ANNO 1708

  Kilde: 1-368-1 2/15 - 3/15


Nye aars dag.

1. januar 1708

Bleff Døbdt Jens Larssøns d: Anne af Kljndt.
Susc: Degnens Ole Anderssøns Kone.
Testes. Michel Jpss: i Kljndt, Michel Anderss: i Lomsaas, Vesthie Nielss: i Nyerop, Hans Madtzss: t: i Nye=gaaerd, Cjdtzse Anders d: af Steenstrop, Johanne Peders d: i Højbye, Karen Peders d: i Kljndt.

Samme dag bleffue vjede Sørn Larss: og Maren Oluffs d: af Steenstrop.

Noch bleff begraffued Samme tid Niels Olssøns daatters slegfreds d: Bodel af Staaerop.

Dominica 1 post Epiph:

8. januar 1708

bleff Døbdt Niels Olssøns Rytteres d: Anne Marie af Højbye.
Susc: Degne=konen Bodel Broch.
Testes. Per Knudss: Ryttere, og Clement Væffuere jbid:, Sørn Christenss: Ryttere i Holmstrop, Eske Skræderes Kone Gjertrud jbid: Niels Persøns d: Johanne i Højbye.

Onsdagen den 11 janu:

11. januar 1708

bleff begraffued gl Karen Jenses af Ellinge, og der bleff prædiched offuer hende i vaabenhuused.

Dominica 2 post Epiph:

15. januar 1708

bleffue 2de lijg begraffuede.
Det eene Niels Jpssøns Kone Anne Oluffs d: i Zonnerop.

Det andet Jens Larssøns spæde d: Anne af Kljndt, bleff prædiched offuer dennem paa Prædiche=stolen.

Dominica 3 post Epiph:

22. januar 1708

Andreas og Njels Michelss: brøderer af Zonnerop, Cjdtzse Michels d: t: Niels Jacobss: i Tengslemarch. Mætte Per Monssøns d: Jens Lars Jacobssøns søn af Nye=Gaaerd. Bodel Peder Boessøns d: af Gudmandrop. Jacob Vilchens d: t: Præste=Enchen, Povel Rasmuss: Møllere af Højbye. Jacob For=pagterens søn paa Ellinge=gaaerd. Bodel Oluffs d: Sl. Niels Degns Enche, og sønnen Sørn Nielss: af Højbye. Eric Perss: t: Per Skaanjng, Jnger Ols d: t: jbid: i Ubberop, Johanne Ejlers d: jbid: Jens Andreæsøn Lade=Foged paa Ellinge=gaaerd. Jon Skræderes d: Anneche, Anne Niels d: hos sin broder Jens Ryttere i Højbye. Jens Jenssøns d: Kirsten, Lars Madtzssøns d: Bodel i Ebbelyche.

Samme dag holdt Niels Nielssøns Kone af Ubberop, og Anders Larssøns Kone af Holmstrop Kirche=gang.

Festo Purificat: Mariæ.

2. februar 1708

bleff begraffued Niels Olssøns Rytteres d: Anne Magrethe af Højbye, ej prædiched eller sjunged der offuer.

Dominica septuages:

5. februar 1708

bleff begraffued Niels Jpssøn af Zonnerop ved præd: og sang.

Tach=sigelsens Fæst.

11. februar 1708

bleff Døbdt Lars Jacobssøns Daatters Luce Lauridtzs Daatters u=ægte d: Jnger af Staaerop.
Susc: Clements Væffuers Kone af Højbye. Bleff ud=lagt til Barne=Fader een dragon, da tjennende Ole Brødde i Tengslemarch ved naffn Niels Nielss:
Testes. Niels Olssøns søn Hans,og d: Karen i Staaerop, Affue Jenssøns stiff=d: Bodel jbid:, V. Bodel Everts, og Maren Jens d: d: hos Niels Olssøn jbid:

Dominica sexages:

12. februar 1708

Ole og Povel Niels Olssøns sønner af Ebbelyche, Rjde=Fogeden Christian Mørch, og Thomas Høg Hr Assess: Wildenraths Laqvej paa Anne=bjerg=gaaerd.

