ANNO 1706

  Kilde: 1-368-1 2/15


Dominica inter circumcis: Xsti et Epiph:

3. januar 1706

bleffue vjede Andres Perss: og Kirsten Lars d: af Kljndt.

Samme dag gich Rasmus Christenssøns Rytteres Kone af Tengslemarch i Kirchen.

Festo Epiphan:

6. januar 1706

bleff Døbdt Anders Larssøns søn Rasmus af Ubberop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Ribe.
Testes. Christen Nielss: Præstens Terskere, Sørn Niless: Degnens søn, Anders Jens Anderssøns søn i Højbye, Birte Hermans af Ubberop, Karen gl Anders Michelssøns d: i Højbye.

Samme dag gich Cjdtzse Lars Madtzssøns Kone af Ebbelyche i Kirchen.

Dominica post Epiph: 1ma.

10. januar 1706

Jens Jens Jenssøns søn af Lomsaas. Kirsten Niels d: bes: troe=loffued Fæste=Kone af Zonnerop. Zacharias Nielss: t: Præsten af Højbue troe=loffued fæste=Karl.

Samme dag gich Jep Madtzssøns Kone af Staaerop, og Ole Jenssøns forige Rytteres Kone af Holmstrop i Kirchen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Johan Perss: Ryttere og Bodel Simons d:.

Dominica post Epiph: 2da.

17. januar 1706

Bleffue vjede Zacharias Nielss: og Kirsten Niels d: Bondes.

Dominica post Epiph: 3t:

24. januar 1706

Jens Lars Jacobssøns søn, Hans Jacobss: drag: t: ham af Nye=gaaerd. Bodel Jydes, Sørn Muur=Mestere af Lomsaas.

Samme dag gich Jens Perssøns Kone af Nedre=Mølle i Kirchen.

Den 3 febr: die deprecat: mens: ordinar:

3. februar 1706

bleff begraffued Christen Larss: af Gudmandrop.

Dominica sexages:

7. februar 1706

bleff Døbdt Madftzs Monssøns Dragons søn Henric af Tengslemarch.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Niels Nielss: drag: t: Ole Brødde, Ole Sørnss: t: Sørn Jenss: Povel Jenss: t: Helle Jenss: Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde, Bodel Lars d: t: Christian Nielss: af Tengslemarch.

Dominica Esto

14. februar 1706

bleff Døbdt Niels Nielssøns d: Dorthe af Zonnerop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Jens Jenss:, Hans Olss: Lars Madtzssøns søn af Ebbelyche, Lars Michelss: drag: t: Per Fiskere af Zonnerop, Kirsten Michels d: t: Niels Larss: af Ebbelyche, Kirsten gl Madtzs Nielssøns d: af Lomsaas.

Den 17 febr: die deprecat: passion: 1ma

17. februar 1706

gich Johan Pederss: Ryttere og Bodel Simons d: troe=loffuede folch af Kljndt til Guds bord, fordi de ville næst Guds hjelp for alle ting haffue Bryllup om Søndagen der effter af aarsage, at Rytterne d 21 djto, som faldt ind Mandagen næst effter, skulle rejse bort til Fyen.

Dominica invocavit.

21. februar 1706

bleffue vjede Johan Pederss: Ryttere og Bodel Simons d: af Kljndt.

Den 23 febr: die deprecat: passion: 2da

23. februar 1706

bleffue troe=loffuede Oluff Pederss: ung Karl, og Anne Jacobs d: Enche af Gudmandrop.

Den 3 Martij die deprecat: passion: 3t:

3. marts 1706

communicerede Zendt Wildenradth Assessors broder paa Anne=bjerg=gaaerd.

Dominica oculi.

7. marts 1706

Kirsten Lars d: Ole Jacobssøns stiff=d: af Lomsaas ej føre. Christen Christenss: Smidth Ride=Foged, og Johanne Peders d: bryggerske paa Anne=bjerg=gaaerd. Cjdtzse Michels d: t: Sørn Jenss: af Tengslemarch. Andres Michelss: Sold: t: i Leggerd af Lomsaas. Cjdtzse Anders d: bes: t: Per Nielss: af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Rasmus Andreæsøns søn Ole af Nyerop.
Susc: Sara Madtzs Larssøns Kone jbid:
Testes. Jens Jenss: af Ebbelyche, Madtzs Perss: af Højbye, Niels Nielss: forige drea: af Nyerop, Helvig Jens Sørnssøns Kone jbid: Karen Niels Jacobssøns Kone af Tengslemarch.

Den 17 Martij Gjertruds dag die deprecat: passion: 4ta

17. marts 1706

bleffue Døbde 2de børn:

Det første Jørgen Jesperssøns søn Søffren her i Byen.
Susc: Dorthe Clement Væffuers K: jbid:
Testes. Peder Sørnss: drag: t: brod: Ole Sørnss: Per Jenss: drag: t: Madtzs Perss: Jens Larss: gl Anders Michelssøns Karl, Karen Hans d: Maren Per Jenssøns d: alle af Højbye.

Det 2det Andres Olssøns d: Jnger af Zonnerop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Lars Michelss: drag: t: Per Fiskere af Zonnerop, Hans Povelss: Auceps, af Tengslemarch, Eske Skrædere af Holmstrop, Luce Ole Brøddes Kone af Tengslemarch, Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop.

Samme dag bleffue troe=loffuede Jens Jenss: Enche=Mand Borgere i NyeKjøbing, og Cathrine Jacobs d: Præstens Skiønthjers Koche=pige.

