ANNO 1705

 Kilde: 1-368-1 2/15


Dominica inter circumcis: Xsti et Epiphan:

4. januar 1705

Peder Nielss: og hans Kone af Højbye. Gunner Perss: Rytt: og hans Kone af Nyerop.

Dominica post Epiph: 1ma.

11. januar 1705

Niels Larss: og hans Kone af Ebbelyche. Jens Pederss: og hans Kone af Nedre=Mølle.

Samme dag bleff Døbdt Anders Madtzssøns søn Hans af Lomsaas.
Susc: Luce Madtzs Nielssøns jbid:
Testes. Mons Madtzss: gl Madtzs Nielssøns søn, Niels gl Niels Nielssøns søn, Peder Nielss: Peder Madtzssøns stiff=søn, Gjertrud V. Madtzs Nielssøns Kone, Kirsten Lars d: t: V. Niels Nielss: alle af Lomsaas.

Dominica post Epiph: 2da.

18. januar 1705

bleff Døbdt Jens Perssøns søn Anders af Steenstrop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Skiønthiers.
Testes. Niels Perss: Kroe=Mand af Højbye, Andres Nielss: af Steenstrop, Jens Perss: Lade=Foged paa Ellinge=gaaerd, Maren Jens Perssøns af Ellinge, Gjertrud Madtzs d: t: Ole Sørnss: af Højbye.

Samme dag gich Sørn Christenssøns Rytteres Kone af Holmstrop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Bodel Peder Nielssøns Kone af Holmstrop.

Den 21 januar:

21. januar 1705

bleff begraffued Peder Jacobssøns d: Anne af Højbye.

Dominica post Epiph: 3t:

25. januar 1705

Mætte Per Monssøns Rytteres d: af Nye=Gaaerd. Niels Madtzss: Sold: t: Per Perss: af Gudmandrop.

Samme dag bleffue 2de Børn Døbde:

Det 1ste Jens Jenssøns søn Peder af Ebbelyche.
Susc: Luce Madtzs Nielssøns af Lomsaas.
Testes. Lars Jenss: af Gudmandrop, Anders Jpss: drag: af Ebbelyche, Kirsten Michels d: jbid:, Karen Niels Haffugaaerds d: af Lomsaas, Karen Anders Smeds d: jbid:

Det 2det Niels Larssøns d: Ædel ogsaa af Ebbelyche.
Susc: Anne Cathrine Hr Johan Skjønthiers.
Testes. Christen Nielss: Præstens Terskere af Højbye, Hans Olss: Lars Madtzssøns stiff=søn af Ebbelyche, Peder Larss: Lars Larssøns søn af Lomsaas, Cjdtzse Peder Madtzssøns stiff=d: jbid:, Cjdtzse Lars Madtzssøns af Ebbelyche.

Samme dag gich Anders Perssøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Samme dag bleffue 3 lig begraffuede:

Det 1ste Ole Nielssøns søn Anders af Steenstrop.

De 2det Peder Jenssøns Rytteres d: Karen af Tengslemarch.

Det 3die Jens Olssøns ljden d: Bodel af Holmstrop, som bleff Døbdt Dominica post Trin: 20ma tilforn.

Dominica post Epiph: 4ta.

1. februar 1705

bleff begraffued Niels Larssøns ljden d: Ædel af Ebbelyche, som ottende dagen tilforn bleff Døbdt.

Festo Purificat: Mariæ

2. februar 1705

gich Rasmus Nielssøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Dominica septuages:

8. februar 1705

Jngeborg Pers d: t: Per Boessøn af Gudmandrop.

Samme dag bleff begraffued Jens Pederssøns ljden søn Anders af Steenstrop, som bleff Døbdt Dominica post Epiph: 2da, som var 3 ugers dagen tilforn.

Festo gratiarum.

11. februar 1705

Bleff Døbdt Jørgen Jesperssøns søn Jesper i Højbye.
Susc: Anne Ole Skræderes jbid:
Testes. Sørn Nielss: Degnene søn, Jacob Jacobss: Hollænderens søn af Ellinge=gaaerd, Maren Jens Perssøns Kone af Ellinge, Dorthe Clement Væffueres Kone af Højbye, Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop.

Dominica sexages:

15. februar 1705

Jens Larss: Lars Jacobssøns søn, Hans Jacobss: drag: hans Karl, af Nyegaard.

Samme dag bleff begraffued Jnger Jespers af Højbye.

Samme dag gich Jørgen Jenssøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Den 18 febr: die Mercurij

18. februar 1705

bleff begraffued Jørgen Jespers hans ljden søn Jesper af Højbye, som bleff Festo gratiarum primo.

Festo Bachanal:

24. februar 1705

Gich Jens Perssøns Kone Maren af Steenstrop i Kirchen.

Den 25 febr: die deprecat: pash: 1ma

25. februar 1705


bleff Bøbdt Niels Monssøns d: Valdborg af Zonnerop.
Susc: Luce Madtzs Nielssøns af Lomsaas. Testes. Lars Michelss: drag: t: Per Fiskere af Zonnerop, Christen Hans Anderssøns søn jbid:, Karen Jørgen Smeds d: jbid:, Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde i Tengslemarch, Sara Jørgens d: t: Jens Anderss: i Højbye.

Dominica Invocavit

1. marts 1705

Gich Anders Madtzssøns Kone Luce af Lomsaas i Kirchen.

Dominica reminiscere.

8. marts 1705

Hans Ejlerssøn af Ubberop. Madtzs Christopherss: drag: t: Madtzs Perss: af Højbye.

