ANNO 1704

 Kilde: 1-368-1 1/15


Festo Epiphan:

6. januar 1704

bleff Døbt Peder Jacobsøns Peder af Højbye.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Schiønthiers.
Testes. Ole Jacobs: af Lomsaas, Niels Jacobs: af Tengslemarchmarch., Niels Peders: Sophie Peder Nielsøns, Tyre Niels d: t: Niels Peders: af Højbye.

Samme dag gich til Guds Bord Knud Jens: og hans Kone af Gudmandrop.

Dominica post Epiphan: 1

13. januar 1704

gich Rasmus Nielsøns Kone af Zonnerop i Kirchen. Og Anders Jensøns Kone jbid: gich og i Kirchen.

Samme dag Communicant:
Michel Niels: og hans Kone af Steenstrop. Ole Madtzs: og hans Kone af Holmstrop. Peder Jens: og hans kone, Lars Ols: Rytterer af Tengslemarchmarch. Eske Skrædere og hans Kone af Zonnerop. Hans Ols: drag: Terskere hos Bentzs: af Højbye. 10.

Dominica septuages:

20. januar 1704

Lieutenant Petter Broch og hans Kone. Anders Madtzs: og hans Kone i de fattiges huus af Højbye. Sørn Jespers: og hans Kone, Christen Madtzs: og hans Kone af Gudmandrop. Jens Michels: og hans Kone af Kljndt. 10.

Samme dag bleff begraffued Jens Niels: af Lomsaas, som druchnede i Kljndte=Søe.

Samme dag ogsaa begraffued Rasmus Andreæ søn spæde barn af Nyerop, som var kun bleffuen hjemme=Døbt, og bleff kalded [intet navn].

Dominica Sexages:

27. januar 1704

Ole Sørns: og hans Kone, Nicolaj Hop=Mester Ryttere af Højbye. Gunder Peders S: Ryttere og hans Kone af Nyerop. V. Niels Niels: og hans Kone af Lomsaas. Ingeborg Peders d: Peder Boesøns p: af Gudmandrop. 8.

Samme dag bleff Døbt Knud Jensøns søn Madtzs af Gudmandrop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hans d: Ribe.
Testes. Anders Jens: af Højbye. Madtzs Ols: hos Fad: V. Ole Hans: Jon Olsøns Kone, Karen gl Ole Hansøns d: Inge Peders d: Peder BoeSøns p: af Gudmandrop.

Samme dag gich Jens Larsøns Kone af Højbye, og Ole Jensøns Rytteres Kone af Holmstrop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Lars Ols: af Holmstrop.

Festo Bacchanal:

5. februar 1704

Peder Bentzs: Ryttere og hans Kone af Kljndt. Andreas Nicolaj Ryttere og hans Kone, Dideric Christian Ryttere af Tengslemarchm. 5.

Samme dag gich V. Anders Michelsøns Kone af Højbye i Kirchen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Peder Lars: ung Karl, og Bodel Anders d: Enche af Lomsaas.

Samme dag bleff begraffued Anders Jensøns lidet barn Ingeborg af Nyerop.

Dominica Invocavit.

10. februar 1704

Ole Jacobs: og hans Kone af Lomsaas. Rasmus Niels: og hans Kone af Zonnerop. Claus Rasmus: Corporal offuer Land=folchet af Højbyen. 5.

Samme dag gich Ole Larsøns Kone af Lomsaas i Kirchen.

Samme dag bleffue Døbde 3 børn:

Det 1ste Madtzs Pedersøns søn Lars af Højbye.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Schiønthiers.
Testes. Jens Jacobs: og Nye=gaard, Henric Peders: Corporal offuer Rytterjed af Svinnjnge inden Herred. Anders Lars: af Skagerop værende hos Mod: jbid: Peder Pedersøns Kone af Gjeldstrop. Præstens søster Cathrjne Marie.

Det 2det Ole Madtzsøns søn Lars af Holmstrop, (som bleff begraffued Lang=freddag næst effter.)
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes. Madtzs Madtzs: hos Fad: Madtzs Lars: jbid: Eske Skrædere af Zonnerop. Ole Pers: gl Niels Nielsøns Karl, Maren Jens Persøns, Ole Nielsøns d: Maren af Steenstrop.

Det 3die Anders Jensøns d: Ingeborg af Nyerop.
Susc: Madtzs Larsøns Kone jbid:
Testes. Jens Anders:, Lars Andersøns søn Jens af Kljndt. Niels Madtzs: Niels Jacobsøns Karl, Ellen Niels d: hans p: af Tengslemarch. Ave Jensøns Kone af Staaerop.

Dominica Reminiscere.

17. februar 1704

Jens Niels: og hans Kone af Kljndt. Peder Fiskere og hans Kone, Ellen Otthes d: Deres p: Martha Michels, Anders Michels: hendes s: af Zonnerop. Birthe Per Nielsøns d: af Holmstrop. V. Anders Michels: og hans Kone, Jørgen Jespers: og hans Kone, Peder Jacobs: Møllere af Højbye. Lars Pers: dr: t: Fad: Per Boes:, Lars Hans: t: brod: V. Ole Hans: af Gudmandrop. Hans Niels: og hans Kone af Tengslemarchmarch. Hans Lars: Sold: t: Lars Jens: af Steenstrop. Jens Pers: Møllere og hans Kone jbid: 20.

Samme dag gich Per Jecobsøns Kone af Højbye i Kirchen.

d 20 febr:, som var dend anden Faste=bede=dag

20. februar 1704

bleff Døbt Andreas Nicolaj Rytteres d: Kirsten af Tengslemarch.
Susc: Madtzs Larsøns Kone i Holmstrop.
Testes. Ole Brødde, Niels Jacobs:, Ole Sørns: t: Sørn Jens: Ellen Niels d: Niels Jacobsøns p: Cjdtzse Jens d: Ole Brøddes p: af Tengslemarch.

Dominica Oculi.

24. februar 1704

Peder Knuds: Rytt: og hans Kone i Højbye. V. Peder NielsS og hans Kone af Gudmandrop. Lars Færge=Mands Kone af Zonnerop. 5.

Samme dag bleff Døbt Anders Madtzsøns d: Birte i de fattiges huus i Højbye.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrjne Ribe.
Testes. Hans Ols: drag: t: Jens Bentzs: Jens Sørns: Sold: Tjen: Degnen, Anders Jens Bentzsøns søn, Karen gl Anders Michelsøns d: Peder Jensøns Kone i Højbye.

Samme dag bleff begraffued Madtzs Hansøns Døed=føded søn af Højbye.

Dominica Lætare.

2. marts 1704

Vesthi Niels: og hans Kone, Mons Sørns: og hans Kone, Kirsten Madtzs d: hendes søster af Nyerop. gl Niels Niels: og hans Kone, Niels Deres søn, af Lomsaas. Claus Sørns: Laagaaerds tien: paa Ellinge=gaard. Ole Madtzs: og hans Kone af  Højbye. Jens NielsS og hans Kone af Ubberop.

Samme dag bleff begraffued Dorthe Jens Datters (qvam vehementissime comitiali laborant: morbo) Døed=føded u=ægte søn af Staaerop.

Dominica Judica.

9. marts 1704

Lars Skaanjng og hans Kone, Anne Anders d: t: Degnen af Højbye. Peder Peders: og hans Kone, Jens Deres søn, Niels Madtzs: Sold: Deres Karl, V. Ole Hans: og hans søn og Kone, af Gudmandrop. Lars Ols: og hans Kone, Magrethe Jens d: t: Michel Niels: af Steenstrop. Lars Michels: drag: t: Anders Brødde i Lomsaas. Anders Jps: drag: t: Lars Pers: og hans Kone i Ebbelyche. Jens Ols: og hans Kone i Holmstrop. Anders Lars: og hans Kone i Zonnerop. Niels Bentzs: drag: Ole Brøddes Karl, Cjdtzse Jens d: hans p: Simon Pers: t: Christian Niels: af Tengslemarch. Hans Jacobs: drag: t: Lars Jacobs: gl Christen i Nye=gaard. Christen Christens: Smidth Rjde=Foged hos Assessor Leegaaerd, Christen Gjøldsøn hans Laqvej paa Anne=Bjerg=gaard. Jens Peders: hans Lade=Foged, Jacob Hollænderes p: Engeleche paa Ellinge=gaard.