Samme dag gich Anders Perssøns Kone af Nyerop, Og Jens Larssøns Kone af Kljndt i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Niels Haffu=gaaerds Kone Anne Anders d: af Lomsaas ved prædichen og sang.

Dominica Esto mihi.

18. februar 1708

var til daaben 2de ægte=børn:

Det eene var Qvarter=Mester Succows d: Elisabeth Cathrine tilforn hjemme Døbdt.
Susc: Hr Assess: Wildenraths Frue Wibeche Velding paa Anne=bjerg=gaaerd, og fultes med hende Madame Anne Hr Peder Mandals i Glomsøe.
Testes. Hr Lieutenant Velding fra Edel=gafve, Hr Lieutenant Johan Asmus i Højbye, og Zendt Wildenradth fra Anne=bjerg=gaard, Hr Lieutenants Asmi Kiærestes søster, og Hr Johan Skiønthiers søster Cathrine Marie.

Det andet var Anders Larssøns d: Dorthe fra Vbberop.
Susc: Degnen Oluff Anderssøns K: Bodel Broch.
Testes. Christen Larss: og Hans Ejlerss: af Ubberop. Johanne Niels d: af Højbye, Kirsten Søffrens d: og Kirsten Lars d: fra Ubberop.

Samme dag gich Per Larssøns Kone af Lomsaas i Kirchen.

Samme dag bleff begraffued Lars Jacobssøns daatters Luce Lars Datters u=ægte d: Jnger af Staaerop. vide Grat: act: Festo.

Ondsdagen 22 febr:

22. februar 1708

bleffue begraffuede 2de lijg:

Det eene var Peder Knudssøns Rytteres ljden d: Dorthe.

Det andet var Jens Bentzss:, begge her af Højbye ved prædichen og sang.

Første Søndag i Faste.

26. februar 1708

Var til Daaben Peder Jenssøns Rytteres d: Cjdtzse af Tengslemarch.
Susc: Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop.
Testes. Niels Jacobss: i Tengslemarch, Jeremjas Rytteres i Staaerop, Jens Larss: Ryttere i Holmstrop, Ole Brøddes d: Kirsten i Tengslemarch, Cjdtzse Michels d: t: Niels Jacobss: jbid:

Samme tid holdede Niels Olssøns Rytteres Kone af Højbye Kirche=gang.

Anden Søndag i Faste.

4. marts 1708

Bleff Døbdt Lars Sørnssøns d: Anne af Lomsaas.
Susc: Madtzs Larssøns Kone i Holmstrop.
Testes. Peder Nielss:, Jans Anderss: og Søffren Anderss: i Lomsaas, Maren Niels d: og Birthe Michels d: jbid:

Samme tid holdede Sørn Jesperssøns Kone af Gudmandrop Kirche=gang.

Tjsdagen den 6 Martij

6. marts 1708

haffde Sogne=Præsten her ved staden dend ær=værdige, hæder=lige, og Vellæred Mand Hr Johan Christopher Schiønthier, een d: Anne Cathrine til Daaben, som tilforn var hjemme=Døbdt.
Susc: Madame Anne Hr Per Mandals af Glomsøe, hos hende følgede Vel=biurdige Hr Assess: Wildenraths Frue paa Anne=bjerg=gaaerd.
Testes. Hr Jacob Dal i For=vejle, Hr Jørgen Holm i Vijg, Hr Svend Ryberg i Valle=kjlde, Madame Marie Hr: Arnoldi Kiæreste i Nye=Kjøbing, Mademojselle Juliana Bichel ved Rørvig.

Onsdagen der effter den 7 Martij

7. marts 1708

bleffue troe=loffuede Niels Pederss: Peder Truelssøns søn i Asmjndrop og Mette Peder d: Peder Monssøns Rytteres d: i Nye=gaaerden.
Tredje Søndag i Faste. Haffde Christian Nielss: af Tengslemarch en d: Maren til Daaben.
Susc: Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop. Testes. Ole Brødde i Tengslemarch, Mons Sørnss: i Nyerop, Madtzs Anderss: i Steenstrop, Kirsten Oluffs d: jbid:, Magrethe Lars d: jb:

Onsdagen d 14 Martij.