Samme dag gich Anne Niels Larssøns Kone af Ebbelyche i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Michel Nielss: af Steenstrop.

Den 11 Martij die deprecat: pash: 3t:

11. marts 1705

bleff Døbdt Ole Madtzssøns søn Ole af Holmstrop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Hr Johan Skiønthiers.
Testes. Niels Madtzss: drag: og Jens Perss: af Holmstrop, Niels Nielss: drag: t: Ole Brødde af Tengslemarch, Bodel Lars d: t: Christian Nielss: jbid:, Mætte Sørn Christenssøns Rytterens Kone af Holmstrop.

Dominica Lætare

22. marts 1705

Christen Christenss: Smidt Ride=Foged, Christen Gjødss: Laqvej, Barbara Christens d: Huusholderske paa Anne=bjerg=gaaerd. Johanne Per Fiskeres d:, Ellen Otthes d: hans pige af Zonnerop. Kirsten Bents d: t: Anders Perss: af Nyerop. Lars Perss: Per Skaanjngs stiff=søn ej føre af Ubberop. Samme dag bleff Døbdt Hans Jpssøns søn Jeppe af Nye=gaaerd. Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop. Testes. Jens Lars Jacobssøns søn af Nye=gaaerd, Madtzs Madtzs Larssøns søn af Holmstrop. Sørn Nielss: Degnens søn af højbye, Sophie Peder Nielssøns Kone jbid:, Maren Lars Jacobssøns d: af Nye=gaaerd.

Samme dag gich Jens Jenssøns Kone af Ebbelyche, Og Jørgen Jesperssøns Kone af Højbye i Kirchen.

Festo annunciat: Mariæ

25. marts 1705

bleff begraffued Anders Larssøns ljden søn Rasmus af Ubberop.

Dominica Judica.

29. marts 1705

Anne Jacob Hollænderes d:, Lisbeth Oles d: hs pige, Niels Rasmuss: t: Wildenrath paa Ellingegaaerd. Anders Anders Madtzssøns søn ej føre af Steenstrop. Birte t: Fad: Peder Nielss:, Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss:, Bodel Anders d: t: Ole Madtzss: af Holmstrop. Hans Perss: t: brod: Mons Perss: af Gudmandrop. Ole Sørnss:, Povel Jenss:, Kirsten Pers d: t: Sørn Jenss:, Kirsten Sørns d: t: Helle Larss: af Tengslemarch.Michel Olss: t: Præsten, Johanne Ols d: hos Danjel Monss:, Henric Zachariæsøn Substitut af Højbye.

Samme dag bleff begraffued Rytterens Sørn Dams Kone Regnjld Jørns d: af Højbye.

Den 2 april:

2. april 1705

bleff begraffued Lieutenant Peder Broch af Højbye.

Dominica Palmarum.

5. april 1705

Christen Larss:, Birte Ols d: t: Herman Christenss:, Kirsten Lars Christenssøns d: af Ubberop. Povel, Karen Niels Olssøns d: af Staaerop. Karen Niels d: t: Lars Jacobss: af Nye=gaaerd. Christen Nielss: Præstens Terskere, Jens Sørns: Sold: t: Degnen, Tyre Niels d: t: Niels Kroe=Mand af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Chrisen Madtzssøns d: Anne af Gudmandrop.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Jens Larss: gl Anders Michelssøns Karl, Per Sørnss: drag: t: brod: Ole Sørnss:, Christen Nielss: Præstens Terskere, Cathrine Jacobs d: hans Koche=p:, Karen gl Anders Michelssøns d: alle af Højbye.

Samme dag gich Niels Mølleres Kone af Zonnerop i Kirchen.

Samme dag bleff publice absolvered 1 qvjnd=folch ved naffn Karen Bolles d: af Zonnerop,
som haffde synded imod det 6 bud, og ud=lagde een til Barne=Fader ved naffn Hans Pijl af Slagelse.

Den 8 april:

8. april 1705

bleff begraffued Kirsten Sørns d: af Kljndt.

Festo Viridium.

9. april 1705

Kirsten Lars d: hos Fad: Lars Anderss: Niels Jenss: drag: hos Fad: Jens Nielss: af Kljndt. Kirsten Sørns d: t: Jens Perss: Esben Larss: t: jbid: Michel Anderss: og Ljsbeth Jffuers d: t: Bodel Michel Nielssøns, Luce Anders d: t: V. Niels Nielss:, Anders Christenss:, Anne Christens d:, Bodel søsteren t: Lars Jenss:, Lars, Per, Maren Ole Nielssøns børn, Madtzs, Marthe, Cjdtzse Anders Madtzssøns børn af Steenstrop. Ane Ole Anderssøns d:, Luce Lars Jacobssøns d: af Staaerop. Madtzs og Maren Kjelds børn, Jens Knud Jenssøns søn, Anders, Karen, Kirsten gl Ole Hanssøns børn, Madtzs Soldat V. Ole Hanssøns søn, Jnger Anders d: t: gl Per Nielss: af Gudmandrop. Per Lars Larssøns søn af Lomsaas. Hans Larss: Sold: t: Herman af Ubberop. Anders Marthe Michels søn, Lars Michelss: drag: t: Per Fiskere, Anders Michelss: Sold: t: Jørgen Smed, Bodel Bolles d: af Zonnerop. Bodel Jens Sørnssøns stiff=d:, Niels Nielss: drag:, Jens Nielss: drag: af Nyerop. Jacob Jacobss: Hollænderens søn, Sørn Perss: paa Ellinge=gaaerd. Dorthe Jens d: paa Anne=bjerg=gaaerd. Per Per Lade=Fogeds søn af Hundstrop. Jens og Maren Peder Jenssøns børn, Lars Rasmuss: t: Per Degn, Sara Jørgens d: t: Jens Anderss:, Lars Nielss: Niels Kroe=Mands Slægt, Lars Hanss: t: Jens Madtzss:, Kirsten Niels d: bes: t: Præsten af Højbye.