Samme dag bleff Dødt Niels Jacobsøns søn Jacob af Tengslemarch.
Susc: Madtzs Nielsøns Kone af Lomsaas.
Testes. Madtzs Pers: af Højbye, Mons Madtzs: af Lomsaas, Ole Jacobs:s Kone jbid: Cathrine Jacobs d: Claus Jacobs: i Nyerop.

Samme dag gich Rasmus Andreæ søns Kone af Nyerop i Kirchen.

Festo annunciat: Mariæ.

25. marts 1704

Lars Jens: og hans Kone af Steenstrop. Bodel Skoe=mageres af Lomsaas. Jens Lars: gl Anders Michelsøns Karl, Henric Zachariæsøn Substitut af Højbye. Johan Peders: Ryttere af Kljndt. Madtzs Christophers: dr: t: Jep Madtzs: i Staaerop. 7.

Samme dag gich Knud Jensøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Dominica Palmar

16. marts 1704

bleff begraffued Eric Danjels: af Højbye.

Den 16 Martij, som var mandagen efter Palme Søndag [præstens fejl?]

17. marts 1704

communicerede dend ærværdige, hæderlige, og vellærde Mand Hr Johan Skjønthjer Sogne=Præst for Højbye Meenighed i Ods Herred, og hans Høj=dyd=ædel Kjæreste Anne Cathrine Hans d: Ribe, saavel som hans kkære søsterer Cathrine Marie, og Anne, tillige med Jacob Grove Dansk Skole=Mestere.

Festo Viridium

20. marts 1704

Ave Jens: og hans Kone, Kirsten Pers d: hos Jep Madtzs: af Staaerop. Magrethe hønse=kone, Peder Jens: og hans Kone, Jens Deres søn, Anne og Bodel Christens d: t: V. Anders Michels:, Tye Lars: og hans Kone, Danjel Mons: og hans Kone, Johanne Ols d: hos dem, Esben Lars: t: Per Niels:, Sara Jørgens d: t: Jens Bentzs: ej føre, Bodel Knuds d: hos Mod: Bodel Evertes, Sørn Ols: Corporal, Lars Niels: Niels Persøns Slegting af Højbye. Bodel, og Niels ej føre hos Fad: Jens Niels: af Kljndt, Niels Pers: og hans Kone, Jørgen Deres søn, Andres Pers: og Kirsten Sørns d: tjen: Niels Sørns: Jens og Kirsten Lars Andersøns børn, Karen Michel Persøns d: Kirsten Jens Michelsøns Stiff=d: ej føre af Kljndt. Helle Lars: og hans Kone, Niels Madtzs: t: Niels Jacobs:, Povel Jens: tjen: Sørn Jens: af Tengslemarch. Jens Lars: hos Fad: Lars Jacobs: Niels Niels: drag: Otthe Lars: t: Hans Jps:, Anne Ljsbeth Mons d: bes: t: jbid: sc: i Nye=gaard. Anders Lars: og hans Kone, Peder Skaanjng og hans Kone af Ubberop. Jørgen, Kirsten Anders Brøddes børn, Michel Anders Smeds søn af Lomsaas. Anders Madts: og hans Kone, Madtzs, Marthe og Cjdtzse Deres børn, Anders, Lars, Per ej føre, og Maren Ole Nielsøns børn, Luce Anders d: V. Niels Nielsøns p:, Anders Christens: Nielauses Stiff=søn, Michel Ols: t: Jens Pers: Hans Lars: Sold: t: Lars Jens: af Steenstrop. Madtzs Lars: og hans Kone, Madtzs Deres søn, Karen Madtzs d: Deres Tjenst=p: Bodel Anders d: Ole Madtzsøns p: Ljsbeth Jffuers d: Eskes p: af Holmstrop. gl Ole Hans: og hans Kone, Anders og Karen Deres børn, Madtzs drag: og Maren Kjeld hans søns børn, Anne Thoers besoff: t: Per Niels:, Christen Sørns: og hans Kone, gl Niels Hans: hos Kjeld Hans: Bodel Jffuers, Hans Madtzs: Peder Boesøns Karl, Ljsbeth Jørgens d: t: V. Ole Hans: af Gudmandrop. Jens Pers: og hans Kone, Jens Sørns: og hans Kone, Jacob og Anne Jacob Hollænderes børn, Sørn Pers: Røgtere af Ellinge og paa gaarden. Asses: Leegaaerds Mademoiselle Barbara Christens d:, Knud Ols: ej føre hans tjen: paa Anne=Bjerg=gaard. Jens Niels: hos Fad: Niels Thomæsøn, Ingeborg Bentzs d: hans p: Ole Lars: hos Brod: Madtzs Lars: Jens Sørns: og hans Kone af Nyerop. Karen Jørgen Smeds d: af Zonnerop. 93.

Samme dag gich Anders Madtzsøns Kone Kirsten Træe=been af Højbye udi Kirchen.

Samme dag næst effter, som var Lang=Freddag

21. marts 1704

bleff begraffued Ole Madtzsøns ljden søn Lars af Holmstrop, som bleff Døbt Dominica Invocavit.

Festo Paschates 3t:

25. marts 1704

gich Madtzs Persøns Kone af Højbye i Kirchen.

Dominica qvasi modo geniti.

30. marts 1704

Anders Madtzs: og hans Kone, Peder Madtzs: og hans Kone, Anders Brødde og hans Kone af Lomsaas. Tyre Jps d: t: Niels Pers: Marthe Erics, Maren Bents d: hendes d:, Cjdtzse Jeppes i de fattiges huus, Jens Jacobs: hos Marthe Erics, Cathrine Jacobs d: t: Præsten, Madtzs Pers: og hans Kone, Bodel Sørns d: Deres p: Jens Sørns: Sold: t: Degnen, Alle Niels: hos Madtzs Hans: af Højbye. Niels Ols: og hans Kone, Thoer Pers: Ryttere og hans Kone, Jeremias Ditløff Ryttere, Ole Anders: og hans Kone, Anne Deres d:, Luce hos Fad: Lars Jacobs: Bodel hendes søster jbid: Povel Niels: hos Fad: Niels Ols: af Staaerop. Ellen Niels d: og Cjdtzse Michels d: t: Niels Jacobs: Maren Anders d: Helle Larsøns Stiff=d: Ole Sørns: og Kirsten Pers d: t: Sørn Jens: Ole Brødde og hans Kone af Tengslemarch. Anne Jørgens, Andres Ols: og hans Kone, Karen Anderses af Zonnerop. Ole Niels: og hans Kone, Bodel Anders d: Deres p: af Steenstrop. Peder Jens: t: Niels Lars: af Ebbelyche. Karen Jenses, Jon Ols: og hans Kone af Gudmandrop. Dorthe Jens d: Lhee=gaaerds bryggerske paa Anne=bjerg=gaard. 47.