14. marts 1708

Bleffue Troe=loffuede Povel Rasmuss: Møllere, og Bente Jørgens d: i Højbye.
Deres Forløftnings Mænd vare Jens Madtzss: jbid:, og Fæste=Mandens Broder Hans Snedchere i Nye=Kjøbing.

Samme dag bleff begraffued Jens Huggeres døed=føded barn her i Byen.

Mid=Faste Søndag.

18. marts 1708

Kirsten Lars d: hos Clement Væffuere, Cjdtzse Madtzs Hanssøns d:, Cjdtzse Jens d: t: Præsten, Anders Jacobss: t: og Præsten, Ole Perss: og Mons Svendss: drag: t: Madtzs Perss:, Jens Per Jenssøns søn, Jens V. Anders Michelssøns søn, Michel Olss: t: Præsten, Maren Oluffs d: t: V. Anders Michelss:, Jnger Sørns d: t: Ole Sørnss:, Cjdtzse Anders Hanssøns d: Maren Just d: t: Præsten, Qvarter=Mester Sl. Per Nielssøns Kiæreste, og d: Ljsbeth Marie af Højbye. Bodel Lars d: t: Lars Danjelss: i Nye=Kjøbing. Povel, Hans, og Karen bes: Niels Olssøns børn, Bodel V: Aves stiffd: i Staaerop. Ljsbeth Rasmus d: t: Niels Sørnss:, Michels Jpss: t: jbid af Kljndt. Hans Larss: drag:, Bente og Bodel Anders d: af Ebbelyche. Madtzs Madtzss: t: Niels Nielss: i Steenstrop. Madtzs Madtzss: drag:, Ljsbeth Jørgens d: t: Per Fiskere, Johanne hans d:, Anne Lars d: t: Eske Skrædere i Zonnerop. Kirsten Lars d: Lars Sørnssøns d: af Lomsaas. Anne gl Ole Skræderes i Gudmandrop. Jeppe, Madtzs Larssøns søn, Karen Madtzs d: hans pige af Holmstrop.

Samme dag bleff publice absolvered Luce Lars d: Lars Jacobssøns d: i Staaerop, som i lige maade ud=lagde til barne=Fader for=bem: drag: Niels Nielss: vide Tachsigelsens Fæst sc:

Samme dag bleff begraffued Bodel Everts her af Byen uden P: og S:

Onsdagen den 22 Martij

22. marts 1708

bleff Døbdt Jens Anderssøns søn Michel i Kljndt.
Susc: Madtzs Larssøns Kone i Nyerop.
Testes: Madtzs Jacobss: drag: t: Madtzs Hanss: her i Byen, Christopher Niels Perssøns søn i Kljndt, Salve Jens Michelssøns d: jbid:, Ljsbeth Rasmus d: t: Niels Sørnss: jbid:, Cjdtzse Madtzs Hanssøns d: af Højbye.

Festo annunciat: Mariæ.

25. marts 1708

Magrethe Sørn Jenssøns pige i Tengslemarch. Agnete Zachariæ d:, og Luce Mons d: paa Anne=bjerg=gaaerd. Jens Perss: Sold: Ole Perssøns stiff=søn i Gudmandrop. Ellen Niels d: til Jens Larssøns i Højbye. Cjdtzse Lars Madtzssøns d:, og hans søster Maren i Ebbelyche, Jens Jens Jenssøns søn, Anne Jens d:, Tyre Pers jbid: Madtzs Jacobss: drag: t: Madtzs Hanss: her i Byen. Lars Jacobss: t: Jens Madtzss: jbid: Ole Perss: drag: t: Jørgen Jyde, jbid:

Dominica Palmarum.

1. april 1708

Anders og Hans, og Karen gl Ole Hanssøns børn, Madtzs Olss: V. Ole Hanssøns søn af Gudmandrop. Jørgen Anderss: t: Anders Madtzss:, Kirstine Anders d: t: V. Madtzs Nielss: af Lomsaas. Ole Niels Olssøns søn i Staaerop. Jens Madtzss: t: Lars Jacobss: i Nye=gaaerd. Ljsbeth Oluffs d: t: Hollænderen paa Ellinge=gaaerd. Peder og Hans Ejlerss: af Ubberop, Lars Perss: t: Hans Larss: jbid:, Christen Larss: Kirsten Sørns d: t: Herman, Kirsten Lars d: hos Fad: Lars Christenss: jbid: Bodel Jydes og hendes d: Karen i Lomsaas.