Festo Paschatos 2do

13. april 1705

bleff Døbdt Christian Nielssøns søn Niels af Tengslemarch.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Hans Nielss: af Zonnerop, Eske Skrædere af Holmstrop, Niels Nielss: drag: t: Ole Brødde af Tengslemarch, Niels Jacobssøns Kone jbid:, Kirsten Sørns d: t: Helle Larss: jbid:

Dominica qvasimodo geniti.

19. april 1705

Niels Nielss: drag: og Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde, Peder Jenss: drag: t: Christian Nielss:, Ljsbeth Jørgens d: t: Niels jacobss: af Tengslemarch. Magrethe Lars d: hos Stiff=Fad: Lars Jenss:, Bodel Knuds d: t: Ole Nielss: af Steenstrop. Niels gl Niels Nielssøns søn, Jens Jens Jenssøns søn, Sørn Anders Smeds søn af Lomsaas. Ole Larss: t: Rasmus Andreæsøn, Karen Lars d: t: Madtzs Larss:, Karen Lars d: hos Stiff=fad: Claus Jacobss: af Nyerop. Jørgen, Christopher ej føre Niels Perssøns sønner, Karen Pers d: hos Stiff=Fad:Michel Perss: af Kljndt. Per Sørnss: drag: t: brod: Ole Sørnss:, Cathrine Jacobs d: t: Præsten, Maren Bents d:, Marthe Erichs d:, Michel Jpss: t: Jens Madtzss:, Jens hos Fad: V. Anders Michelss: af Højbye. Per Ole Anderssøns søn ej føre af Staaerop. Cjdtzse Pers d: af Nye=Kjøbing.

Samme dag gich Ole Madtzssøns Kone af Holmstrop i Kirchen.

Dominica Misericordia.

26. april 1705

Jngeborg Bents d: bes: af Nyerop. Magrethe Jens d: bes: og Per Perss: Sold: t: Per Boess: af Gudmandrop. Cjdtzse Jens d: t: Jens Perss: af Steenstrop. Anne Jørgens bes:, Karen Jørgen Smeds d: af Zonnerop. Niels Madtzss: drag:, Madtzs Madtzs Larssøns søn, Maren Anders d: t: Eske Skrædere af Holmstrop. Luce Niels d: bes: og Ellen søst: hos Ejler Hanss: af Ubberop. Nielaus hos brod: Niels Nielss:, Kirsten Anders d: hans p:, Jnger og Anne Anders Smeds Døttere, Jørgen Anders Brøddes søn, Anne, Bodel, Maren gl Niels Nielssøns Døttere, Ole, Madtzs og Karen Niels Haffu=gaaerds børn, Niels Anders Haffu=gaaerds søn af Lomsaas. Cjdtzse Anders d: Clemets Væffuers pige, Alle Nielss:, Anne Thoers bes: t: Per Nielss:, Jens Jacobss: hos Madtzs Hanss:, Maren Sørns d: til Jens Larssøns, Niels Jens Madtzssøns søn, Jnger Sørns d: hans pige af Højbye.

Samme dag bleff begraffued Svend Perssøns Døed=føded barn af Højbye.

Dominica jubilate.

3. maj 1705

Mons, Niels, Kirsten gl Madts Nielssøns børn, Per Nielss: og Cjdtzse Niels d: Peder Madtzssøns stiff=børn, Kirsten Anders Brøddes d: af Lomsaas. Christen Sørnss: hos brod: Jens Sørnss:, Christen Hans Anderssøns søn af Zonnerop. Bent Perss: ej føre t: Madtzs Hanss: af Højbye.

Samme dag bleff publice absolvered Povel Sørnssøn Assessor Leegaaerds Kudsk, som haffde besoffued eet qvind=folch ved naffn Marthe Lars d: begge tjenende paa Annebjerg=g:

Samme dag bleff Døbdt gl Jens Nielssøns Jydes d: Maren af Lomsaas
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns kone jbid:
Testes. Michel Anderss: t: Bodel Sl. Michel Nielssøns af Steenstrop, Kirsten Sørns d: t: Sørn Jenss: af Tengslemarch.

Samme dag gich Hans Jpssøns Kone af Nye=gaard i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Lars Madtzssøns ljden søn Madtzs af Ebbelyche.

Dominica Cantate.

10. maj 1705

Kirsten Niels Skaanjngs d: af Gudmandrop ej føre, Ole og Madtzs Per Nielssøns sønner jbid: Hans Olss: Lars Madtzssøns stiff=søn af Ebbelyche. Jacob og Maren Lars Jacobssøns børn af Nye=gaaerd. Birte Niels d: t: Madtzs Perss: af Højbye.

Dominica vocem jucunditatis

17. maj 1705

Madtzs Ole Madtzssøns søn, Sørn Jenss: Sold:, Karen Niels d: t: V. Madtzs Nielss: ej føre af Lomsaas. Niels Madtzss: drag: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Sørn Mur=Mestere og Ole Nielss: af Nye=Kjøbing. Jens Per Nielssøns søn af holmstrop.Niels hos Fad: Jens Nielss: af Gudmandrop.Dorthe Hans d: t: Niels Thomæsøn ej føre af Nyerop. Maren Niels d: af Ellinge. Anders Jens Bentzssøns søn, Anne Madtzs Olssøns stiff=d:, Cjdtzse Jens Lille=gaaerds d: ej føre, Marie Brendens Lars Skyttes søster af Højbye.