Samme dag gich Andres Nicolaj Rytteres Kone af Tengslemarchmarch, og Anders Jensøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Dominica Miseric:

6. april 1704

Madtzs Niels: Cjdtzse Niels d: Peder ej føre Peder Madtzsøns Stiff=børn, Peder Lars: og hans Fæste=Møe, Kirsten Madtzs d: Mons Madtzs: Niels Madtzsøn Møllere hos Fad: Madtzs Niels: Anne og Maren Niels Nielsøns Døttere, Karen Bolles d: t: Anders Madtzs: af Lomsaas. Madtzs Ols: og hans Kone af Staaerop. Bodel Niels d: ej føre t: Michel Niels: V. Niels Niels: og hans Kone, Luce Anders d: Deres p: af Steenstrop. Povel Sørns: Lhegaaerds tjen: paa Anne=bjerg=gaard. Niels Rasmus: og hans tjen: paa Ellinge=gaards. Peder Sørns: drag: t: brod: Ole Sørns: hans Sørns: drag: t: Madtzs Pers: Niels Jens: drag: t: Fad: Jens Madtzs: Michel Jps: hans Karl, Jens Anders: V. Anders Michelsøns søn, Gjertrub Madtzs d: t: Ole Sørns: Karen hos Fad: gl Anders Michels: Anne Christens d: t: Væffueren, Bent Gustaffs: hans Svend, Clement Væffuere og hans Kone, Alle Niels: hos Jens Bentzs: Zacharias Niels: Kirsten Niels d: Besoff: Sørn Mur=Mestere og Maren hans d: Jens Michels: Møllere af Højbye. Herman Christens: og hans Kone, Christen Lars:, Hans Pers: og Birte Ols d: t: dem, Kirsten hos Fad: Lars Christens: Inger Anders d: t: Peder Skaanjng af Ubberop. Anders Peders: og hans Kone af Nyerop. Christophers: t: Peder Ols: af Nye=gaard. 46.

Samme dag bleffue vjede Peder Lars: og Bodel Anders d: af Lomsaas.

Samme dag bleffue Døbde tvende børn:

Det 1ste Peder Nielsøns d: Karen af Højbye:
Susc: Anne Catrine Præste=konen.
Testes. Sørn Niels: Degnens søn hos Fad: Jacob Grove Studios: Dansk Skole h: Henric Zachariæ søn Substitut, Anne Madtzs Pedersøns af Højbye, Bodel Peder Boesøns af Gudmandrop.

Det andet Jens Nielsøns d: Birthe af Ubberop:
Susc: Anne Ole Skræderes af Højbye.
Testes. Jens Peders: af Holmstrop, Birte Hermans af Ubberop, Maren Madtzs Andersøns af Højbye, Marthe Lars d: Bryggerske paa Anne=bjerg=gaard.

Den 28 april:

28. april 1704

bleff begraffued Lars Peders: af Ebbelyche.

Dominica Jubilate.

13. april 1704

gl Niels Niels: af Steenstrop og hans Kone, Jens Pers: og hans Kone jbid: Jep Pers: Sold: t: V. Niels Niels: jbid: Madtzs Hans: og hans Kone, Sørn doz Ryttere og hans Kone, Jens Madtzs: og hans Kone, Zire Deres d: af Højbye. Peder Hans: Ryttere og hans Kone af Tengslemarch. Jens Sørns: og hans Kone, Bodel Zonnebols d: Peder Madtzs: og hans Kone, Ellen Niels d: hos søsteren Luce, Anders Pers: og hans Kone, Anne Nielses af Zonnerop. Peder Niels: og hans Kone, Jens Niels: og hans Kone, Lars Jens: og hans Kone, Kjeld Hans: og hans Kone af Gudmandrop. Niels Michels: og hans kone, Christen Lars: t: Herman af Ubberop. Claus Jacobs: og hans Kone, Karen Deres d: af Nyerop, Karen Ols d: t: Madtzs Lars: jbid:, Lars Madtzs: og hans Kone, Maren hans søster, Hans Ols: hans Stiff=s: ej føre, Niels Lars: og hans Kone, Kirsten Michels d: Deres p:, Kirsten Sørns d: t: Lars Pers: af Ebbelyche. Valdborg Jens Ros af Lomsaas. 47.

Samme dag bleffue Døbde tvende børn:

Det første Vesthi Nielsøns søn Lars af Nyerop.
Susc: Madtzs Larsøns kone jbid:
Testes. Niels Pers: af Kljndt, Madtzs Lars: af Nyerop, Niels Niels: drag: t: Hans Jps: af Nye=gaard, Bodel Simons d: t: Niels Bede=Mand i Nye=kjøbing, Ingeborg Bentzs d: t: Niels Thomæsøn i Nyerop.

Det andet Anders Larsøns d: Anne af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larsøns jbid:
Testes. Hans Povels: Falche=fangere af Tengslemarch. Alle Jens: af Højbye, Lars Michels: af Zonnerop, Jnger Jens d: t: Jens Madtzs: i Højbye, Kirsten Niels d: Besoff: t: Præsten.

Dominica cantate.

20. april 1704

Niels Mons: Møllere og hans Kone, Christen Sørns: hos brod: Jens Sørns: Hans Anders: og hans kone, Christen Deres søn ej føre af Zonnerop. Nielaus Ols: og hans Kone af Steenstrop. Jens Anders: og hans Kone, Niels Sørns: og hans Kone af Kljndt. Lars Smed og hans Kone af Højbye. Madtzs Lars: og hans Kone, Niels Thomæsøn og hans Kone af Nyerop. Jens Jens: og hans Kone, Niels Møllere og hans Kone af Lomsaas. Karen Niels d: t: Lars Jacobsøn af af Nye=gaard. Jep Madtzs: og hans Kone af Staaerop. Dorthe Pers d: t: Niels Lars: af Ebbelyche. 26.

Samme dag gich Niels Jacobsøns Kone af Tengslemarchmarch i Kirchen.

Dominica vocem jucunditatis.

27. april 1704

Ole Madtzs: og hans Kone, Sørn Jens: Sold: t: Anders Madtzs:, Jens Jens: og hans Kone af Lomsaas. Jørgen Jens: og hans Kone, Anders Michels: hos Rasmus Niels: Anne Nielses af Zonnerop. Anders Skaanjng og hans Kone af Ubberop.Eske Otthes: og hans Kone, Niels Skaanjng og hans Kone, Niels Klejn=Smed Ryttere og hans Kone af Højbye. Mons Pers: og hans Kone, Niels Jens: hos Fad: Jens Niels: af Gudmandrop. Peder Mons: Ryttere og hans Kone, Mætte Deres d: af Nyegaard. Karen Jenses, Maren Niels d: hos hende i Ellinge. Michel Pers: og hans Kone af Kljndt. Niels Jacobs: og hans Kone af Tengslemarch. Peder Niels: og hans Kone, Jens Deres s:, Sørn Christens: Ryttere og hans Kone af Holmstrop. 34.

Samme dag bleff begraffued Anders Jensøns d: Ingeborg af Nyerop.

Samme dag bleffue Døbde 3 børn:

Det første Lars Madtzsøns søn Madtzs af Ebbelyche.
Susc: Bodel Degnens Kone.
Testes. Ole Madtzs: af Holmstrop, Niels Bentzs: t: Ole Brødde af Tengslemarch, Sørn Jensøns Kone jbid: Karen Lars d: Peder Nielsøns p: af Højbye, Kirsten Madtzs Nielsøns d: af Lomsaas.

Det andet Andres Olsøns søn Anders af Zonnerop.
Susc: Ole Skræderes Kone af Højbye.
Testes. Hans Povels: Fugle=fangere af Tengslemarch. Anders Michels: af Zonnerop, Christen Hans: jbid: Maren Oles, Ljsbeth Jffuers d: hos Eske Skrædere af Holmstrop.

Det 3die V. Niels Nielsøns d: Cjdtzse af Steenstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larsøns Jorde=Mod: af Holmstrop.
Testes. Anders Jens Monsøns søn af Højbye, Jens V. Anders Michelsøns søn jbid:, Anders ChristensS Nielaus Stiff=s:, Maren Ole Nielses d:, Maren Oluffs d: gl Niels Nielsøns p: af Steenstrop.

