten Sørns d: t: Niels Sørns:, Niels Peders: og hans Kone af Kljndt. 39.

Dominica post Trin: 15:

Lars Skaanjng og hans Kone, V. Anders Michels: og hans Kone, deres søn Jens, Peder Jacobs: og hans Kone, Jørgen Jespers: og hans Kone, Johanne Oluffs d: hos Danjel Mons:, Jørgen Lars: Kljndteboe og hans Kone, Niels Jens: drag:
t: Fad Jens Madtzs: Mjchel Jps: t: jbid: Christen Pers: Skoe=mager, Gjertrud Madtzs d: t: Ole Sørns: af Højbye. Peder Jens: drag: t: Niels Lars: af Ebbelyche. Jens Peders: og hans Kone af Ellinge. Maren Anders d: t: Anders Ols: af Holm=
strop. Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde af Tengslemarch, Johan Peders: Ryttere, Peder Bentzs: Ryttere og hans Kone af Kljndt. Ave Jens: og hans Kone, Madtzs Christophers: t: Jep Madtzs: Staaerop. Andres Pers: t: Anders Pers: Niels
Madtzs: t: Rasmus Andres: af Nyerop. Peder Lars: t: Peder Niels: Ole Jacobs: og hans Kone, Hans Lars: Sold: deres Karl, Anders Brødde og hans Kone af Lomsaas. Lars Jens: og hans Kone, Lars Ols: og hans Kone, Esben Lars: t: Michel Niels: af Steenstrop. 40.

Samme dag bleff Døbt Anders Larsøns søn Rasmus af Ubberop.
Susc: Magdalene Lars Pedersøns af Nyekjøbing.
Testes. Herman Christens:, Peder Skaanjng, Ejler Hansøns Kone af Ubberop. Birte Oluffs d:, Niels Vilhelms Kone af Ulcherop.


Dominica post Trin: 16ta:

Tyge Lars: og hans Kone, Anne Christophers d: V. Anders Michelsøns pige, Jens Jacobs: Madtzs Pedersøns Karl, Jens Lars: t: gl Anders Michels:, Ljsbeth Jffuers d: Degnens pige, Peder Sørns: Ole SørnsS broder, Hans Sørns: drag: t: Madtzs Pers: Bodel Lars d: t: Præsten, Anne Jørgens d: t: jbid: af Højbye. Anne Nielses, Kirsten Niels d: hendes d:, Lars Sørns: og hans Kone, Karen Anderses, af Zonnerop. Anders Madtzs: og hans Kone af Steenstrop. Kirsten Sørns d: t: Hollænderen. Kjeld Hans: og hans Kone, Bodel Jffuers, Lars Pers: drag: t: Boes:, Niels Madtzs: Sold: t: Peder PedersS. af Gudmandrop. Peder Peders: og hans Kone af Hundstrop. Niels Niels: og hans Kone af Lomsaas. Ole Anders: og hans Kone, Anne deres d:, Nie Ols: og hans Kone, Povel, Ole, Karen deres børn, Luce Lars d: t: Fad: Lars Jacobs: af Staaerop. Jens Madtzs: t: Niels SørnS: Bodel Jens d: t: Fad: Jens Niels:, Karen Peders d: t: Stiff=Fad: Michel Peders: af Kljndt. Anders Christens: og hans Kone, Inger Anders d: t: Per Skaanjng, Lisbeth Lars d: hos Fad: Lars Christens: Hans Peders: Hermans Karl, Christen Lars: hans Dreng af Ubberop. Niels Niels: drag: t: Peder Ols: i Nye=gaard. Salve Jens d: t: Helle Lars: i Tengslemarch. 47.

Festo Michaelis

Peder Fiskere og hans Kone, Jørgen Smed og hans Kone, Karen Deres d:, Christen Lars: hans Kones Fader, Jens Jyde og hans Kone, Hans Andersøn og hans Kone, Anne Jørgens af Zonnerop. Jens Hjul=Mand, Inger Jespers, Cathrine Jacobs d: t: Præsten, Peder Knuds: Ryttere og hans Kone, Peder Jensøns d: Cjdtzse af Højbye. Assessor Leegaaerds Koche=p: Ellen Niels d:, og bryggers=p: Dorthe Jens d: paa Anne=bjerg=gaard. Anne Jacobs d: Hollænderens d: paa Ellinge. Niels Mølleres (fordum Ryttere) og hans Kone. Anders Brøddes børn jørgen og Kirstine af Lomsaas. Claus Jacobs: og hans Kone af Nyerop. Lars Ols: af Holmstrop. Jens Anders: og hans Kone af Kljndt.Thoer Ryttere og hans Kone, Jeremias
Ryttere og hans Kone, Madtzs Ols: og hans Kone af Staaerop. 35.