Festo ascensionis Xsti.

21. maj 1705

Bleff begraffued Christian Nielssøns ljden søn Niels af Tengslemarch, som bleff Døbdt Festo Paschatos 3 primo.
 

Dominica Exaudi.

24. maj 1705

Gjertrud Jens d: bes: af Zonnerop. Hans Madtzssøn t: Hans Jpss: af Nye=gaaerd. Hans Nielss: t: Anders Perss: af Nyerop ej føre. Mogens Svendssøn drag: af Staaerop. Karen gl Anders Michelssøns d:, Jens Larss: hans Karl af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Jens Jenssøns søn Niels af Lomsaas.
Susc: Luce Madtzs Nielssøns jbid:
Testes. Niels gl Madtzs Nielssøns søn, Per Nielss: Per Madtzssøns stiff=søn jbid: Madtzs Madtzssøn drag: af Holmstrop, Karen Niels Haffu=gaaerds d:, Maren gl Niels Nielssøns d: af Lomsaas.

Samme dag bleff Døbt Karen Peders datters u=ægte søn Anders af Lomsaas, som publice bleff absolvered Dominica Palmarum prima.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone af Lomsaas.
Testes. Niels gl Madtzs Nielssøns søn, Per Nielss: Per Madtzssøns stiff=søn, jbid:, Jens Per Nielssøns søn af Holmstrop, Karen Jørgen Smeds d: af Zonnerop, Bodel gl Niels Nielssøns d: af Lomsaas.

Samme dag gich Christen Madtzssøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Festo Pentecostes 2do

1. juni 1705

gich Christian Nielssøns Kone af Tengslemarch i Kirchen.

Festo ejgd: 3t:

2. juni 1705

bleffue troe=loffuede Jens Nielss: Hjul=Mand, og Maren Bents d: af Højbye.

Dominica Trin:

7. juni 1705

Sørn og Hans Degnens sønner.

Samme dag gich Svend Perssøns Kone af Højbye i Kirchen.

Dominica post Trin: 1ma.

14. juni 1705

Bodel Peder Olssøns d: af Nyr=gaaerd. Marie Anders d: bes: af Holmstrop. Maren Lars Madtzssøns søster af Ebbelyche. Hans Povelss: auceps af Tengslemarch. Hans Olss: drag: t: Præsten af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Hans Nielssøns søn Jens af Zonnerop.
Susc: Niels Perssøns Kone Dorthe af Kljndt.
Testes. Jens Perss: af Holmstrop. Niels Monss: Møllere af Zonnerop. Ole Sørnss: Sørn Jenssøns Karl af Tengslemarch. Sørn Jenssøns Kone jbid: Ellen Otthes d: Per Fiskeres Tienst=pige af Zonnerop.

Den 17 junij Bodelsdag

17. juni 1705

bleff Døbdt eet u=ægte barn ved naffn Jens af Trane=huused om efter=middagen Klochen 5, Moderen til det ved naffn Maren Jens d:
Susc: hendes Moster Bodel Svends Perssøns jbid:
Hun ud=lagde een af Artollerie folchene i Kjøbenhaffn ved naffn Peder Olss: til Barne=Fader.
Susc: Maren Madtzs Anderssøns Kone af Højbye.
Testes. Hans Olss: drag: t: Præsten, Dorthe Clement Væffueres Kone jbid:, Bodel Svend Perssøns Kone i Trane=huused, Bodel Ole Madtzssøns Kone af Højbye, Kirsten Niels d: bes: t: Præsten.

Dominica post Trin: 2da.

21. juni 1705

Bleffue Døbde 2de børn:

Det 1ste Per Knudssøns Rytteres d: Dorthe af Højbye.
Susc: Anne Cathrine Hr Johan Skiønthiers.
Testes. Otthe Corporal af Odden, Sørn Dam af Højbye, Johan Perss: af Kljndt Ryttere, Cjdtzse Madtzs Hanssøns Kone af Højbye, Gjertrud Madtzs d: t: Ole Sørnss: jbid:

Det 2det Anders Perssøns d: Anne af Nyerop.
Susc: Anne Claus Jacobssøns Kone jbid:
Testes. Jens Nielss: Hjul=Mand af Højbye, Ole Larss: Claus Jacobssøns stiff=søn, og Sara Madtzs Larssøns Kone af Nyerop. Kirsten Lars Anderssøns d: af Kljndt.

Dominica post Trin: 3t:

28. juni 1705

Bodel Maren Nielses d: af Lomsaas. Mætte Per Monssøns d: af Nye=gaaerd. Bodel Lars d: t: Christian Nielss: af Tengslemarch.

Samme dag bleff begraffued Maren Jens datters u=ægte søn Jens af Trane=huused, som bleff Døbdt d 17 junij Bodelsdag næst tilforn.

Samme dag gich gl Jens Jydes Kone af Lomsaas i Kirchen.

Festo visitationis Mariæ

2. juli 1705

bleff begraffued Kirsten Villadtzses Sl., Lhene Niels Perssøns Kroe=Mands Kones Moder her af Byen.

Dominica post Trin: 4ta.

5. juli 1705

Gich Jens Jenssøns Kone af Lomsaas i Kirchen.

Den 8 julij, som bleff holded ordinarie maaneds bede=dag paa

8. juli 1705

bleff publice absolvered Marthe Lars d: Assessor Leegaaerds forige Koche=pige, som var besoffued af Povel Sørnss: offuen=bem: Assessors Kudsk, (som og bleff publice absolvered Dominica Jubilate,) begge tiennende paa Anne=bjerg=gaaerd.