Festo ascensionis Xsti

1. maj 1704

bleff begraffued Svend Pedersøns ljden søn Oluff af Trane=huused.

Dominica Exaudi.

4. maj 1704

gl Bodel Anders d:, Jens Bentzs: og hans Kone, Anders Deres søn, Jørgen Christens: og hans Kone, Madtzs Anders: og hans Kone, Nielaus Anders: t: Madtzs PersS, Jnger Sørns d: t: Jens Madtzs:, Bodel Skræderes i de fattiges huus, Jnger Skaanjngs hos Jens Bentzsøn, Jørgen Lars: og hans Kone af Højbye. Jens Jens: og hans Kone, Niels Ols: og hans Kone af Ebbelyche. Lars Madtzs: og hans Kone, Ole Jens: Ryttere og hans Kone af Holmstrop. Lars Ols: Ryttere, Peder Jensøn Ryttere og hans Kone, Hans Povels: Fugle=fængere, Bodel Lars d: t: Christian Niels: af Tengslemarch. Lars Anders: og hans Kone af Kljndt. Madtzs Andreæs: og hans Kone af Nyerop. Maren Jenses af Steenstrop. Hans Jps: og hans Kone, Matthis Ryttere og hans Kone af Nye=gaard. Christen Christens: og hans Kone af Ubberop. Luce Niels d: besoff: af Zonnerop. Lars Aves: og hans Kone, Jens Michels: hans Stiff=søn af Staaerop. Sørn Jespers: og hans Kone, Jnger Jespers hans Moder af Gudmandrop. 45.

Samme dag bleff begraffued gl Sørn Jens: af Lomsaas.

Samme dag gich Anders Jensøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Tredje Pindtzse=dag

13. maj 1704

bleff Døbt Christian Nielsøns d: Anne af Tengslemarch.
Susc: Andreas Nicolaj Rytteres Kone jbid:
Testes. Sørn Jensøns Karl Ole Sørns:, Niels Madtzsøn tjen: Niels Jacobs:, Simon Pers: t: barnets Fad: jbid: Jens Persøns Kone Maren af Ellinge, Ellen Niels d: t: Niels Jacobs: af Tengslemarch.

Dagen næst efter, som var d 14 Maji

14. maj 1704

gich Ædel Assessor Hans Leegaard til Guds bord.

Festo Trin:

18. maj 1704

Peder Boes: og hans Kone af Gudmandrop. Jørgen Smed og hans Kone af Zonnerop. Niels Pers: og hans Kone, Lars Jacobs: Ryttere af Højbye. Hans Lars: og hans Kone af Ellinge. Madtzs Niels: og hans Kone af Lomsaas. Niels Hans: t: Niels Lars: af Ebbelyche. 13.

Samme dag gich Peder Nielsøns Kone af Højbye, og Vesthi Nielsøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Anders Persøns Døed=føded barn af Nyerop.

Dominica post Trin: 1

25. maj 1704

bleffue troe=loffuede Hans Lars: og Anne Christens d: af Højbye.

Samme dag gich Jens Nielsøns Kone af Ubberop, og Andres Olsøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Christian Nielsøns spæde d: Anne af Tengslemarch, som bleff Døbt Festo Pentecost: 3t: proximo.

Dominica post Trin: 2da.

1. juni 1704

Ole Skrædere og hans Kone, Peder Anders: Præstens Karl, Jonas Skrædere og hans Kone, Jnger Sørns d: t: Jens Madtzs:, Madtzs Ols:, Clement Væffuere og hans Kone, Vibeche hendes Moder, gl Anders Michels: og hans Kone af Højbye. Ole Jacibs: og hans Kone, Peder Niels: og hans Kone, V. Niels Niels: og hans Kone, Maren Nielses hans Moder, Bodel hans Søster, Ole Niels: og hans Kone, Tyre Pers, Niels Hemmings: og hans Kone, Lars Lars: og hans Kone af Lomsaas. Peder Ols: og hans Kone, Bodel Deres d: af Nye=gaard. Rasmus Klochere og hans Kone, Anders Povels: og hans Kone af Ubberop. 36.

Samme dag bleff Døbt Sørn Jespersøns d: Kirsten af Gudmandrop.
Susc: Anne Cathrine Hr Johan Skiønthiers.
Testes. Jens Bentzsøns søn anders af Højbye, Anne Præstens Søster, Cathrine Præstens Koche=p:, Jngeborg Peders d: t: Peder Boes: af Gudmandrop.

Den 6 junij

6. juni 1704

bleff begraffued Jep Madtzsøns Kone Cjdtzse af Staaerop.

Dominica post Trin: 3t:

8. juni 1704

Michel Anders: og hans Kone af Moesbye=huus. Madtzs Ols: og hans Kone, Karen Peders Anderses af Hundstrop. Maren Madtzses i de fattiges huus af Højbye. Ave Pers: og hans Kone, Anders og Cjdtzse Deres børn. Niels Madtzs: og hans Kone af Holmstrop. Andres Michels: t: Ole Lars: af Lomsaas. Jacob og Maren Lars Jacobsøns børn ej føre af Nye=gaard. 15.

Samme dag bleff Døbt Hans Nielsøns d: Bodel af Zonnerop.
Susc: Dorthe Niels Persøns af Kljndt.
Testes. Niels hos Fad: Jens Niels: jbid: Jens Peders: af Holmstrop. Jørgen Smeds d: Karen af Zonnerop. Bodel Bolles d: jbid:

Dominica post Trin: 4t:

15. juni 1704

Madtzs Pers: Sold: t: Mons Pers:, Peder Niels: og hans Kone af Gudmandrop. Lars Sørns: og hans Kone af Lomsaas. Jens Ryttere, Peder Lars: t: Niels Lars: af Ebbelyche. Niels Povelsøn Ryttere af Staaerop. 8.

Samme dag gich V. Niels Nielsøns Kone af Steenstrop, og Lars Madtzsøns Kone af Ebbelyche i Kirchen.

Dominica post Trin: 5.

22. juni 1704

Ole Madtzs: og hans Kone af Holmstrop. Hans hos Fad: gl Niels Niels: af Steenstrop. Dideric Ryttere af Zonnerop.

Samme dag gich Anders Pedersøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Dominica post Trin: 6ta.

29. juni 1704

Jens Peders: og hans Kone af Nedre=Mølle. Christen Sørns: og hans Kone af Steenstrop. Nielaus Niels: af Lomsaas. Hans Lars: af Højbye, og Anne Christens d: troe=loffuede folch, Nicolaj Hopmand Ryttere jbid: Gunder Pers: Ryttere og hans Kone af Nyerop. 13.

Samme dag bleff Døbt V. Niels Nielsøns d: Karen af Lomsaas.
Susc: Luce Madtzs Nielsøns jbid:
Testes. Peder Niels: Peder Madtzsøns Stiff=søn, Michel Anders Smeds søn jbid: Lars Michels: af Zonnerop. Eske Skræderes Kone af Holmstrop. Kirsten Madtzs Nielsøns d: af Lomsaas.

Samme dag gich Christian Nielsøns Kone af Tengslemarch. i Kirchen.

Festo Visitationis Mariæ

2. juli 1704

bleff Døbt Peder Boesøns d: Maren af Gudmandrop.
Susc: Præste=konen Anne Cathrine Hr. Johans.
Testes. Claus Jacobs: af Nyerop, Jacob Lars Jacobsøns søn af Nye=gaard, Ole Niels: Degnens søn af Højbye, Anders Jørgensøns Kone af Rijs udi Forvejle Sogn, Karen Claus Jacobsøns Stiff=d: af Nyerop.