Dominica judica

21. marts 1706

Kirsten Lars d: Koche=pige paa Anne=bjerg=gaaerd. Jacob Hollænderes søn paa Ellinge=gaaerd. Dorthe Pers d: t: Niels Larss: af Ebbelyche. Lars Michelssøn drag:  t: Per Fiskere af Zonnerop. Kirsten Bents d: til Anders Persøns af Nyerop. Ole Sørns søn t: Sørn Jenss:, Povel Jenss: t: Helle Larss:, Kirsten Pers d: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Ole Perss: og Anne Jacobs d: Enche troe=loffuede folch af Gudmandrop. Alle Jenss: hos Jens Anderss:, Magrethe Pers d: Præstens Spjnde=pige af Højbye.

Festo annunciat: Mariæ.

25. marts 1706

bleff Døbdt Zacharias Nielssøns søn Herman, som t: Præsten Hr. Johan Skiønthier.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrjne Rjbe.
Testes. Niels Perss: Caup:, Sørn Degnens søn, Per Sørnss: drag: af Højbye, Birte Hermans af Ubberop, Cathrine Jacobs d: Præstens Koche=pige, da troe=loffued Fæste=Møe.

Samme dag bleffue vjede Ole Perss: og Anne Jacobs d: af Gudmandrop.

Dominica Palmarum.

28. marts 1706

Anders Christenss: Anne og Bodel hans Søstere t: stiff=Fad: Nielaus af Steenstrop. Knud Olss: t: paa Anne=bjerg=gaaerd. Hans Olss: t: Stiff=Fad: af Ebbelyche. Per Per Lade=Fogeds søn af Hundstrop. Lars Olss: og Kirsten Lars d: t: V. Niels Nielss: af Lomsaas. Anders og Karen gl Ole Hanssøns børn, Hans Perss: t: brod: Mons af Gudmandrop. Karen bes: og Bodel søst: Bolles d:, Bodel Jffuers, Anne d: hendes af Zonnerop. Jens Michelss: Lars Avessøns stiff=søn af Staaerop. Jens, Maren Pers Jenssøns børn, Bodel Pers d: t: Jens Madtzss:  Johanne Ols d: hos Danjel af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt V. Niels Nielssøns søn Niels af Steenstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Andres Nielss:, Lars Ole Nilssøns søn af Steenstrop. Ljsbeth Jffuers d: t: Sørn Larss: jbid:

Noch samme dag Døbdt Anders Olssøns d: Jnger af Zonnerop.
Susc: Anne Ole Skræderes af Højbye.
Testes. Eske Skræderes af Holmstrop.

Den 29 Martij die Lunæ dagen næst effter Palme Søndag

29. marts 1706

communicerede dend Ær=værdige, hæderlige, og vellærde Mand Hr Johan Christopher Christopherss: Skjønthier vores Sjæle=sørgere med sin dyd=ædel Madame Anne Cathrine Hans d: Rjbe.

Festo Viridium.

1. april 1706

Luce Lars Jacobssøns d:, Povel, Karen Niels Olssøns børn af Staaerop. Maren Anders d: t: Eske Skrædere, Ljsbeth Jørgens d: t: Ole Madtzss:, Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss: Niels madtzss: drag: t: udi Legged, Madtzs drag: Jeppe brod: ej føre Madtzs Larssøns børn, Birte Pers d:, Bodel Anders d: t: Per Nielss: af Holmstrop. Christen Larss: Kirsten Sørns d: Hermans tjeneste=folch, Kirsten hos Fad: Lars Christenss: af Ubberop. Ljsbeth Ols d: t: Hollænderen, Sørn Perss: paa Ellinge=gaaerd. Karen Lars d: Clauses stiff d:, Ole Larss: hans Karl, Dorthe Hans d: t: Vesthi, Niels Nielss: Vesthies broder af Nyerop. Kirsten Michels d: t: Niels Larss: af Ebbelyche. Anne Jørgens, Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop. Cjdtzse Niels d: og Ljsbeth Rasmus d: t: Per Madtzss:, Niels gl Niels Nielssøns søn, Jørgen Brødde t: Anders Madtzss: af Lomsaas. Jep Pederss: Sold: t: Sørn Larss:, Ljsbeth Jffuers d: t: jbid:, Esben Larss: t: Jens Perss: Lars, Per, Maren Ole Nielssøns børn, Luce Anders d: t: V. Niels Nielss:, Madtzs, Anders, Marthe, Cjdtzse Anders Madtzssøns børn af Steenstrop. Magrethe Jens d: bes: t: Peder Boess: af Gudmandrop. Niels Jenss: drag: Kirstine Anders d: t: Niels Sørnss:, Bent Per Bentzssøns Rytteres søn af Kljndt. Michel Olss:, Hans Sørnss: drag:, Cathrine Jacobs d: troe=loffued t: Præsten, Marthe Erichs, Jens Sørnss: Sold: Degnens Terskere, Tyre Jps d: hos Anders Madtzss:, Kirsten Pers d: væffue=pige, Luce Niels d: bes: hos Eske, Ellen søst: til Jens Larssøns, Cjdtzse Hans d:, Per Sørnss: drag: t: brod: Ole Sørnss: Jens V. Anders Michelssøns søn, Maren Ols d: hans pige, Jnger Sørns d: t: Ole Sørnss:, Michel Jpss:, Per Monss:, Kirsten Anders d: t: Jens Madtzssøn, Johanne Pers d: t: Jens Anderss: ej føre, Jens Jacobss:, Sara Jørgens d: t: jbid: Cjdtzse Per Jenssøns d:, Bodel Knuds d: hos Mod: Bodel Evertes af Højbye.