Samme dag haffde Niels Madtzss: af Lomsaas een d: Karen.
Susc: Niels Jacobssøns Kone af Tengslemarch.
Testes. V. Niels Nielss:, Hans Perss:, Sørn Smed, Kirsten Madtzs d:, og Cjdtzse Jens d: af Lomsaas.

Festo Viridium.

5. april 1708

Madtzs Olss: Kudsk, og Peder Larss: paa Anne=bjerg=gaaerd. Lars Rasmuss: t: Sørn Larss:, Cjdtzse Anders d: t: Ole Nielss: af Steenstrop. Niels gl Niels Nielssøns søn i Lomsaas. Kirsten Madtzses i Zonnerop. Birthe Michels d: t: Lars Larss: i Lomsaas. Kirsten Niels Skaanjngs d: af Gudmandrop. Peder Ole Anderss: søn drag: af Staaerop. Anne Madtzs d: Lieutenants Johan Asmi pige af Højbye. Anne Jffuers d: t: Mons Perss: i Gudmandrop. Madtzs og Anders og Cjdtzse Anders Madtzssøns børn, Karen Knuds d: hans pige, Lars Madtzs Hanssøns søn af Steenstrop, Luce Anders d: hos Andres jbid: Anders Christenss: og søst: Anne hos stiff=Fad: Nielaus, Kirsten Peders d: og Johanne Michels d: t: Sørn Larss: jbid: Alle Nielss: i Højbye, Povel Jenss: t: Anders Larss: i Ubberop. Niels Jenss: drag: hos drag: Lieutenant. Cathrine Pers d: Per Jenssøns Rytteres d: i Tengslemarch, t: Johan Skaanjng i Nye=Kjøbing.

Samme dag bleff publice absolvered Niels Anderss: t: Assess: Wildenrath paa Anne=bjerg= gaaerd for lejer=maal begaaed med eet qvind=folch Marthe Lars d: t: jbid:

Festo Paschates 2d:

9. april 1708

bleffue troe=loffuede Anders Jenss: og Karen Anders d: i Højbye.

Festo Paschates 3t:

10. april 1708

holdedeQvartier=Mesters Succows Kiæreste Kirche=g: J lige maade Anders Larssøns Kone af Ubberop.

Dominica qvasi modo geniti.

15. april 1708

holdede Sogne=Præstens Hr Johan Christopher Skjønthiers Kjæreste Kirche=gang, og bleff introducered af hans Vel=ær=værdighed Præsten Hr Povel By i Greffuinge.

Samme dag var til Daaben Sørn Jenssøns d: Dorthe af Tengslemarch.
Susc: Cjdtzse Madtzs Larssøns af Holmstrop.
Testes. Niels Larss, og Hans Larss: drag i Ebbelyche, Dorthe Michels d: i Lomsaas, Cjdtzse Lars d: i Nyerop, Bodel Lars d: i Tengslemarch.

Dominica misericordia

22. april 1708

Jens Christopherss: t: Lars Madtzss: i Ebbelyche. Madtzs gl Madtzs Nielssøns søn af Lomsaas. Niels Nielss: t: Niels Larss: i Ebbelyche. Ljsbeth Nicolaj d: t: Hollænderen paa Ellinge=gaaerd. Peder Rasmuss: t: Herman i Ubberop. Dorthe Pers d: t: Per Madtzss: i Lomsaas. Lars Olss: og hans Fæste=Møe i Steenstrop. Niels Madtzss: og pige Bodel Anders d: t: Ole Brødde af Tengslemarch. Cjdtzse Pers d: hos Rasmus i Nyerop. Jens Anderss: hos Madtzs Brødde i Lomsaas. Sørn Perss: Røgtere paa Ellinge=gaaerd. Otthe Eskess: t: Rasmus i Nyerop. Johanne Pers d: t: Anders Jenss: i Højbye. Madtzs Nielss: t: Christian i Tengslemarch. Ole Larss: t: Vesthi i Nyerop. Maren Kjelds d: i Gudmandrop. Anne Jørgens i Zonnerop. Magrethe Lars Jenssøns d: i Steenstrop. Lars Hanss: og Moderen Magrethe i Højbye. Karen og Cjdtzse Lars d: Clauses stiff=døtt: i Nyerop.Svend Jon Skræderes søn af Højbye. Cjdtzse Jeppes og Kirsten Madtzs d: i de fattiges huus jbid: Sara Jørgens d: t: Lars Jacobss: i Nye=gaaerd. Karen Bolds af Zonnerop. Sophie Peters d: Anne=bjerg=gaaerd. Kirsten Jens Michelssøns stiffd: i Kljndt tjennende paa Odden.