Dominica post Trin: 7t:

6. juli 1704

Niels Christens: Degn og hans Kone, Sørn og Ole Deres sønner, af Højbye. Anders Jens: og hans Kone af Holmstrop. 6.

Samme dag bleffue vjede Hans Lars: og Anne Christens d: af Højbye.

Samme dag gich Hans Nielsøns Kone af Zonnerop, og Sørn Jespersøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Hans Nielsøns d: Bodel af Zonnerop, som bleff Døbt Maaneds dagen føre.

Samme dag bleff Døbt Madtzs Larsøns d: Bodel af Nyerop.
Susc: Dorthe Niels Pedersøns af Kljndt.
Testes. Claus Jacobs:, Mons Sørns:, Jens Niels Thomæsøns søn, Karen Lars d: Claus Jacobsøns Stiff=d: Jngeborg Bentzs d: Niels Thomæsøns p: af Nyerop.

Den 9 julij, som var ordinarie maaneds bede=dag

9. juli 1704

bleffue troe=loffuede Niels Niels: Lystig Ryttere, og Ellen Niels d:

Dominica post Trin: 8va.

13. juli 1704

Peder Jacobs: og hans Kone, Peder JacobsS Møllere, Magrethe Jacobs af Højbye. Peder Bentzs: Ryttere og hans Kone af Kljndt. Mons Sørns: og hans Kone af Nyerop. Helle Lars: og hans Kone, Andreas Nicolaj Ryttere og hans Kone af Tengslemarch. 12.

Samme dag bleff Døbt V. Peder Nielsøns søn Hans af Gudmandrop.
Susc: Bodel Niels Degns.
Testes. Jens Niels:, Lars Jens: hos Fad: Jens Niels: af Gudmandrop. Ole Niels: hos Fad: Niels Ols: Mætte hans Moder, Luce hos Fad: Lars Jacobs: af Staaerup.

Dominica post Trin: 9va:

20. juli 1704

Ejler Hans: og hans Kone, Hans Deres søn ej føre, Jens Niels: og hans Kone af Ubberop. Peder Pedersøn og hans Kone, Peder Deres søn ej føre af Hundstrop. Rasmus Andreæsøn og hans Kone af Nyerop. Christian Niels: og hans Kone af Tengslemarch.Jacob Rasmus: Ryttere af Staaerop. Peder Niels: og hans Fæste=Møe Gjertrud Lars d: af Lomsaas. Jørgen Jesoers: og hans Kone, Lars Hans: og hans Kone, Henric Zachariæ søn Substitut af Højbye. 21.

Samme dag bleff troe=loffuede Lars Peders: (Peder Boesøns søn af Gudmandrop) og Karen Lars d:

Dominica post Trin: 10ma.

27. juli 1704

bleff Døbt Christen Hyrdes d: Magrethe af Steenstrop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Skjønthjers.
Testes. Hans Lars: Sold: hos Lars Jens:, Madtzs Anders Madtzsøns søn, Lars Ole Nielsøns søn, Marthe Anders Madtzsøns d: Anne Christens d: hos Stiff=Fad: Nielaus Ols: af Steenstrop.

Samme dag bleff Begraffued Kirsten Nielsses af Zonnerop.

Communic: Madtzs Hans: og hans Kone af Steenstrop, Anders Smed og hans Kone af Lomsaas. 4.

Den 29 julij

29. juli 1704

bleffue troe=loffuede Johan Geerts: og Anne Christophers d:

Dominica post Trin: 11ma.

3. august 1704

Anders Pers: og hans Kone, Lars Færge=Mand og hans Kone af Zonnerop. Sørn ChristensS Ryttere og hans Kone af Holmstrop. Michel Niels: og hans Kone af Steenstrop. Danjel Mons: og hans Kone, Gjertrue Michels af Højbye. 11.

Samme dag bleff Døbt Jens Pedersøns søn Hans af Nedre=Mølle.
Susc: Anne Cathrine hos Hr Johan Skjønthjers.
Testes. Niels Sørns: Johan Pers: Ryttere af Kljndt, Hans Lars: Møllere af Højbye, Maren Anders Persøns Kone af Nyerop, Kirsten Sørns d: hos Stiff=Fad: Jens Michels: af Kljndt.

Samme dag gich V. Niels Nielsøns Kone af Lomsaas i Kirchen.

Den 6 aug:, som var ordinarie maaneds Bede=dag

6. august 1704

bleffue troe=loffude Jep Madtzs: og Kirsten Peders d: af Staaerop.

Samme dag bleff begraffued Karen Anders Skræderes af Zonnerop.

Dominica post Trin: 12ma.

10. august 1704

Rasmus Niels: og hans Kone af Zonnerop. 2.

Samme dag gich Madtzs Larsøns Kone af Nyerop, og Peder Boesøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Dominica post Trin: 13.

17. august 1704

Eske Skrædere og hans Kone af Holmstrop. Anders Madts: og hans Kone af Højbye. 4.

Samme dag bleff Døbt Mons Sørnsøns søn Sørn af Nyerop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Skjønthiers.
Testes. Sørn Niels: hos Fad: Degnen, Michel Jps: tjen: Jens Madtzs:, Lars Hans: Skoe=magere, Anne Hans Larsøns Kone, Cathrine Jacobs d: tjen: Præsten alle af Højbye. Samme dag gich V. Peder Nielsøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Dominica post Trin: 14ta.

24. august 1704

Jørgen Jens: og hans Kone af Zonnerop. Hans Jacobs: drag: tjen: Lars Jacobs:, Christen Christens: t: Hans Jps: af Nye=gaard. Anders Jensen og Hans Kone i Nyrop. Bodild Skoemageres i Lomsaas. Anders Madtzsen og hans Kone i Højbye.

bleff Døbdt Helle Larsøns søn Peder af Tengslemarch.
Susc: Dorthe Niels Pedersøns af Kljndt.
Testes. Niels Bentzs: dr: tjen: Ole Brødde, Niels Madtzs: t: Niels Jacobs: Hans Povels: Fugle=Fængere, Luce Ole Brøddes Kone, Bodel Lars d: t: Christian Niels: alle af Tengslemarch.

Samme dag holt Unge Peder Nielsens Kone af Gudmandrop sin Kirchegang.

Dominic: 15ta post Trinit:

31. august 1704

Anders Persen og Hans Kone i Nyrop. Jens Jacobsen i Nygaard. Anders Madtzsen og Hans Kone i Lomsaas. Trende Anders Smeds Børn ibidem, ved nafn, Søfren, Kirsten, og Karen.

Samme dato holt Christen Hyrdes Kone i Steenstrup sin Kirchegang.

Den 3 Septembr: som var ordinarie maaneds bede=dag

3. september 1704

bleff Døbdt et u=ægte barn ved naffn Niels, som var Cjdtzse Anders Datters af Højbye. Bleff udlagt ved Daaben til
Barne=Fader een Granaterer ved naffn Jens Ols: af Ørsløff Sogn ved Slagelse.

Dominica post Trin: 16ta.

7. september 1704

Marthe Michels, Anders Michels: hendes søn, Peder Povels: Fiskere og hans Kone, Johanne Deres d: ej føre, Lars Michels: drag: Ellen Otthes d: Deres tjeneste=folch af Zonnerop. Niels Sørns: og hans Kone af Kljndt. Bodel Jffuers af Gudmandrop. Ljsbet Jffuerd d: t: Eske Skrædere, Birte hos Fad: Per Niels:, Karen Madtzs d: t: Madtzs Lars: af Holmstrop. Karen Gutthorm af Steenstrop. Jacob Jacobs: Hollænderens søn af Ellinge. Thomas Niels: og hans Kone af Tengslemarch. 17.

Gich Marie Jens Persøns Kone af Nedre=Mølle i Kirchen.

Dominica post Trin: 17ma.