Samme dag bleff Døbt Madtzs Andersøns d: Anne af Højbye.
Susc: Anders Madtzsøns Kone af Steenstrop.
Testes. Madtzs Anders: barnets Morbroder, st tjen: jbid: Jens Bentzsøns søn Anders af Højbye, Karen Lars d: Peder Nielsøns p: jbid:, Anders Pedersøns Kone Maren af Nyerop.

Dominica post Trin: 17

gich V. Ole Hansøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Dominica post Trin: 18.

Peder Jens: og hans Kone, Jens og Kirsten Deres børn, Ole Madtzs: og hans Kone, gl Bodel Anders d: hos Anders Povels: af Højbye. gl Christen Jps: og hans Kone, Peder Madtzs: og hans Kone, Kirsten Nielses, Anders Peders: og hans Kone, Bodel Bolles d:, hendes søster Cjdtzse, Anders Lars: og hans Kone, Ellen Niels d: hos søsteren Luce af Zonnerop. Niels Niels: og hans Kone, Karen Guthorms, Sørn Anders: Soldat t: Jens Peders:, Nielaus Anders: t: gl Niels Niels: af Steenstrop. Niels Povels: af Staaerop. Peder Hans: Ryttere og hans Kone af Tengslemarch. Madtzs Niels: og hans Kone, Anders Haffu=gaard og hans Kone af Lomsaas. Sørn Pedersøn Leegaaerds Karl i Ellinge. Christen Sørns: og hans Kone
af Gudmandrop. 34.

Dominica post Trin: 19

Ole Skrædere og hans Kone, Lars Smed og hans Kone, Eric og hans Kone, Maren Deres d:, Jens Madtzs: og hans Kone, Zire Deres d:, Madtzs Peders: og hans Kone, Cjdtzse Nielses udi de fattiges huus, Tyre Jbs d: t: Niels Peders: af Højbye. Jon og hans Kone, Lars Jons: og hans Kone, Niels Jbs: af Gudmandrop. Jens Peders: og hans Fæste=Møe Maren Anders d: af Steenstrop. Anders Madtzs: og hans Kone, Michel Anders: af Lomsaas. Lars Ols: og hans søn, Madtzs Lars: og hans Kone, Niels Sørns: og hans Kone, Lars Anders: og hans Kone, Jens Deres søn af Kljndt. Jens Sørns: og hans Kone, Eske Otthes: og hans Kone, Clauses Stiff=d: Karen, Madtzs Lars: p: Karen af Nyerop.Lars Jacobsøns pige Karen i Nye=gaard.
Rasmus Klochere og hans Kone af Ubberop. Madtzs Ols: paa Anne=bjerg=gaard. Karen Jenses i Ellinge. Cjdtzse Peders d: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Gjertrud Odtzes af Zonnerop. 49.

Dominica post Trin: 20

Peder Madtzs: og hans Kone, Madtzs og Cjdtzse Deres børn, Mons Madtzs:, Niels Madtzs:, Kirsten Madtzs d: hos Faderen Madtzs Niels:, Niels Anders: hos Faderen Anders Jens:, Niels Niels:, Anne Niels d:, og Maren Niels d: hos
Fad: gl Niels Niels: Madtzs Niels:, Ole Nielsøn, Karen Niels d: hos Fad: Niels Madtzs: Haffu=gaard, Niels Niels: og hans Kone, Kirsten Anders d: Deres p:, af Lomsaas. Madtzs Ols: og hans Kone, Karen Peder Andersøns af Hundstrop. Jens Jens: og hans Kone af Ebbelyche. Jens Niels: og hans Kone af Ubberop. Hans Lars: og hans Kone, Maren Niels d:, Jens Sørns: og hans Kone af Ellinge. Svend og hans Kone i Trane=huused. Christen Sørs: af Zonnerop. Anders Ols:, Lars Ols:, Maren Ols d: hos Fad: Ole Niels: Luce Anders d: t: V. Niels Niels: Madtzs Anders: Marthe Anders d: Cjdtzse Anders d: hos Faderen Anders Madtzs: Anders Christens: Anne og Bodel Christens d: hos Stiff=Fad: Nielaus Ols: Magrethe Lars d: hos Fad: Lars Jens: i Steenstrop. Bodel Anders d: t: Ole Madtzs: Niels Madtzs: og hans Kone af Holmstrop. Madtzs Lars: og hans Kone, Ole Lars: hans Border er hos ham, Jens Niels: hos Fad: Niels Thomæsøn af Nyerop. Jens Niels: og hans Kone af Gudmandrop. Jens Sørns: Sold: t: Degnen, Maren Madtzses, Anders Madtzs: og hans Kone i de fattiges huuse. Sørn Muur=Mestere, Maren Jens d: t: Jens Larsøns af Højbye. Jens Lars: af Nye=gaard. 59.