Samme dag gich Madtzs Monssøns dragons Kone af Tengslemarch i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Jens Anderssøns ljden d: Anne af Kljndt.

Festo Paschatos 3t:

6. april 1706

gich Lars Madtzssøns Kone af Ebbelyche i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued samme Mands ljden søn Madtzs.

Qvasimodo geniti.

11. april 1706

Peder Nielss: Peder Madtzssøns stiff=søn, Mons, Niels, Kirsten gl Madtzs Nielssøns børn, Maren, Bodel gl Niels Nielssøns døttere, Niels, Jens ej føre Anders Haffu=gaaerds børn af Lomsaas. Jørgen Kudsk, Thomas Laqvej paa Anne=bjerg=gaaerd. Lars Perss: Per Skaanjngs stiff=s: af Ubberop. Per, Anne Ole Andersssøns børn af Staaerop. Maren, Magrethe Lars Jenssøns døtterer, Anne Madtzs Hanssøns d: af Steenstrop. Jørgen, Christopher, Magrethe ej føre Niels Perssøns børn, Karen Pers d: t: Andres Perss: af Kljndt. Hans Povelss: auceps, Cjdtzse Jens d:, Niels Madtzss: ej føre t: Ole Brødde, Marie Rasmus Rytteres Kone af Tengslemarch. Mætte Per Monssøns Rytteres d:, Karen Niels d: t: Lars Jacobss: af Nye=gaaerd. Otthe Eskess:, Karen Ols d: t: Madtzs Larss: af Nyerop.

Dominica Misericord:

18. april 1706

Karen Jens Hanssøns af Gudmandrop. Magrethe Jens d: ej føre t: Jens Larss: af Kljndt. Cjdtzse Pers d: ej føre t: Per Skaanjng af Ubberop. Christian Urte=gaaerds=Mand paa Anne=bjerg=gaaerd. Birte Hans d: t: Madtzs Perss:, Maren Madtzses i de fattiges huus, Anne Madtzs d: t: Præsten, Bodel Ole Madtzssøns af Højbye.

Samme dag gich Andres Olssøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Dominica Jubilate.

25. april 1706

Christen Sørnss: Jens Sørnssøns brod:, Christen Hans Anderssøns søn, Karen Jørgen Smeds d:, Jens Nielss: hendes Fæste=Mand af Zonnerop. Kirsten Sørns d: t: Anders Perss:, Niels Nielss: t: brod: Vesthi, Kirsten Madtzs d: bes: hos Mons Sørnss: af Nyerop. Niels Bentzss: drag: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss: af Holmstrop. Lars Hanss: Skoe=Magere, Magrethe hans Moder, Lars Rasmuss: Sold: t: Madts Hanss:, Per Jenss: drag: t: Madtzs Perss: af Højbye.

Samme dag bleffue Døbde tvende børn:

Det 1ste Claus Jacobssøns søn Lars af Nyerop.
Susc: Maren Jens Madtzssøns af Højbye.
Testes. [ingen nævnt]

Det 2det Peder Boessøns Pederssøns d: Jnger af Gudmandrop.
Susc: Maren Lars jacobssøns af Nye=gaaerd.
Testes. [ingen nævnt]

Samme dag bleffue vjede Jens Jenss: Kampe, og Cathrine Jacobs d:

Den 28 april:

28. april 1706

bleffue begraffuede 2de lijg:

Det eene Ole Madtzss: af Holmstrop.

Det 2det Lieutenant Johan Asmi ljden søn Johan Frideric af Højbye.

Dominica Cantate.

2. maj 1706

Kirsten Niels Skaanjngs d:, Madtzs Kjeldss: Sold:, Maren Kjelds d:, Lars Hanss: t: Per Bøess: af Gudmandrop. Hans Ejlers søn af Ubberop. Anne Thoers til Anders Madtzssøns, Valdborg Ros af Lomsaas. Niels Jenss: t: Jens Madtzss: af Højbye.

Samme dag gich Jørgen Jesperssøns Kone af Højbye, og Zachariæ Nielssøns Kone af Zonnerop i Kirchen.

Den 5 Maji

5. maj 1706

bleff begraffued Lars Madtzssøns ljden søn Per af Holmstrop.

Den 6 djto

6. maj 1706

bleff begraffued Karen Vilhelms d: af Steenstrop.

Dominica vocem jucunditat:

9. maj 1706

Jacob, Maren Lars Jacobssøns børn af Nye=gaard. Gjertrud Ods af Zonnerop. Ole, Madtzs, Karen Niels Haffu=gaaerds børn, af Lomsaas. Niels Anderss: t: Niels larss:, Tyre Pers af Ebbelyche. Jens Knud Jenssøns søn, Madtzs gl Per Nielssøns søn, Jens Perss: Ole Perssøns stiff=f: af Gudmandrop. Jnger Anders d: t: Andres Nielss: af Steenstrop. Anne Jacob Hollænderes d: paa Ellinge=gaaerd. Anders Jens Anderssøns søn, Christen Nielss: t: Præsten, Karen Anders d: Præstens Koche=pige, Kirsten Anders d: t: Jens Madtzss: Jnger Skaanjngs af Højbye.

Samme dag gich Rasmus Andreæsøns Kone af Nyerop i Kirchen, Niels Nielssøns Kone af Steenstrop, og Thoer Perssøns Rytteres Kone af Staaerop i Kirchen.