14. september 1704

Lars Ols: og hans Kone af Steenstrop. Niels Lars: og hans Kone, Kirsten Michels d: deres pige, Anders Jps: drag: og hans Kone af Ebbelyche. Tye Lars: og hans Kone, Claus Rasmus: Corporal offuer Land=folchet, Bent Justs: t: Præsten, Mætte Peders d: Per Nielsøns pige af Højbye. gl Niels Nielsøn og hans Kone, Niels deres søn, af Lomsaas. Madtzs Christophers: drag: af Staaerop. Jngeborg Pers d: t: Per Boes: of Gudmandrop. Maren Anders d: t: Helle Lars: af Tengslemarch. Peder Mons: Ryttere og hans Kone af Nye=gaard. Anne Jacobs d: Høllænderens d: paa Ellinge=gaard. Otthe Lars: hos Per Lars: af Skagerop, tjenende tilforn Hans Jps: af Nye=gaard, men kom fra ham formedelst hans svaghed. 22.

Samme dag gich Mons Sørnsøns Kone Cjdtzse af Nyerop i Kirchen.

Den 16 7br.

16. september 1704

gich vores Elskelige Sogne=Præst tilsammen med sin Kiereste til Guds Bord, i ligemaade Anne Christophers Datter, og Jacob Grofre.

Dominica 18va

21. september 1704

Niels Persen og Hans Kone i Klint. Jørgen Nielsen ibid: Kirsten SørensDatter Tienende Niels Søfrensen ibid: Kirsten LarsDatter ibid: Anders Brøde og hans Kone i Lomsaas, i ligemaade deres Søn Jørgen. Michel Andersen. Espen Larsen tienende Per Nielsen. Kirstine AndersDatter, tienende Lars Larsen, og Voldborg. Jens Olsen og Hans Kone i Holmstrup. Niels Bendsen tienende Ole Brøde. Sidtze JensDatter tienende ibid: Sidtze MichelsDatter ibid: Bodel BollesDatter, Niels Madtzsen, Simon Persen tienende Christian Nielsen ibid: Michel Olsen Dragon tienende Jens Persen i Steenstrup. Hans Larsen Soldat, tienende Hans Jensen ibid: Chrostopher Jensen tienende Per Olsen i Nygaard. Jens Søfrensen og Hans Kone i Ellinge, item Hollænderens Pige Lisabeth OlsDatter. Peder Jensen og Hans Kone i Høybye. item deres Søn Jens, og deris Daatter Maren. Sara JørgensDatter t: Jens Bendsen ibid: Johanne Olsdatter hos Daniel Monsen ibid: Kirsten hos Fad: Lars Christens:, Christen Lars:, Hans Pers:, Kirsten Sørns d: t. Herman, Anders Lars: og hans Kone af Ubberop. Dorthe Jens d: t: paa Anne=bjerg=gaard. 39.

Samme dag bleff Døbdt Thomæ Nielsøns d: Anne af Tengslemarchmarch.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Skjønthiers.
Testes. Ole Ols: Brødde, Niels Madtzs: t: Niels Jacobs: af Tengslemarch. Niels Niels: drag: t: Hans Jps: af Nye=gaard. Sara Madtzs Larsøns Kone af Nyerop. Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde af Tengslemarch.

Dom 19 Post: Trinit:

28. september 1704

Bleffue troe=loffuede Jens Lars: og Bodel Jens d: af Kljndt. Og Anders Niels: og Kirsten Hans d: af Steenstrop.

Samme dag gich til Guds Bord.
Kirsten Sørns d: hos Stiff=Fad: Jens Michels:. Lars Anders: og hans Kone, Niels Jens: drag: t: Fad: Jens Niels: Johan Pers: Ryttere af Kljndt. Jep Madtzs: og hans Fæste=Møe Kirsten Peders d: Ave Jens: og hans Kone af Staaerop. Barbara Christens d: Huusholderske, Christen Christens: Rjde=Foged, Christen GjødsS Laqvej, Madtzs Ols:, Povel Sørns: paa Anne=bjerg=gaard. Jens Peders: Lade=Foged, Niels Rasmus: paa Ellinge=gaard. Niels Jens: hos Fad: Jens Madtzs:, Cjdtzse Jens d: hos Brod: Peder Jens:, Vibeche Jens Mortensøns, Maren Sørns d: hos Jens Sørns:, Peder Knuds: Ryttere og hans Kone, Peder Sørns: drag: tjen: Brod: Ole Sørns:, Gjertrud Madtzs d: t: jbid:, Cathrine Jacobs d: Kirsten Niels d: bes: t: Præsten, Bodel Sørns d: t: Madtzs Pers: Peder Jens: Rytt: af Højbye. Ole Jacobs: og hans Kone, Anders Haffu=gaard og hans Kone af Lomsaas. Christen Madtzs: og hans Kone af Gudmandrop. Ole Niels: og hans Kone, Lars Jens: og hans Kone, Maren deres d: af steenstrop. Jens Sørns: og hans Kone, Hans Anders: og hans Kone, Christen deres søn, Anne Jørgens af Zonnerop. Anne Ljsbeth Mons d: bes: t: Hans Jps: af Nye=gaard. Claus jacobs: og hans Kone af Nyerop. Niels Ols: og hans Kone, Jens Jens: og hans Kone, Dorthe Pers d: t: Niels Lars: af Ebbelyche, Jnger Anders d: t: Per Skaanjng af Ubberop. 54.

Festo Michaelis

29. september 1704

bleffue vjede Jep Madtzs: og Kirsten Peders d: af Staaerop.

Den 1 8br:, som var ordinarie maaneds Bede=dag

1. oktober 1704

gich Vel=ædel Hr Assessor Hans Leegaard til Guds Bord.

Dominica post Trin: 20ma.

5. oktober 1704

Lars Skaanjng og hans Kone, Eske Otthes: og hans Kone, Lars Niels: Niels Persøns consangvin af Højbye. Peder Madtzs: og hans Kone, Andres Pers: t: Niels Sørns: af Kljndt. Madtzs Mons: drag: t: Sørn Jens:, og hans Kone af Tengslemarch. Peder Lars: og hans Kone af Lomsaas. Hans Niels: og hans kone af Zonnerop. Karen Niels d: t: Lars Jacobs: af Nye=gaard. Herman Christens: og hans Kone af Ubberop. Jnger Jespers af Gudmandrop. 18.

Samme dag bleff Døbdt Jens Olsøns d: Bodel af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Lars: Kone jbid:
Testes. Sørn Christens: Ryttere jbid:, Alle Jens: og Anders Jens Bentsøns søn af Højbye, Maren Ole Madtzsøns Kone, Karen Madtzs d: t: Madtzs Lars: af Holmstrop.

Dominica post Trin: 21ma.

12. oktober 1704

gl Bodel Anders d:, Qvarter=Mester Christopher Henric Succow, Sørn Muur=Mester, Madtzs Peders: og hans Kone, Alle Niels:, Michel Jps: og Kirsten Anders d: tien: Jens Madtzs:, Jnger Skaanjngs, og Anne Thoers bes: hos Jens Bentzs:, Marthe Erichs, Maren hendes d: af Højbye. Peder Peders: og hans Kone, Jens deres søn, gl Ole Hans: og hans Kone, Madtzs, Karen, Maren gl Ole Hansøns børn, Niels Jps:, Madtzs og Maren Kjeld Hansøns børn, Ljsbeth Jørgens d: t: V. Ole Hans:, Knud Pers: og hans Kone af Gudmandrop. Lars Jens: og hans Kone af Steenstrop. Per Jens: Rytt: og hans Kone, Lars Ols: Rytt: af Tengslemarch. Niels Møllere oh hans Kone, Knud Ols: hos Ole Jacobs:, Ole Niels: og hans Kone af Lomsaas. Ole Anders: og hans Kone, Anne Deres d:, Niels Ols: og hans Kone, Luce og Bodel Lars Jacobsøns Døtterer af Staaerop. Sørn Pers: t: Lhee=gaaerd paa Ellinge=gaaerd. Mathis Ryttere og hans Kone af Nye=gaaerd. Anders Pers: og hans Kone, Karen Ols d: Madtzs Larsøns pige, Karen Lars d: Clauses stiff=d:, Ole Lars: t: Rasmus Andreæsøn, Niels Niels: drag: i  Legged af Nyerop. Christen Sørns: af Zonnerop. Ole Jens: Ryttere og hans Kone af Holmstrop. 50.