Den 19 8br:

bleff begraffued Sørn Ols: af Højbye.

Samme dag bleffue vjede Jens Peders: og Maren Anders d: af Steenstrop.

Den 22 8br:

bleffue copulerede og vjede dend Ærværdige, hæderlige, og Vellærde Mand Hr Johan Christophers: Skjønthjer Sogne=Præst for Højbye Menighed, og dend Gudelskende, hæder=baarne Mademoiselle Anne Cathrine Hans d: Rjbe.

Dominica post Trin: 21

Peder Niels: og hans Kone, Ole Niels: og hans Kone, Tyre Pers, Karen Bolles d: t: Anders Madtzs: af Lomsaas. Ole Niels: og hans Kone, Nielaus Ols: og hans Kone af Steenstrop. Niels Jens: hos Fad: Jens Niels: Sørn Jens: Sold: hos Jens Niels: af Gudmandrop. Niels Thomæsøn og hans Kone, Vesthi Niels: og hans Kone, Anders Peders: og hans Kone af Nyerop. Peder Holgers: og hans Kone, Christen Christensøn og hans Kone af Ubberop. Ole Sørns:, Povel Jens:, Kirsten t: Sørn Jens: i Tengslemarch. Christen Hans: hos Hans Anders:, Niels Mons: og hans Kone af Zonnerop. Marie Anders d: af Holmstrop. Niels Jens: Skaanjng og hans Kone, Sørn Dam Ryttere og hans Kone, Lars Skytte Ryttere af Højbye.

Samme dag gich Anders Larsøns Kone af Ubberop i Kirchen.

Festo omnium Sancto

bleff Døbt Niels Mølleres (fordum Rytteres) søn Christopher af Lomsaas.
Susc: Madtzs Niels: Kone jbid:
Testes. Gunder Ryttere af Nyerop, Sørn Christens: Ryttere af Holmstrop, Ole Jacobsøns Kone, Jens Jensøns Kone, Kirsten Madtzs d: hos Fad: Madtzs Niels: af Lomsaas.

Dominica post Trin: 22

Ole Brødde og hans Kone, Hans Niels: og hans Kone af Tengslemarch. Anders Niels: Leegaaerds Terskere paa Ellinge= gaard. Jens Bentzs: og hans Kone, Anders Deres s:, Jørgen Christens: og hans Kone, Michel Michels: Deres Karl, Inger Skaanjngs, Madtzs Hans: og hans Kone, Jonas Skrædere og hans Kone, Bodel Everts, Zaharias Niels: t: Præsten af Højbye. Peder Boes: og hans Kone, Peder Niels: og hans Kone, Madtzs Peders: Sold: hos brod: Mons Peders: af Gudmandrop. Ave Pers: og hans Kone, Cjdtzse Deres d:, Lars Aves: og hans Kone, Jens Michels: hans Karl af Staaerop. Jens Niels: Jyde og hans Kone af Zonnerop. Lars Lars: og hans Kone, Anders Niels: Sold: hos Ole Lars: Ryttere af Nyerop. Jep Peders: Sold: hos V. Niels Niels:, Peder Jens: t: jbid: af Steenstrop. Lars Jacobs: og hans Kone af Nye=gaard.

Den 7 9br: som var ordinarie maaneds bede=dag

bleff begraffued Sørn Christensøns Rytteres søn Mons af Holmstrop.

Dominica post Trin: 23

Ole Sørns: og hans Kone af Hundstrop. Maren Lars Madtzsøns søster, Dorthe Peders d: t: Lars Peders: af Ebbelyche. Lars Sørns: og hans Kone, Sørn Jens: hans Fader, Niels Jens: og hans Kone af Lomsaas. Jeppe Madtzs: og hans Kone af Staaerop. Andres Ols: og hans Kone af Holmstrop. Anderas Nicolaj Ryttere og hans Kone af Tengslemarch. Madtzs
Andreæsøn og hans Kone af Nyerop. Michel Peders: og hans Kone af Kljndt. Anders Jens: og hans Kone af Zonnerop. Lars Hans: Skoemagere, Magrethe Jydes hans Moder, Madtzs Ols:, Inger Sørns d: t: Jens Madtzs: Henric Zachariæsøn Substitut af Højbye.

Samme dag bleff begraffued v: Niels Nielsøns spæde søn Niels af Lomsaas.