Samme dag holdede Lars Sørnssøns Kone af Lomsaas Kirche=gaang. J lige maade Peder Jenssøns Rytteres Kone af Tengslemarch.

Samme dag bleff begraffued Lars Christenssøns Huus=Mands d: Kirsten af Gudmandrop i de fattiges jord.

Noch Niels Madtzssøns spæde barn af Lomsaas uden prædichen og sang.

Dominica Jubilate.

29. april 1708

Per Nielss: Per Madtzssøns stiff=søn af Lomsaas. Karen Pers d: t: Andres i Kljndt. Christen Sørnssøn af Zonnerop. Marie Anders d: bes: jbid: Anders Jenss: Jens Anderssøns i Kljndt. Salve Jens Michelssøns d: jbid: Anne Jens Olssøns d: af Holmstrop. Kirsten Anders d: t: V. Niels Nielss: i Lomsaas. Karen Oluffs d: t: Madtzs Larss: i Nyerop. Bodel Knuds d: t: Madtzs Hanssøns i Højbye. Karen Niels d: t: Degne=Enchen i Højbye. Johanne Niels Perssøns d: jbid: Anne Sophie Oluffs d: t: Niels Nielss: i Steenstrop. Bodel Lars d: t: Christian i Tengslemarch. Jnger Rasmus d: jbid: Hans Nielss: Andreses stiff=søn i Steenstrop. Ole Perss: t: Jens Larss: i Kljndt. Jørgen t: Degne=Enchen i Højbye. Lars Olss: t: Andres i Steenstrop. Gjertrud Anders d: t: Vesthj i Nyerop. Anne Lars d: t: V. Ole Hanss: i Gudmandrop. Magrethe Jens d: t: Anders Jenss: i Højbye. Magrethe Madtzs d: t: Ole Jacobss: i Lomsaas. Anne Just d: hos Vesthj i Nyerop. Luce Lars Huggers d: i: Steenstrop.

Samme dag bleffue troe=loffuede Christen Hanss: og Cjdtzse Michels d: af Zonnerop.

Samme tid bleffue og vjede Lars Olss: og Kirsten Ols d: af Steenstrop.

Samme tid bleff introducered Jens Anderssøns Kone af Kljndt. Noch i lige maade holdede Jens Nielssøns Huggeres Kone af Højbye Kirche=gang samme dag.

Samme dag bleff begraffued Jens Anderssøns spæde søn Michel af Kljndt ved prædichen og sang.

Dominica Cantate.

6. maj 1708

Kirsten Andreses i Kljndt. Christopher, Jørgen, og Magrethe Niels Perssøns 3 børn jbid: Anne Madtzs d: i Steenstrop. Maren og Bodel gl Niels Nielssøns døtterer af Lomsaas. Madtzs Perss: Per Nielssøns søn i Gudmandrop. Niels Madtzss: i Holmstrop. Birte Pers Nielssøns d: og Cjdtzse Jens d: hans pige jbid: Karen Jens Olssøns d:, Karen Ole Perssøns stiff=d: af Gudmandrop. Niels Madtzss: drag: t: Ole Larss: i Lomsaas. Maren Nielses og d: Bodel jbid: Maren Madtzses, Hans Sørnss: drag: hos broder: Ole i Højbye. Maren Niels d: i Ellinge. Peder Jenss: drag: t: Per Nielss: i Højbye. Per Per Lade=Fogeds søn i Hundstrop.