Samme dag bleffue vjede Lars Pers: og Karen Lars d:

Den 14 8br:

14. oktober 1704

bleff begraffued Jens Persøns ljden søn Hans af Nedre=Mølle, som bleff døbdt Dominica post Trin: 11ma.

Dominica post Trin: 22da.

19. oktober 1704

Peder Madtzs: og hans Kone, Peder Niels: og Cjdtzse Niels d: hans stiff=børn, Madtzs Niels: og hans Kone, Mons, Niels, Kirsten deres børn, Ole Lars: og hans Kone, Niels Anders: hos Anders Haffu=gaaerd, Madtzs Niels: hos Niels Haffu= gaaerd, Ole Niels: og Karen Niels d: jbid: Anne, Maren, Bodel gl Niels Nielsøns Døtterer, Karen Bolles d: hos Anders Madtzs: af Lomsaas. Sørn Jespers: og hans Kone, Madtzs V. Ole HansSøms søn af Gudmandrop. Anders Madtzs: og hans Kone, Marthe Cjdtzse deres Døtterer, Anders, Lars, Per, Maren Ole Nielsøns børn, Magrethe Jens d: bes: hos Michel Niels:, Nielaus Ols: og hans Kone, Anders Christens:, Bodel og Anna Christens Døtterer hans stiff=børn, Magrethe Lars d: Lars Jensøns pige, Luce Anders d: V. Niels Nielsøns pige af Steenstrop. Madtzs Lars: og hans Kone af Holmstrop. Jens Bentzs: og hans Kone, Anders deres søn, Niels Jensøn Skaanjng og hans Kone, Jens Møllere hos Madtzs Pers:, Lars Hans: Skoe=magere, Magrethe Nielsses hans Moder, Karen Klejn=Smeds, Magrethe Jens d: t: Per Nielsøn, Jens Sørns: Sold: hos Degnen, Tyre Niels d: hos Niels Pers:, Cjdtzse Pjbs i de fattiges huus af Højbye. Hans lars: og hans Kone, Jacob Hollændere og hans Kone Karen Jenses af Ellinge. Ole Søens:, Povel Jens:, Kirsten Pers d: t: Sørn Jens:, Peder Jens: drag: t: Christian Niels: Niels Niels: drag: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Anders Skaanjng og hans Kone af Ubberop. Jens Sørns: og hans Kone, Kirsten Bents d: t: Anders Pers: af Nyerop. Luce Niels d:, Ellen Niels d: i Smedens gaaerd, Christen hos Fad: Hans Anders:, Jørgen Smed og hans Kone, Karen deres d:, Christen Lars: hendes Mor=Far, Anne Bondes, Niels Møllere og hans Kone af Zonnerop. Anne Niels Skaanjng af Kljndt. 79.

Samme dag bleff begraffued Westhi Nielsøns ljden søn Lars af Nyerop, som bleff døbdt Dominica Jubilate.

Dominica post Trin: 23tia.

26. oktober 1704

Per Lars Larsøns søn, Per Niels: og hans Kone, Maren Nielses, Bodel hendes d: hos Ole Madtzs:, Ole Madtzs: og hans Koen, Tyre Pers af Lomsaas. Niels Jacobs: og hans Kone, Sørn Jens: og hans Kone, Peder Hans: Ryttere og hans Kone af Tengslemarch. Madtzs Anders: hod Fad: Anders Madtzs: af Steenstrop. Jens Pers: og hans Kone af Ellinge. Jon Ols: og hans Kone, gl Per Niels: og hans kone af Gudmandrop. Ole Madtzs: og hans Kone, Marie Anders d: t: Eske Skrædere, Bodel Anders d: t: Ole Madtzs:, Anders Lars: og hans Kone af Holmstrop. Vesthi Niels: og hans Kone, Niels Thomæsøn oh hans Kone, Madtzs Lars: og hans Kone af Nyerop. Christen Christens: og hans Kone, Peder Skaanjng og hans Kone af Ubberop. Madtzs Hans: og hans Kone, V. Anders Michels: og hans Kone, Jens deres søn, Ole Sørns: og hans Kone, Bodel Evertes, Bodel Knuds d: hendes d:, Jnger Sørns d: t: Jens Madtzs:, Jens Jacobs: hos Moderen Magrethe Fiskeres, Anne Anders d: hos Stiff=Faderen Madtzs Ols:, Anders Povels: og hans Kone, Christen Skoe=magere, Lars Jacobs: Ryttere, Cathrine Liggers i de fattiges huus. Gjertrud Jens d:, Johanne Niels Nielsøns hendes d:, Niels Jps: og hans Kone af Staaerop. Hans Ols: Lars Madtzsøns stiff=søn af Ebbelyche. 65.

Samme dag bleffue to qvind=folch publice absolverede som haffde synded imod det 6 bud:

sc: dend 1 Bodel Anders d:, og ud=lagde hun Madtzs Madtzs: drag: Madtzs Larsøns søn af Holmstrop til Barne=Fader.

Dend 2 Jngeborg Bents d:, som ej føre haffde været til Guds bord, hun ud=lagde Jens Niels S: drag: Niels Thomæsøns søn af Nyerop til Barne=Fader.

Samme dag bleffue begraffuede to smaa børn:

Det 1ste Thoer Persøns Rytteres ægte døed=føded barn af Staaerop.

Det 2det Cjdtzse Anders Datters u=ægte søn Niels, som bleff ordinarie maaneds bede=dag d: 3 7br næst tilforn døbdt, af Højbye.

Festo omnium Sanctorum.

1. november 1704

Madtzs Ols: og hans Kone af Staaerop. Karen Jenses, Magrethe Jens d: bes: t: Per Bøes: af Gudmandrop. Ole Madtzs: og hans Kone, V. Niels Niels: og hans Kone, Niels Madtzs: Haffu=gaaerd og hans Kone, Jens Niels: Jyde og hans Kone, Jens Jens: og hans Kone af Lomsaas. Anders Jens: Jyde og hans Kone af Holmstrop. Niels Michelsøn og hans Kone, Peder Holgers: og hans Kone af Ubberop. Ole Niels: t: Niels Sørns: af Kljndt. Maren Niels d: af Ellinge. Johan Gerhardtzs: Præstens Svoger, Jens Madtzs: og hans Kone, gl Anders Michels: og hans Kone, Jens Lars: deres Karl, Karen deres d: af Højbye. Lars Madtzs: og hans Kone af Ebbelyche. Christen Hyrde og hans Kone af Steenstrop. Ole Brødde og hans Kone af Tengslemarch. 38.

Dominica post Trin: 24ta.

2. november 1704

bleffue copulerede og vjede dend Høj=agtbare og Vel=forstandige unge Karl Johan Gerhardtzs: og dend Gud=frygtige og dyde=fulde Møe Anne Christophers d: Præstens søster.

Samme dag bleff begraffued Andres Olsøns d: Maren af Zonnerop.

Den 5 9br:, som var ordinarie maaneds bede=dag

5. november 1704

bleff begraffued Nielaus Anders: af Højbye.

Dominica post Trin: 25ta.