Dominica post Trin: 24

Jens Lars: og hans Kone, Alle Niels: værende hos Bentzs:, Anders Hans: og hans Kone, Peder Niels: og hans Kone, gl Anders Michels: og hans Kone, Karen Deres d:, Magrethe Jacobs af Højbye. Jacob Claus: Hollændere og hans Kone i Ellinge. Jørgen Jens: og hans Kone i Zonnerop. HansOls: t: Stiff=Fad: Lars Madtzs: af Ebbelyche. Maren hos Fad: Lars Jens: af Steenstrop. Peder Ols: og hans Kone, Bodel Deres d: i Nye=gaard. Sørn Jens: og hans Kone af Tengslemarch. Peder Niels: og hans Kone, Jens Deres søn af Holmstrop. Rasmus Andreæ søn og hans Kone af Nyerop. Mons Peders: og hans Kone af Gudmandrop. 29.

Samme dag gich Madtzs Andersøns Kone af Højbye i Kirchen.

Dominica post Trin: 25.

Niels Christens: Degn og hans Kone, Sørn, og Ole Deres sønner, Danjel Mons: og hans Kone, Hans Lars: V. Anders Michelsøns Kones bror af Højbye. Thomas Niels: og hans Kone af Tengslemarch. Hans Jps: og hans Kone af
Nye=gaard. Niels Ols: og hans Kone af Ebbelyche. Michel Anders: og hans Kone af Mosbye=huus. 15.

Samme dag bleff begraffued Anders Madtzsøns spæde søn af Lomsaas, som bleff hjemme=Døbt af Præsten dend Ærværdige, hæderlige og vellærde Mand Hr Johan Christopher Skjønthjer om Torsdags afften næst tilforn, som
var d 22 9br:, og bleff kalded Hans.

Dominica 1 advent:

Niels Peders: Kroe=Mand og hans Kone af Højbye. Vibeche Sl. Jens Mortensøns, Hand Povels: Præstens Terskere jbid: Ole Jens: Ryttere og hans Kone, Sørn Christens: Ryttere og hans Kone af Holmstrop. Bodel Lars d: t: Christian i Tengslemarch. Peder Mons: Ryttere og hans Kone, Mætte Deres d: af Nye=gaard. Ole Lars: og hans Kone, Anders Smed og hans Kone, Sørn Deres søn af Lomsaas. Maren Madtzses af Steenstrop. 18.

Samme dag bleff begraffued Rasmus Nielsøns Skræderes døed=føded barn af Zonnerop.

Samme dag bleff Døbt Anders Jensøns d: Maren af Zonnerop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone af Holmstrop.
Testes. Ole Brødde af Tengslemarch, Hans Povels: Præstens Terskere, Lars Hans: Skoe=Magere, Lars Madtzsøns
Kone af Ebbelyche, Ole Jacobsøns Kone af Lomsaas.

Dominica 2d: advent:

Kirsten Madtzs d: i det fattiges huus af Højbye. Ejler Hansøn og hans Kone af Ubberop. Jens Niels: og hans Kone af Lomsaas. Oluff Pers: t: V. Niels Niels: af Steenstrop. Madtzs Pers: hos Fad: Per Niels: af Gudmandrop. Matthias Ryttere og hans Kone af Nye=gaard.

Samme dag gich Niels Mølleres Kone i Kirchen af Lomsaas.

Dominica 3t: advent:

Madtzs Anders: og hans Kone, Peder Jacobs: og hand Kone af Højbye. Madtzs Hans: og hans Kone af Steenstrop. Anders Jens: og hans Kone af Nyerop. Maren Nielses, Nielaus Niels: hendes søn af Lomsaas.

Samme dag bleffue Døbde tvende børn af Højbye:

Det 1ste Jens Larsøns søn Lars.
Susc: Præste=Konen Anna Cathrina Hr Johans jbid:
Testes. Ole Sørns: Jens Sørns: Sold: hos Degnen. Esben Lars: hos Peder Niels: Karen hos Faderen gl Anders Michels: Maren værende hos Faderen Eric Alle af Højbye.

Det 2det V. Anders Michelsøns d: Anne
Susc: Maren Jens Madtzsøns jbid:
Testes. Sørn Nielsøns Degnens søn, Jørgen Christens: Hans Ols: drag: hos Jens Bentzs: Karen Lars d: t: Peder Niels: Anne Christens d: hos Clement Væffuere alle ogsaa af Højbye.

Dominica 4t: advent:

bleff begraffued Ole Jensøns Rytteres Døed=føded barn af Holmstrop.

Festo Johannis Evgelistæ

bleff Døbt Ole Larsøns søn Ole af Lomsaas.
Susc: Luce Madtzs Nielsøns jbid:
Testes. Niels Møllere (fordum Ryttere), Michel hos Fad: Anders Smed jb:, Mons Pedersøns Kone af Gudmandrop,
gl Niels Nielsøns d: Anne værende hos Faderen af Lomsaas, Erichs Stiff=d: Maren Bentzs d: af Højbye.