Dominica post Trin: 5ta.

12. juli 1705

Jens Michelss: Lars Avessøns stiff=søn af Staarop. Michel Michelss: Bryggere t: Jørgen Jyde af Højbye.

Samme dag gich Jens Anderssøns Kone af Kljndt, og Vesthi Nielssøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Dominica post Trin: 6ta.

19. juli 1705

Niels Anderss: t: Niels Larss: af Ebbelyche. Jens Nielss: og hans Fæste=Møe Maren Bendts d: af Højbye.

Samme dag gich Hans Nielssøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Sørn Larss: og Bodel Michels d: af Steenstrop.

Den 23 julij

23. juli 1705

bleff Døbdt Lieutenant Johan Asmi d: Kirstine af Højbye.
Susc: Claus Bussings Kone Johanne Sophie af Store Eegebjerg.
Testes. Lieutenant Wendtzsel af Vijg, Mons Monss: Skoffu=Ridere i Ulcherop, Qvarter=Mester Christopher Mejer af Brodde, Lieutenant Kindermundtzs Frue Karen Jens d: af Atterop, Zire Jens d: af Højbye.

Dominica post Trin: 7ma.

26. juli 1705

Bleff Døbdt Niels Jacobssøns søn Peder af Tengslemarch.
Susc: gl Madtzs Nielssøns Kone Luce af Lomsaas.
Testes. Per Povelss: Fiskere af Zonnerop, Anders Michelss: jbid:, Jens Nielss: drag: af Nyerop, Cjdtzse Madtzs Hanssøns Kone af Højbye, Kirsten gl Madtzs Nielssøns d: af Lomsaas.

Samme dag bleffue vjede Jens Nielss: Hjul=Mand, og Maren Bents d: af Højbye.

Samme dag gich Per Knudssøns Rytteres Kone af Højbye, og Anders Perssøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Communicant: Jens Lars Jacobssøns søn, Hans Jacobss: drag: hans Karl af Nye=gaaerd. Anne Lars d: t: Hollænderen paa Anne=bjerg=gaaerd.

Dominica post Trin: 8va.

2. august 1705

Bleff Døbddt Peder Larssøns søn Lars af Lomsaas.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Jens Larss: gl Anders Michelssøns Karl af Højbye, Niels Madtzss: drag: af Holmstrop, Per Nielss: Per Madtzssøns stiff=søn af Lomsaas, Birte Hermans af Ubberop, Anne gl Niels Nielssøns d: af Lomsaas.

Samme dag bleff begraffued Karen Bolles daatters u=ægte søn Anders, af Lomsaas, som bleff Døbdt Dominica Exaudi proxima.

Dominica post Trin: 9ma.

9. august 1705

bleff Døbdt V. Madtzs Nielssøns d: Kirsten af Lomsaas.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. Peder Madtzss: jbid: Sørn Larss: Fæste=Mand af Steenstrop, Anders Jenss: af Højbye, Anne Ole Jacobssøns Kone af Lomsaas, Kirsten gl Madtzs Nielssøns d: jbid:

Samme dag bleff begraffued Lars madtzssøns ljden d: Maren af Ebbelyche.

Den 10 augusti

10. august 1705

bleff begraffued Anne Anders d: Lars Anderssøns Kone af Kljndt.

Den 12 aug:

12. august 1705

bleff begraffued Niels Olssøns ljden søn Lars af Ebbelyche, som var paa njende aar sjden Paaske.

Samme dag bleff begraffued Anders Madtssøns ljden søn Hans af Lomsaas, som bleff Døbdt Dominica post Epiph: 1ma.

Dominica post Trin: 11ma.

23. august 1705

bleff begraffued Hans Nielssøns ljden søn Jens af Zonnerop, som bleff Døbdt Dominica post Trin: 1ma proxima.

Samme dag gich Niels Jacobssøns Kone af Tengslemarch i Kirchen.

Dominica post Trin: 12.

30. august 1705

Gich Ædel Lieutenant offuer Cavalleriet Johan Asmi Frue Anne Pers d: i Kirchen.

den 2 7br. die deprecat: ordinar: mens:

2. september 1705

bleff begraffued 2 lijg:

Det eene Niels Thomæsøn af Nyerop.

Det andet Christen Madtzssøns ljden spæde d: Anne af Gudmandrop, som bleff Døbdt Dominica Palmarum fx:

Dominica post Trin: 13tia.

6. september 1705

Claus Rasmuss: Corporal offuer Land=Soldat: Madtzs Christopherss: drag: t: Madtzs Perss: af Højbye.

Samme dag gich Per Larssøns Kone af Lomsaas i Kirchen, (og V. Madtzs Nielssøns Kone jbid: ogsaa i Kirchen 1ste gang.)

Samme dag bleffue begraffuede 3 liig, sc: 3 smaa børn af Tengslemarch:

Det 1ste Niels Jacobssøns spæde søn Jacob.

Det 2det Helle Larssøns ljden søn Peder.

Det 3die Thomæ Nielssøns ljden d: Anne.

Dominica post Trin: 14ta.

13. september 1705

bleff begraffued Knud Jenssøns ljden søn Madtzs af Gudmandrop.
 

Den 16 7br. die mercurij

16. september 1705

bleff begraffued Peder Pederssøn af Gudmandrop.

Dominica post Trin: 15ta.