9. november 1704

Jens Niels: og hans Kone, V. Peder Niels: og hans Kone, Kjeld Hans: og hans Kone, Knud Jens: og hans Kone, Madtzs Pers: hos Fad: gl Per Niels: af Gudmandrop. Ole Pers: Terskere samme gl Per Nielsøns søn af Ellinge. Niels Madtzs: og hans Kone af Holmstrop. Andres Ols: og hans Kone af Zonnerop. Lars Lars: og hans Kone af Lomsaas. Jens Niels: og hans Kone, Karen Pers d: hos Stiff=Fad: Michel Pers: af Kljndt. Ole Sørns: og hans Kone af Hundstrop. Lars Jacobs: og hans Kone, Jacob og Maren deres Børn af Nye=Gaaerd. Niels Pers: og hans Kone, Birte Niels d: t: Madtzs Pers: af Højbye. 28.

Samme dag gich Thomæ Nielsøns Kone af Tengslemarch i Kirchen.

Dominica post Trin: 26ta.

16. november 1704

Mons Sørns: og hans Kone, Jens Niels: og hans Kone, Madtzs Andreæsøn og hans Kone af Nyerop. Sørn Christens: Ryttere og hans Kone, Per Niels: og hans Kone, Jens deres søn af Holmstrop. Sørn Dam Ryttere og hans Kone, Per Niels: og hans Kone, Hans Lars: og hans Kone, Maren Madtzses i de fattiges huus, Jørgen Jespers: og hans Kone, Kirsten Madtzs d: hos brod: Anders Madtzs: af Højbye. Hans Sørns: drag: t: Præsten jbid: Madtzs Ols: og hans Kone, Karen Per Andersøns af Hundstrop. Hans Jps: og hans Kone, Hans Madtzs: hans Karl af Nye=gaaerd. Michel Pers: og hans Kone af Kljndt. Nielaus hos brod: V. Niels Niels: af Lomsaas. Michel Anders: og hans Kone af Mosbye=huus. V. Ole Hans: og hans Kone, Mons Pers: og hans Kone, Jep Pers: Sold: t: Per Boes: af Gudmandrop. Rasmus Christens: og hans Kone af Ubberop. Madtzs Pers: Sold: hos Andres Niels: af Steenstrop. Ave Pers: og hans Kone, Anders og Cjdtzse deres børn, af Staaerop. Andres Michels: Sold: hos Rasmus Niels: af Zonnerop. 46.

Samme dag bleffue to Karle publice absolverede, som haffde sunded imod det 6 bud:

sc: Jens Niels: drag: af Nyerop, som haffde besoffued Jngeborg Bents d:, som og publice bleff absolveret d 23 næst tilform.

Og Madtzs Madtzs: af Holmstrop, som og haffde besoffued Bodel Anders d:, som og publice bleff absolveret d 23 næst tilform.

Samme dag bleffue vjede Niels Niels: Lystig Ryttere og Ellen Niels d:

Dominica post Trin: 27.

23. november 1704

Peder Ols: og hans Kone, Bodel deres d: af Nye=gaaerd. Lars Sørns: og hans Kone, Sørn Niels: Sold: i Legged af Lomsaas. Dideric Christian Ryttere af Zonnerop. Peder Boes: og hans Kone, Niels Jens: hos Fad: Jens Niels: af Gudmandrop. Jens Lars: og Bodel Jens d: troe=loffuede folch af Kljndt. Andres Niels: og Kirsten Hans d: troe=loffuede folch af Steenstrop. Danjel Mons: og hans Kone, Madtzs Ols: af Højbye. 21.

Samme dag bleff døbdt Sørn Christensøns Rytteres søn Mogens af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larsøns jbid:
Testes. Peder Bentzs: Rytt:, Johan Pers: Rytt: af Kljndt. Jens Jacobs: Ryttere af Ebbelyche. Anne Lars Madtzsøns Kone af Holmstrop, Birte Per Nielsøns d: jbid:

Dominica 1m: advent:

30. november 1704

Anders Pers: og hans Kone af Zonnerop. Svend Pers: og hans Kone af Trane=huused. Lars Aves: og hans Kone, Jens Michels: hans Stiff=søn af Staaerop. Habs Povels: Fugle=Fængere, Bodel Lars d: t: Christian Niels: af Tengslemarch. Niels Ols: Rytt: af Nyerop. Michel Michels: bryggere paa Anne=bjerg=gaaerd. Niels Degn og hans Kone, Sørn, Ole og Hans deres sønner, Per Jacobs: Møllere, Lars Smed og hans Kone, Madtzs Anders: og hans Kone, Hans Ols: drag: og Zacharias Niels: t: Præsten af Højbye. Peder Bentzsøn Rytt: og hans Kone af Kljndt. Jens Jacobs: Rytt: af Ebbelyche. 26.

Samme dag bleffue vjede Anders Niels: og Kirsten Hans d: af Steenstrop.

Samme dag gich Jens Olsøns Kone i Kirchen.

Dominica 2d: advent:

7. december 1704

Andreas Nicolaj Rytt: og hans Kone af Tengslemarch. RasmusNiels: og hans Kone af Zonnerop. Niels Jens: t: V. Niels Niels: af Steenstrop. Peder Ols: og hans Kone af Kljndt. 7.

Samme dag bleffue vjede Jens Lars: og Bodel Jens d: jbid:

Samme dag gich Thoer Persøns Rytteres Kone af Staaerop i Kirchen.

Samme dag bleff døbdt Anders Persøns d: Karen af Zonnerop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larsøns af Holmstrop.
Testes. Anders Michels:, og Lars Michels: drag: af Zonnerop. Ole Niels: Degnens søn, og Cathrine Jacobs d: t: Præsten af Højbye. Birte Barnets Faster.

Dominica 3t: advent:

14. december 1704

Niels Povels: Ryttere af Staaerop. Jørgen Jens: og hans Kone af Zonnerop. Rasmus Andreæsøn og hans Kone, Anders Jens: og hans Kone af Nyerop. V. Madtzs Niels: og hans Kone af Lomsaas. Jens Niels: og hans Kone af Ubberop. Jørgen Christens: Jyde og hans Kone af Højbye. 13.

Dominica advent: 4t:

21. december 1704

bleffue Døbde 2de ægte Børn:

Det 1ste Rasmus Nielsøns d: Cjdtzse af Zonnerop.
Susc: Marthe Michels jbid:
Testes. Per Povels: Fiskere, Lars Michels: drag: t: ham af Zonnerop. Hans Povels: Fugle=Fængere af Tengslemarch. Ellen Otthes d: t: Per Fiskere, og Karen Jørgen Smeds d: af Zonnerop.

Det 2det Jørgen Jensøns d: Kirsten jbid:
Susc: Cjdtzse Madtzs Larsøns af Holmstrop.
Testes. Peder Jens: drag: t: Christian Niels: Ole Sørns: t: Sørn Jens: Niels Niels: drag: t: Ole Brødde, Cjdtzse Jens d: t: jbid: af Tengslemarch. Bodel Anders d: t: Ole Madtzs: i Holmstrop.

Samme dag bleff og Døbdt Ingeborg Bents Datters u=ægte søn Bent, af Nyerop, som publice bleff absolveret Dominica post Trin: 23, og bleff ud=lagt til Barne=Fader Jens Niels: drag: jbid:, som og publice er bleffuen absolvered Dominica post Trin: 26.
Susc: Karen Madtzs Andresøns jbid: Testes. Niels Bentzs: drag af Nache, Niels Niels: drag: af Nyerop, Niels Niels: drag: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Kirsten Bents d: og Karen Ols d: begge af Nyerop.

Dominica inter Fest: Nativit: et Circumcis: Xsti.

28. december 1704

Anders Madtzs: og hans Kone af Lomsaas. Christian Niels: og hans Kone af Tengslemarch. 4.