Den 10 Maji

10. maj 1706

bleff begraffued Jens Nielssøns Mølleres u=døbde d: af Højbye.

Festo ascensio: Xsti.

13. maj 1706

bleff døbdt Gunder Perssøns Rytteres søn Niels af Nyerop.
Susc: Sara Madtzs Larssøns Kone jbid:
Testes. Alle Nielss:, Anders Jenss:, Mons Sørnss: af Højbye, Maren Anders Perssøns Kone, Karen Ols d: t: Madtzs Larss: af Nyerop.

Dominica exaudi.

16. maj 1706

Niels t: Fad: Jens Nielss: af Gudmandrop. Jens Per Nielssøns søn af Holmstrop. Maren Nielses, Bodel d:, Sørn, Michel, Jnger Anders Smeds børn, Sørn Jenss: Sold: t: V. Madtzs Nielss: af Lomsaas. Jens Andreæsøn Lade=Foged paa Ellinge=gaaerd. Karen Jenses, Maren Niels d: bes: af Ellinge. Hans Madtzss: t: Hans Jpss: af Nye=gaaerd. Ole, Hans, Niels Olssøns sønner af Staaerop. Ole Nielss:, Madtzs Perss: Sold: t: Andres Nielss: af Steenstrop. Mons Svendss: drag: t: Per Nielss: af Højbye.

Den 17 Maji

17. maj 1706

bleff begraffued Anne Niels Bondes af Zonnerop.

Festo Pentecoft: 2da.

24. maj 1706

bleff begraffued Peder Boessøns Pederssøns d: Maren af Gudmandrop.

Festo Pentecost: 3t:

25. maj 1706

bleff Døbdt Jens Nielssøns d: Karen af Kljndt.
Susc: Dorthe Niels Perssøns jbid:
Testes. Hans Povelss: auceps af Tengslemarch, Jacob Jacobss: Hollænderens søn fra Anne=bjerg=gaaerd, Jens Anderss: af Højbye, Hans Nielssøns Kone af Zonnerop, Niels Jacobssøns Kone af Tengslemarch.

Dominica Trinit:

30. maj 1706

gich Claus Jacobssøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Dominica post Trin: 1ma

6. juni 1706

Bodel Peder Olssøns d: af Nye=gaaerd. Marie Anders d: bes: af Holmstrop.

Samme dag bleffue troe=loffuede Peder Sørnss: forige drag: af Højbye, og Maren Peders d: Ole Madtzssøns Enche af Holmstrop.

Dominica post Trin: 2da.

13. juni 1706

Jens Jens Jenssøns søn af Lomsaas. Anders, Cjdtzse gl Ave Perssøns børn af Staaerop.Karen gl Anders Michelsss d:, Jens Larss: hans Karl, Kirsten Anders d: t: Degnen, Johanne Niels Perssøns d: ej føre, Henric Zachariæsøn Substitut.

Samme dag gich Per Boessøns (Perssøns) Kone af Gudmandrop i Kirchen.

Dominica post Trin: 3t:

20. juni 1706

Gich Appolone Gunder Perssøns Rytteres Kone af Nyerop, og Jens Nielssøns Mølleres Kone af Højbye i K:

Dominica post Trin: 4ta:

27. juni 1706

Bodel Jydes af Lomsaas. Magrethe fiskeres hos Jens Olss: af Holmstrop. Kirsten Anders d: t: Præste=Enchen Gjertrud Hr Peder Sl.

Samme dag bleff begraffued Jonæ Svendssøns ljden søn Peder af Højbye.

Dominica post Trin: 5ta.

4. juli 1706

Peder Sørnss: og Maren Jens d: troe=loffuede folch af Holmstrop. Jens Larss: hos Fad: Lars Jacobss:, Jens Jacobss: drag: t: ham af Nye=gaaerd. Maren Lars d: Anders Hanssøns Kones søster af Højbye.

Samme dag bleffue Døbde 2de børn:

Det 1ste Sørn Larssøns søn Michel af Steenstrop.
Susc: Maren Jens Madtzssøns af Højbye.
Testes. gl Anders Michelss: af Højbye, Peder Sørnss:, og Jens Perss: af Holmstrop, Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop, Johanne Niels Perssøns d: af Højbye.

Det 2det Jens Olssøns søn Niels af Holmstrop.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns jbid.
Testes. [ingen nævnt]

Dominica post Trin: 6ta.

11. juli 1706

bleffue Døbde 2de børn:

Det 1ste V. Niels Nielssøns søn Niels af Lomsaas.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. Michel Anders Smeds søn jbid:

Det 2det Peder Madtzssøns d: Karen af Nyerop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Ribe.
Testes. Michel Jpss: t: Jens Madtzss: af Højbye, Otthe Eskess: t: Madtzs Larss: af Nyerop, Dorthe Hans d: t: Vesthi: jbid:, Magrethe Niels Perssøns d: af Kljndt, Birte Per Nielssøns d: af Holmstrop.

Dominica post Trin: 8va.

25. juli 1706

Bleffue troe=loffuede effter Prædichen Jens Nielss: og Karen Jørgens d: af Zonnerop.

Samme dag gich Jens Nielssøns Kone Maren af Kljndt i Kirchen.