20. september 1705

Johanne Per Fiskeres d:, Lars Michelss: drag: hans Karl, Anders Marthe Michels søn, Andres Michelss: drag: t: Jørgen Smed af Zonnerop. Dorthe Hans d: bryggerske paa Anne=bjerg= gaaerd. Jacob Jacobss: Hollænderens søn paa Ellinge=gaaerd. Kirsten Bents d: t: Anders Perss: af Nyerop. Magrethe Lars d: hos Fad: Lars Jenss: af Steenstrop. Bodel Anders d: t: Ole Madtzss:, Birte hos Fad: Per Nielss:, Bodel Bolles d: t: jbid:, Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss:, Maren Anders d: t: Eske Skrædere af Holmstrop. Maren Lars d: t: Degnen, Gjertrud Madtzs d:, Per og Hans Sørnss: t: brod: Ole Sørnss:, Lars Rasmuss: Sold: t: Per Nielss:, Niels Jens Madtzssøns søn af Højbye.

Den 23 7br.

23. september 1705

bleff begraffued Vesthj Nielssøns ljden d: Jnger af Nyerop.

Dominica post Trin: 16ta.

27. september 1705

Michel Larss:, Kirsten Michels d:, Dorthe Pers d: t: Niels Larss: af Ebbelyche. Ole Sørnss:, Povel Jenss:, Kirsten Michels d: t: Sørn Jenss:, Kirsten Sørns d: t: Helle Larss:, Ljsbeth Jørgens d: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Michel Olss:, Cathrine Jacobs d:Præstens Koche=pige, Johanne Ols d: hos Danjel Monss:, Tyre Jps d: hos Niels Perss: af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Anders Michelss: og Ellen Otthes d: af Zonnerop, Hans Larss: og Birte Ols d: af Ubberop.

Samme dag bleff begraffued Ole Larssøns ljden d: Jnger af Lomsaas.

Samme dag bleff Døbdt Lars Christenssøns d: Kirsten af Gudmandrop.
Susc: Birte Per Jenssøns af Højbye.
Testes. Jens Perss: af Nedre=Mølle, Lars Hanss: t: Madtzs Hanss: af Højbye, Maren Kjeld Hanssøns d: af Gudmandrop.

Festo Michaelis.

29. september 1705

Karen Niels d: t: V. Madtzs Nielss: af Lomsaas. Ole Larss: t: Rasmus Andreæsøn, Dorthe Hans d: t: Vesthi Nielss: af  Nyerop. Sørn Perss:, Anne Hollænderens d: paa Ellinge=gaaerd. Jens og Maren Per Jenssøns børn af Højbye.

Dominica post Trin: 17ma.

4. oktober 1705

bleff begraffued V. Madtzs Nielssøns ljden d: Kirsten af Lomsaas, som bleff Døbdt Dominica post Trin: 9na. proxima.

Samme dag bleff og begraffued Niels Monssøns ljden d: Valdborg af Zonnerop, som bleff Døbdt d 25 febr: die deprecat: passion: 1ma proxima.

Den 7 8br: die deprecat: mens:

7. oktober 1705

bleff begraffued Jens Sørnssøns ljden d: Cjdtzse af Ellinge.
 

Dominica post Trin: 18va.

11. oktober 1705

Christen værende hos brod: Jens Sørnss:, Anne Jørgens, Christen Hans Anderssøns søn af Zonnerop. Esben Larss: t: Jens Perss:af Steenstrop. Ljsbeth Oluffs d: t: Hollænderen paa Ellinge=gaaerd. Karen Lars d: , Ole Larss: hos Stiff=Fad: Claus Jacobss:, Jngeborg Bents d: bes: hos Bodel Niels Thomæsøns af Nyerop. Jørgen og Kirstine Anders Brøddes børn af Lomsaas. Christen Larss: t: Herman, Hans Larss: drag: og Birte Ols d: troe=loffuede folch, Kirsten hos Fad: Lars Christenss: af Ubberop. Bent Per Bentzssøns søn af Kljndt. Ole hos Fad: Per Nielss: af Gudmandrop. Jens V. Anders Michelssøns søn, Hans Olss: t: Præsten, Michel Jpss: t: Jens Madtzss:, Zacharias Nielss: t: Præsten, Cjdtzse hos Faderen Per Jenss:, Sara Jørgens d: t: Jens Anderss: af Højbye.

Samme dag bleffue 3 lijg begraffuede:

Det 1ste Andres Olssøns d: Jnger af Zonnerop.

Det 2det og 3die Mons Sørnssøns sønner Jens og Sørn af Nyerop.

Dominica post Trin: 19.

18. oktober 1705

Sørn Larss: og Bodel Michels d: troe=loffuede folch. Ljsbeth Jffuers d: og Jep Perss: Sold: t: dem, Lars, Per Ole Nielssøns sønner, Maren, Bodel hans døttere, Luce Anders d: t: V. Niels Nielss:, Madtzs, Anders, Marthe, Cjdtzse Anders Madtzssøns børn af Steenstrop. Karen Niels Olssøns d:, Peder, Anne Ole Anderssøns børn, Luce Lars Jacobssøns d: af Staaerop. Karen Niels d: Lars Jacobssøns pige af Nye=gaaerd. Bodel Simons d:, Niels Jenss: drag: t: Niels Sørnss:, Jørgen og Christopher Niels Perssøns sønner, Karen Michel Perssøns stiff d: af Kljndt. Niels Madtzss: drag:,Jens Per Nielssøns søn af Holmstrop. Niels Nielss: Niels Thomæsøns søn, Karen Ols d: og Otthe Eskess: Madtzs Larssøns folch af Nyerop. Cjdtzse Pers d: Rasmus Andreæsøns pige jbid: Christen Christenss: Smidth Ride=Foged, Barbara Christens d: Udgæverske, Jørgen Kudsk, Thomas Laqvej, Knud Olss: paa Anne=bjerg= gaaerd. Kirsten gl Madtzs Nielssøns d:, Niels gl Niels Nielssøns søn, Karen Bolles d: bes: af Lomsaas.Anders Michelss: og Ellen Ottes d: troe=loffuede folch, Karen Jørgens Smeds d: af Zonnerop. Anders, Karen gl Ole Hanssøns børn, Hans Perss: t: brod: Mons, Karen Jenses, Cjdtzse hendes d:, Magrethe Jens d: besoffued af Gudmandrop. Cjdtzse Jens Larssøns d:, Kirsten Niels d: bes: t: Præsten, Claus Hanss: Skoe=magere, Magrethe hans Moder, Lars Hanss: t: Madtzs Hanss:, Luce bes: og Ellen Niels d:, Bodel Knuds d: hos Madtzs Hanss:, Maren Oles d: t: V. Anders Michelss: af Højbye.