Dominica post Trin: 9na

1. august 1706

bleff Døbdt Mons Sornssøns søn Jens af Nyerop.
Susc: Magdalene Lars Perssøns af Nyekjøbing.
Test: Jens Anderss:, V. Anders Michelss: af Højbye, Niels Nielssøn drag: t: Ole Brødde af Tengslemarch, Anne Claus Jacobssøns Kone, Sara Madtzs Larssøns Kone af Nyerop.

Den 4 Aug: die deprecat: ordinar:

4. august 1706

bleff Døbde Johan Perssøns Rytteres søn Peder af Kljndt.
Susc: Sara Madtzs Larssøns af Nyerop.
Testes. Niels Sørnssøn, Michel Perss: af Kljndt, Per Knudss: Ryttere af Højbye, Johanne Niels Perssøns d: jbid: Kirsten Hans Jpssøns Kone af Nye=gaaerd.

Dominica post Trin: 10ma.

8. august 1706

Sørn Degnene søn af Højbye, Christian Gardtnere paa Anne=bjerg=gaaerd. Johanne Frich Gjertrud Sl. Hr Peders søster af Højbye, Magrethe Pers d: Spjnde=Kone hos Per Knudss: Ryttere jbid:

Samme dag bleff Døbdt Anders Madtssøns d: Kirsten af Lomsaas.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. Peder Madtzss: Michel Smeddens søn jbid:, Niels Jacobs søn af Tengslemarch, Kirsten gl Madtzs Niels d: af Lomsaas, Maren Jens Larssøns Kone af Højbye.

Samme dag bleffue Vjede Peder Sørnss: og Maren Peder d: af Holmstrop.

Dominica post Trin: undcc:

15. august 1706

Gich Sørn Larssøns Kone af Steenstrop, og Jens Olssøns Kone af Holmstrop i Kirchen.

Dominica post Trinit: 12.

22. august 1706

Ung: Madtz Nielssøn og hans Kone. V. Niels Nielssøns Kone af Lomsaas og Peder Madtzssøns Kone Lone af Nyerop gich i Kirchen.

blef døbt samme dag Niels Lauridtssøns Lauridts af Ebbelyche.
Susc: Maren Jens Madtzssøns af Højbye
Testes:

blef og døbt Jens Pederssøns søn Anders af Staaerup
Susc: Sidtzse Mads Lauritssøn af Holmstrop
Test: [ingen nævnt]

blef begrafvet samme dag Vel=Ædle Leutenant ofuer Drag: Jacob Hamlou af Højby.

Dominica post Trinit: 13

29. august 1706

Blef Døbt 3de børn:

Det første Vesti Nielssøns søn Niels af Nyrop.
Susc: Sara Madtzis Laurdssøns jbid:
Test: Johan Pederssøn Rytter af Nyrop:

Det andet Peder Søfrenssøns stif Datter - (Sl. Ole Madtzssøns datter) Kirsten af Holmstrop.
Susc: Maren Jens Madtzssøns af Høybye.
Testes Hans Søfrenssøn Drag:

Det tredje Christian Nielssøns Datter Anna af Tengslemarch.
Susc: Sidtzse Madtzs Lauriss: af Holmstrop.
Test: [ingen nævnt]

Lomsaas. Anders Michelssøn Soldat tien: Ole Laurissøn: Sonnerop Rasmus Nielssøn og hans Kone. Anders Michelssøn og hans Kone. Marte Michels Deris Moder. Lauris Michelssøn Drag: Tien Peder fisker. Sidtse Michelsdaatter Tien Søfren Jenssøn.

Dominica post Trin: 14

5. september 1706

Tengslemarch. Helle Lauridtssøn og hans Kone. Povel Jenssøn Tien Dem. Ole Jenssøn Tien Søfren Jenssøn. Kiersten PedersDaatter Tien Niels Jacobssøn. Sonnerop. Anders Olufssøn og hs: Kone. Peder Povelssøn Fiskere og hs: Kone. Steenstrop. Lauris Olssøn og hs: Kone. Ellinge Jens Pederssøn og hs: Kone. Holmstrop Jens Laurdtzssøn Rytters Kone. Maren AndersDaatter tien Eske Skreder. Tranehuset Svend Pederssøn og hs: Kone. Højbye Jens Lauridtzssøn og hs: Kone.

Blef Døbet samme dag V: Mads Nielssøns Niels af Lomsaas.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. Mons gl Madtzs Nielssøns søn, Michel Anders Smeds søn jbid: Peder Madtzss: drag: t: i Legged i Holmstrop, V. Niels Nielssøns Kone, Karen Niels Haffu=gaaerds d: af Lomsaas.

Dominica post Trin: 15ta.

12. september 1706

Ljsbeth Ols d: t: Jacob Hollændere paa Ellinge=gaaerd. Christen Christenss: Smidth Rjde=Foged, Thomas Nielss: Laqvej, Jørgen Mortenss: Kudsk paa Anne=bjerg=gaaerd. Johanne Per Fiskeres d: af Zonnerop. Karen Madtzs d: t: Madtzs Larss: af Holmstrop. Else Sl. Per Nielssøns Qvarter=Mesters Frue (Enche).

Samme dag bleffue begraffuede tre smaae børn:

Det første Sørn Larssøns søn Michel af Steenstrop, som bleff Døbdt Dominica post Trin: 5ta proxima.

Det andet V. Madtzs Nielssøns søn Niels af Lomsaas, som bleff Døbdt Dominica post Trin: 8va proxima.

Det 3die Vesthi Nielssøns søn Niels af Nyerop, som bleff Døbdt 14 dagen føre.

Den 15 7br: die mercurij

15. september 1706

bleff begraffued Nielaus Nielss: ung Karl af Lomsaas.

Dominica post Trin: 16ta.

19. september 1706

Christen hos brod: Jens Sørnss:, Anne Jørgens, Jens Nielss: og Karen Jørgens d: troe=loffuede fæste=folch af Zonnerop. Hans Olss: Lars Madtzssøns stiff=søn, Kirsten Michels d: og Dorthe Pers d: t: Vesthi Nielss: Niels Nielss: forige drag: af Nyerop. Anne Hollænderens d: paa Ellinge=gaaerd. Cjdtzse Jens d: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Lhene Tyes d: Huus= holderske, Kirsten Lars d: Koche=pige paa Anne=bjerg=gaaerd. Lars Rasmuss: Sold: og Madtzs Olss: t: Madtzs Hanss: Marthe Erics, Michel Olss: Anne Anders d: t: Præsten af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Svend Perssøns d: Kirsten af Trane=huused.
Susc: Bodel Degns.
Testes. Alle Jenss: til Jens Bentzssøns, Michel Olss: t: Præsten, Sørn Degnens søn, Anne Anders d: t: Præsten, Kirsten Anders d: t: Degnen, alle af Højbye.

Samme dag gich Luce Anders d: Anders Madtzssøns Kone af Lomsaas i Kirche.

Dominica post Trin: 17ma.

26. september 1706

Kirsten Ole Jacobssøns d:, Ljsbeth Rasmus d: t: Per Madtzss:, Mons, Niels, Kirsten gl Madtzs Nielssøns børn, Jørgen Anderss: Brødde t: Anders Madtzss:, Anne Thoers hos ham, Jens Anderss: Haffu=gaaerd, Karen Ols d: Bodel Jydes d: ej føre af Lomsaas. Magrethe Lars Jenssøns d:, Jnger Anders d: t: Andres Nielss:, Maren Larses af Steenstrop. Karen Bolles d: bes:, Bidel søst: af Zonnerop. Bodel Lars d: t: Christian Nielss: af Tengslemarch. Mætte Per Monssøns Rytteres d: af Nye=gaaerd. Else søst: t: Hollænderen paa Ellinge=gaaerd ej føre. Karen Lars d:, Ole Larss: t: Claus Jacobss:, Per Madtzss: t: Mons Sørnss: ej føre af Nyerop. Jens, Cjdtzse, Maren Per Jenssøns børn, Kirsten Anders d: t: Degnen, Sara Jørgens d:, og Johanne Pers d: t: Jens Anderss:, Johanne Ols d: hos Danjel, Niels Jens Madtzssøns søn, Michel Jpss: t: ham, Maren Oluffs d: t: V. Anders Michelss:, Jnger Sørns d: t: Ole Sørnss:, Cjdtzse Jens d: og Michel Michelssøn bryggere t: Præsten af Højbye.

Samme dag gich Jens Persssøns Kone Maren Anders d: af Steenstrop i Kirchen.

Den 27 7br: die lunæ

27. september 1706

communicerede vores K: Siæle=sorgere dend ær=værdige, hæder=lige, og vel=læred Mand Hr Johan Skiønthier med hans Gud= og dyd=elskende Madame Anne Cathrine Ribe.

Festo Michaelis.

29. september 1706

Niels gl Niels Nielssøns søn, Voldborg Ros af Lomsaas. Lars Hanss: Skoe=magere, Magrethe Per Jydes hans Moder, Bodel Jens d:, Per Monss: t: Jens Madtzss:, Hans Sørnss: drag: t: Præsten af Højbye.

Dominica post Trin: 18va.

3. oktober 1706

Gich Niels Larssøns Kone Anne af Ebbelyche, Christian Nielssøns Kone Maren af Tengslemarch, Og Vesthi Nielssøns Kone Maren af Nyerop. [i Kirken]

Dominica post Trin: 19na.

10. oktober 1706

Gich Per Sørnssøns Kone Maren Pers d: af Holmstrop i Kirchen.

Cjdtzse Jens d: t: Niels Larss:, Tyre Pers af Ebbelyche. Anne Jffuers d: t: V. Ole Hanss:, Madtzs Perss: Sold: af Gudmandrop. Niels Jenss: drag: t: Niels Sørnssøn af Kljndt. Sørn Perss: Røgtere paa Ellinge=gaaerd. Kirsten Bents d: at være hos Anders Perss:, Otthe Eskess: t: Madtzs Larss: af Nyerop. Povel, Karen, Niels Olssøns børn, Per Anne, Ole Anderssøns børn, Cjdtzse Pers d: t: Jep Madtzss: af Staaerop. Lars og Per Soldater, og Maren, Ole Nielssøns børn, Luce Anders d: t: V. Niels Nielss:, Anders Christenss: Anne og Bodel hans søst: t: stiff=Fad: Nielaus Olss:, Madtzs, Anders, Marthe, Cjdtzse Anders Madtzssøns børn, Ljsbeth Jffuers d: t: Sørn Larss:, Magrethe Jens d: bes: hos Ole Nielss:, Bodel Jffuers af Steenstrop.Lars Anderss: t: Per Olss: ej føre af Nye=gaaerd. Lars Perss: Per Skaanjngs stiff=s:, Christen Larss: t: brod: Hans Larss:, Kirsten hos Fad: Lars Christenss:, Hans Ejlerss:, og Kirsten Sørns d: t: Herman af Ubberop. Michel Anders Smeds søn, Tyre Jps d: t: V. Madtzs Nielss:, Bodel Anders d: af Lomsaas. Ellen Niels d: hos Jens Larss:, Cjdtzse Pjls i de fattiges huus, gl Bodel Anders d: til Anders Povelssøns, Karen Jens Hanssøns i Degnens Ryttere=gaaerd, Ljsbeth Marie Frue Qvarter=Mesters Else Sl. Per Nielssøns d: ej føre.