Samme dag bleffue vjede Hans Larss: og Birte Ols d: af Ubberop.

Dominica post Trin: 20.

25. oktober 1705

Niels Nielss: drag: t: Ole Brødde, Niels Bentzss: drag: af Tengslemarch. Mætte Peder Monssøns Rytteres d: af Nye=gaaerd. Madtzs drag:, Maren, og Mætte ej føre af Gudmandrop. Maren Niels d: bes:, Karen Jenses, Jens Andreæsøn Lade=Foged af Ellinge. Lars Per Skaanjngs stiff=søn af Ubberop. Bodel Jffuers, Gjertrud Ols, Ljsbeth Rasmus Nielssøns d: ej føre af Zonnerop. Anders Christenss: og Maren og Anne Christens d: t: Stiff=Fad: Nielaus af Steenstrop, Madtzs Perss: Sold: t: Anders Nielss: jbid: Peder Lars Larssøns søn, Bodel Maren Nielses d:, Mons og Niels Madtzs Nielssøns sønner af Lomsaas. Maren Lars Madtzssøns søster af Ebbelyche. Jens Sørnss: Sold: t: Degnen af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Jørgen Sørnss: Enche=Mand af Offuer=Bye (Jnder=Bye) paa Odden, og Anne Niels d: af Lomsaas.

Samme dag bleffue vjede Sørn Larss: og Bodel Michels d: Sl. Michel Nielssøns Enche af Steenstrop.

Samme dag bleff Døbdt Jens Larssøns søn Lars af Kljndt.
Susc: Dorthe Niels Perssøns jbid:
Testes. Peder Bentzss: Rytt: jbid: Niels Jenss: drag: t: Niels Sørnss: jbid: Anders Perss: af Nyerop. Karen Lars d: Clauses stiff=d: jbid: Kirsten Lars Anderssøns d: af Kljndt.

Samme dag bleff begraffued Anders Madtzssøns ljden d: af Højbye.

Den 29 8br:

29. oktober 1705

bleff Døbdt Lieutenant offuer Dragonerne Jacob Hamlaus søn Johan Frans af Højbye.
Susc: Anne Cathrine Hr Johan Skiønthiers.
Testes. Claus Bussing Herreds=Foged, Zendt Wildenrath af Anne=bjerg=gaaerd, Fendric Mathis Lerche offuer Dragonerne. Karen Jens d: Lieutenant Kindermundts Frue af Atterop. Zire Jens d: af Højbye.

Festo omnium Sanctorum.

1. november 1705

Kirsten Lars d:, Lars Olss: ej føre V. Niels Nielssøns tjenneste=folch, Niels Anders Haffu=gaaerds søn, Peder Nielss: og Cjdtzse Niels d: Peder Madtzssøns stiff=børn af Lomsaas. Jens Knud Jenssøns søn, Jens Perss: Per Perssøns Sl. stiff=søn, Kirsten Niels Skaanjngs d: af Gudmandrop. Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Jens Jacobss: Magrethe Fiskeres søn, Per Jenss: drag: t: Madtzs Perss:, Kirsten Sørns d: t: Jens Madtzss:, Jnger Sørns d: t: Ole Sørnss:, Christen Nielss: Præstens Terskere af Højbye.

Samme dag bleff begraffued Anders Hanssøns ljden d: Bodel af Højbye.

Samme dag bleffue vjede Anders Michelss: og Ellen Otthes d: af Zonnerop.

Den 6 9br: die jovis

6. november 1705

bleff begraffued Peder Nielssøns ljden d: Cjdtzse af Højbye.

Dominica post Trin: 22da.

8. november 1705

Bodel Peder Olssøns d: af Nye=gaaerd. Povel Niels Olssøns søn af Staaerop. Maren gl Niels Nielssøns d: af Lomsaas. Anders Jens Anderssøns søn, Alle Nielss: er at være der Jnger Skaanjngs ligesaa, Cjdtzse Pjls, Kirsten Madtzs d: i de fattiges huus af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Anders Perss: og Kirsten Lars d: af Kljndt.

Samme dag bleff Døbdt Lars Madtzssøns søn Madtzs af Ebbelyche.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Ole Brødde af Tengslemarch, Lars Larss: af LomsaasJens Sørnss: Sold: Degnens Terskere, Karen Niels jacobssøns kone, Maren Christian Nielssøns Kone af Tengslemarch.

Den 10 9br: om efterm:

10. november 1705

bleff begraffued Lieutenants Jacob Hamlaus ljden d: Cathrine Gjertrud af Højbye.