Samme dag bleffue vjede Jens Nielss: og Karen Jørgens d: af Zonnerop.

Den 13 8br: die mercurij

13. oktober 1706

blef begraffued Tye Larssøns u=døbed d: af Højbye.

Dominica post Trin: 20.

17. oktober 1706

Maren Nielses, Bodel hendes d: af Lomsaas. Magrethe Jens d: t: Vesthi Nielss:, Karen Ols d: t: Madtzs Larss: af Nyerop. Christopher, Jørgen, Magrethe Niels Perssøns børn af Kljndt. Anders, Hans ej føre, Karen, gl Ole Hanssøns børn, Madtzs Sold: Maren, Mætte Kjelds børn, Lars Jens Nielssøns søn ej føre, Jens Perss: Sold: t: Ole Perss:, Anne Ole Skræderes af Gudmandrop. Niels Nielss: drag:, Niels Madtzss:, Luce Lars d: t: Ole Brødde, Cjdtzse Pers bes: jbid:, Niels Bentzss: drag: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch. Ljsbeth Jørgens d: t: Per Sørnss:, Bodel Anders d: t: Eske Skrædere, Birte t: Fad: Per Nielss: af Holmstrop. Knud Olss: Ryttere, Per Larss: ej føre Laqvej paa Anne=bjerg=gaaerd. Esben Larss: t: Sørn Larss:, Lars Madtzs Hanssøns søn, Madtzs Perss: Sold: t: Jens Perss:, Anne Madtzs d: hos Andres Nielss: af Steenstrop. Cjdtzse Lars Madtzssøns d: ej føre af Ebbelyche. Gjertrud Ods, Magrethe Jens Christenssøns Kone, Karen Hans Anderssøns Kone, Christen hendes søn af Zonnerop. Maren Madtzses i de fattiges huus, Jens Sørnss: Sold:, Karen Niels d: t: Degnen, Birte Niels d:, Anne Ljsbeth Mons d: bes: t: Madtzs Perss:, Kirsten Lars d: væffue=pige, Bodel Evertes af Højbye.

Samme dag gich V. Madtzs Nielssøns Kone Gjertrud Lars d: af Lomsaas i Kirchen.

Dominica post Trin: 21ma.

24. oktober 1706

Bodel Pers Olssøns d:, Hans Madtzss: t: Jpss: af Nye=gaaerd. Cjdtzse Lars d: Anne Claus Jacobssøns d: ej føre af Nyerop. Jens hos Fad: Knud Jenss: af Gudmandrop. Madtzs drag:, Jeppe brod: hos Madtzs Larss: Fad: af Holmstrop. Maren, Bodel gl Niels Nielssøns døttere, Lars Plss: t: Ole Jacobss:, Per Nielss: drag:, Cjdtzse søst t: Per Madtzss:, Kirstine Anders d: t: V. Madtzs Nielss: af Lomsaas. Karen Pers d: t: Jens Perss: af Steenstrop. Jnger Skaanjngs, Kirsten Anders d: hendes d: t: Per Nielss:, Bodel Knuds d: hos Mod: Bodel Evertes af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Hans Nielssøns søn Jens af Zonnerop.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.
Testes. Christopher hos Fad: Niels Perss: i Kljndt, Jens Per Nielssøns søn af Holmstrop. Povel Jenss: af Tengslemarch, Marthe Anders Madtzssøns d: af Steenstrop, Bodel Bolles d: af Zonnerop.

Den 27 8br: die Mercurij

27. oktober 1706

bleff begraffued Anders Povelss: Hjul=Mand af Højbye.

Dominica post Trin: 22da.

31. oktober 1706

Madtzs V. Ole Hanssøns søn, Jeppe Perss: Sold: t: Jon Olss:, Hans t: brod: Mons Perss:, Jens Jens Nielssøns søn, Kirsten Niels Skaanjngs d: af Gudmandrop. Kirsten Sørns d: Bodel Jens Michelsøns d: af Kljndt. Jens Per Nielssøns søn af Holmstrop. Jens V. Anders Michelssøns søn, Per Jenss: drag: t: ham, Alle Nielss: hos Jens Anderss:, Christen Nielss: Præstens Terskere af Højbye.

Den 3 9br: die Mercurij

3. november 1706

bleff begraffued Peder Sørnssøns ljden stiff=d: Kirsten Ols d: af Holmstrop, som bleff Døbdt Dominica poost Trin: 13 proxima.

Dominica post Trin: 23t:

7. november 1706

Jacob, Ole ej føre, Maren Lars jacobssøns børn af Nye=gaaerd. Madtzs, Ole, Karen Niels Haffu=gaaerds børn, Niels Maren Haffu=gaaerds søn af Lomsaas.Per Per Lade=Fogeds søn af Hundstrop. Niels Madtzss: i Legged af Holmstrop. Ole Niels Olssøns søn ej føre af Ebbelyche. Anders og Cjdtzse gl Aves børn, Hans Niels Olssøns søn af Staaerop. Mons Svendss: drag: t: Per Nielss:, Ellen Anders Povels Enche, Henric Zachariæsøn Substitut af Højbye.

Samme dag gich Bodel Svend Perssøns Kone i Trane=huused i Kirchen.

Den 10 9br: die Mercurij

10. november 1706

bleff begraffued Anne Anders d: Ole Nielssøns Kone af Steenstrop.

Samme dag bleffue troe=loffuede hjemme Henric Succow og Mademojselle Zire Jens Madtzssøns Sogne=Fogdens d: af Højbye.

Dominica post Trin: 24t:

14. november 1706

Anne Jps d: (Jens Olssøns) til Per Madtzssøns, Magrethe Fiskeres hos stiff=s: Jens Nielss:, Jens Jacobss: hendes søn af Nyerop. Maren Niels d: (Hans Andreæsøns) bes: af Ellinge. Jens Jens Jenssøns søn af Lomsaas. Niels Anderss: t: Lars Madtzss: af Ebbelyche. Anders Jens Anderssøns søn , Anneche Jonæ Skræderes d: af Højbye.

Samme dag bleffue Døbdte to ægte børn:

Det første Jeremiæ Rytteres søn Morten af Staaerop.
Susc: Maren Jens Madtzssøns Kone af Højbye.
Testes. Per Knuds søn Ryttere jbid:, Johan Perss: Ryttere af Kljndt, Per Ole Anderssøns søn, Anne søst: af Staaerop, Mætte Per Monssøns Rytteres d: af Nye=gaaerd.

Det andet Niels Monssøns Mølleres søn Lars af Zonnerop.
Susc: Luce gl Madtzs Nielssøns Kone af Lomsaas.
Testes. Anders jenss: Jyde jbid:, Niels Bentzss: drag: t: Niels Jacobss: af Tengslemarch, Anders Jens Anderssøns søn af Højbye, Bodel Lars Jacobssøns d:, Cjdtzse Ave Perssøns d: af Staaerop.

Samme dag bleff Døbdt Cjdtzse Anders Hanssøns daatters u=ægte søn Niels af Højbye.
Susc: Dorthe Clement Væffueres Kone jbid: Bleff udlagt til Barne=Fader Mons Svendss: drag: t: Per Nielss: jbid:
Testes. Hans Larssøn af Ellinge, Michel Jpss: t: Jens Madtzss: af Højbye, Jens Michelss: t: Stiff=Fad: Lars Avess: af Staaerop, (Hvilche tre Mænds personer staaende i gangen ud ad til Vaaben=huused Præsten offuer Daaben befalede mig at ind=skriffue for Fadderer.) Ljsbeth Sophie Frue Qvarter=Mesters Else Per Nielssøns d: af Højbye, Cjdtzse Jens Larssøns d: jbid:

Samme dag bleffue begraffuede to lijg:

Det eene Enchens Maren Anders Haffu=gaaerds søn Lars af Lomsaas.

Det andet Niels Larssøns spæde søn Lars af Ebbe=lyche, som bleff Døbdt Dominica post Trin: 12 proxima.

Den 20 9br: die Saturni

20. november 1706

bleff begraffued Lars Larssøns Kone Sophie Pers d: af Lomsaas.

Dominica post Trin: 25ta.

21. november 1706

Karen Andrs Smeds d: af Lomsaas. Jens Michelss: Lars Avessøns søn af Staaerop. Johanne Niels Pederssøns d: af Højbye.

Dominica advent: 1.

28. november 1706

Lars Hanss: t: Anders Madtzss: af Steenstrop. Christian Gardtnere paa Anne=bjerg=gaaerd. Kirsten Madtzs d: i de fattiges huus, Jens Larss: t: gl Anders Michelss: af Højbye.

Samme dag bleff Døbdt Madtzs Larssøns d: Anne af Nyerop.
Susc: Dorthe Niels Perssøns af Kljndt.
Testes. Johan Perss: Rytt: jbid: Anders Jens Anderssøns søn af Højbye, Otthe Eskess: t: Mons Sørnss: af Nyerop, Rasmus Andreæsøns Kone, og Mons Sørnssøns Kone jbid:

Samme dag gich Hans Nielssøns Kone Karen Pers d: af Zonnerop i Kirchen.

Den 1 10br: die Mercurij et deprecat: ordinar: mens:

1. december 1706

bleff begraffued Ole Jenssøns forige Rytteres hjemme=Døbde d: Karen af Holmstrop.

Dominica advent: 2d:

5. december 1706

Hans Povelss: Auceps af Tengslemarch. Sørn, Kirsten, Jnger Anders Smeds Børn af Lomsaas.

Samme dag gich Tye Larssøns Kone Karen Jespers d: af Højbye i Kirchen.

Dominica advent: 3t:

12. december 1706

Bleffue copulerede dend Høj=agt=bare, Mand=haftige unge Mand Christopher Henric Succow Qvarter=Mester og dend Gud= og dyd=højt=elskende Mademojselle Zire Jens d:

Den 17 10br: die Veneris

17. december 1706

bleffue troe=loffuede Lars Larss: af Lomsaas, og Kirsten Michels d: af Ebbelyche.

Dominica advent: 4t:

19. december 1706

Jens Andreæsøn Lade=Foged paa Ellinge=gaaerd. Sørn Degnens søn af Højbye.

Samme dag gich Niels Monssøns Mølleres Kone af Zonnerop i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Michel Perssøns søn Per af Kljndt.

Festo Nativit: Xsti 3t:

25. december 1706

gich Jeremiæ Rytteres Kone af Staaerop i Kirchen.