Den 13 9br:

13. november 1705

bleffue begraffuede 3 lijg:

Det 1ste Peder Povelsøns Fiskeres d: Anne af Zonnerop.

Det 2det Anders Olssøns ljden søn Anders jbid:

Det 3die Jens Larssøns ljden d: Kirsten af Højbye.

Dominica post Trin: 23tia.

15. november 1705

Kirstem Sørs d: Anders Perssøns pige af Nyerop. Hans Ejlers søn af Ubberop. Ole, Madtzs, Karen Niels Haffu=gaaerds børn, Sørn, Michel Anders Smeds børn af Lomsaas. Madts Olss: t: paa Anne=bjerg=gaaerd. Madtzs Perss: Sold: af Gudmandrop. Jacob, Maren Lars Jacobssøns børn, Hans Madtzss: t: Hans Jpss: af Nye=gaaerd. Magrethe Fiskeres, Mons Svendss: drag: t: Per Nielss: af Højbye.

Samme dag gich Lars Christenssøns Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Ole Jenssøns forrige Rytteres barn af Holmstrop, som bleff hjemme=døbdt, og kaldet Peder.

Dominica post Trin: 24ta.

22. november 1705

Maren Hans Jenssøns, Jnger Anders d: t: Anders Nielss: af Steenstrop. Anne gl Niels Nielssøns d: Fæste=Møe, Sørn Jenss: Sold: t: V. Madtzs Nielss: af Lomsaas. Bodel Lars d: t: Christian Nielss: af Tengslemarch. Niels Jens Nielssøns søn, Madtzs Sold: V. Ole Hanssøns søn af gudmandrop. Ole, Hans Niels Olssøns sønner af Staaerop.

Samme dag bleff Døbt Rasmus Christenssøns Rytteres d: Anne Magrethe af Tengslemarch.
Susc: Anne Cathrine Ribe Præste=Konen.
Testes. Ole Brødde, Niels Jacobss:, Christian Nielss:, Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde, Cjdtzse Michels d: t: Sørn Jenss: alle af Tengslemarch.

Den 23 9br: die Lunæ

23. november 1705

bleff begraffued Ole Anderssøns ljden søn Pejter Broch af Højbye.

Den 24 9br: die Martis

24. november 1705

bleffue begraffuede 2de lijg:

Det eene Ave Jenssøns ljden søn Eske af Staaerop.

Det 2det Madtzs Olssøns ljden d: Kirsten jbid:

Dominica 1 advent:

29. november 1705

Karen, Jnger Anders Smeds Døttere, Niels Hemmingssøn af Lomsaas. Niels Anderss: t: Niels Larss:, Tyre Pers af Ebbelyche. Jens Michelss: Lars Avessøns stiff=søn af Staaerop. Karen gl Anders Michelssøns d:, Jens Larss: hans Karl, Anne Thoers til Jens Anderssøns, Anne Anders d: t: Præsten, Henric Zachariæsøn Substitut af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Jep Madtzssøns søn Madtzs af Staaerop.
Susc: Luce Ole Anderssøns Kone jbid:
Testes. Ole Anderss: jbid: Ole Sørnss:, Jens Larss: t: gl Anders Michelssøn, Karen gl Anders Michelssøns, Maren Per Jenssøns d: alle fire af Højbye.

Samme dag bleffue troe=loffuede Zacharias Nielss: og Kirsten Niels d:.

Den 2 10br: die deprecat: mens: ordinar:

2. december 1705

bleff begraffued Ole Nielss: Skrædere af Højbye.
 

Den 3 10br:

3. december 1705

bleff begraffued Peder Jenssøns ljden søn Anders af Højbye.

Dominica 2d: advent:

6. december 1705

Andres Perss: og Kirsten Lars d: troe=loffuede folch. Anders, Cjdtzse gl Aves børn af Staaerop. Per Per Lade=Fogeds søn af Hundstrop. Sørn Degnens søn af Højbye.

Samme dag gich Lieutenant Jacob Hamlaus Frue, og Jens Larssøns Kone af Kljndt i Kirchen.

Samme dag bleff 2 lijg begraffuede:

Det eene Niels Madtzssøns Kone Kirsten Jens d: af Holmstrop.

Det andet Jens Nielssøns ljden d: Birte af Ubberop.

Dominica 3t: advent:

13. december 1705

Niels Madtzss:, Marie Anders d: bes: af Holmstrop. Lars Madtzs Hanssøns søn af Steenstrop ej føre. Kirsten Anders d: Degnens pige ej føre af Højbye.

Bleff begraffuede 2de lijg:

Det eene Madtzs Olss: af Højbye.

Det andet Cjdtzse Jens Michelssøns d: af Kljndt.

Samme dag bleff Døbdt Jens Perssøns søn Hans af Nedre=Mølle.
Susc: Dorthe Niels Perssøns af Kljndt.
Testes. Jens Larss: jbid: Madtzs Larss:, Gunder Perss: Ryttere af Nyerop. Maren Lars Jacobssøns d:, Peder Olssøns d: Bodel af Nye=gaaerd.


Dominica 4t: advent:

20. december 1705

bleffue begraffuede 2de lijg:

Det eene Jep Madtzssøns ljden søn Madtzs af Staaerop, som bleff 4de ugers dagen føre.

Det andet Kirstines Madtzs Andreæsøns datters u=ægte ljden d: Anne af Nyerop.

Tert: nativit: Xsti Festo.

28. december 1705

Bleffue vjede Jørgen Sørnss: Enche=Mand af Inder=Bye paa Odden, og Anne Niels d: af Lomsaas.

Samme dag bleff begraffued Tye Larssøns døed=føded pige=barn af Højbye.