Samme dag bleff publice absolvered Marthe Lars d: for lejer=maal begaaed med Niels Anderss:, begge da tienende paa Anne=bjerg=gaaerd.

Samme dag holdede Christian Nielssøns Kone af Tengslemarch Kirche=gang.

Festo ascencionis Xsti.

17. maj 1708

bleff begraffued Niels Olssøns søn Ole af Staaerop ved pr: og sang offuer graffuen.

Dominica Rogate.

13. maj 1708

Jacob og Ole Lars Jacobssøns sønner af Nye=gaaerd. Madtzs Kjelds søn i Gudmandrop. Hans Povelss: t: Christian i Tengslemarch. Maren Hans Jenssøns i Steenstrop. Gjertrud Ods i Zonnerop. Anders Jenss: og Fæste=Møe, saavel som hans Moder i Højbye. Per Madtzss: t: Madtzs Larss: i Nyerop. Jep Pederss: t: Jon i Gudmandrop. Niels og Lars Jens Nielssøns sønner jbid: Jens Lars Avesøns stiff=søn af Staaerop. Madtzs Christopherss: t: Sørn Jenss: i Tengslemarch. Jnger Skaanjngs hos Anders Jenss: i Højbye, Jens Larss: t: gl Anders Michelss: jbid: Henric Zachariæsøn Studiosus Substitut, Cjdtse Madtzs Hanssøns jbid:

Samme dag vare 2de børn til daaben:

Det eene Vesthi Nielssøns d: Bodel af Nyerop.
Susc: Sara Madtzs Larssøns Kone jbid:
Testes. Hans Niels Olssøns søn i Staaerop. Jens Larss: i Kljndt. Jeremiæ Rytteres Kone i Nyerop. Dorthe Hans d: Lars Skaanjngs stiff=d: i Højbye. Maren Jens d: i Staaerop.

Det andet Lars Christenssøns d: Kirsten i Gudmandrop.
Susc: Præste=Konen i Højbye.
Testes. Ole Perss: af Gudmandrop, Niels Jenss: jbid: Jens Knudss: jbid: Anne Jacobs d: af Ellinge, Elisabeth Nicolaj d: jbid:

Samme tid holdede Niels Madtzssøns Kone af Lomsaas Kirche=gang.

Dominica Exaudi.

20. maj 1708

Per Nielss: og sønnen Jens i Holmstrop. Jens hos Fad: Knud Jenss: i Gudmandrop. Povel Rasmuss: og Fæste=Møe af Højbye. Jens Jens Jenssøns søn i Lomsaas. Birte t: Madtzs Perss: i Højbye. Ellen Anders Povelssøns jbid:, Bodel Anders d: jbid: Lars Olss: t: V. Niels Nielss: i Lomsaas. Niels Anderss: hos Lars Madtzss: i Ebbelyche.

Den 25 Maji

25. maj 1708

bleff begraffued Jens Sørnssøns Kone i Zonnerop.

Tredje Pindtzse=dag

29. maj 1708

haffde Ole Madtzs: i Lomsaas een d: Anne til Daaben.
Susc: Madtzs Nielssøns Kone jbid:
Testes. Hans og Lars Olss: hos Andreas i Steenstrop. Karen Niels d: og Karen Anders d: i Lomsaas.

Samme tid bleffue copulerede Povel Rasmuss: og Bents Jørgens d: i Højbye.

Samme dag holdede Sørn Jenssøns Kone af Tengslemarch Kirche=gang.

Dominica Trinitat:

3. juni 1708

Mætte Per Monssøns Rytteres d: i Nye=gaaerd. Marie Simons d: Peder Jenssøns Rytteres stiff=d: af Tengslemarch. Jens Anders Smeds søn, Madtzs gl Niels Nielssøns søn, Hans gl Madtzs Nielssøns søn, Madtzs Perss:, Niels Madtzssøns dreng af Lomsaas.

Samme dag bleff Anders Jenssøns Huus=Mands barn af Nyerop begraffued uden pr: og sang.

Den 6 junij

6. juni 1708

bleff begraffued Mons Sørnss: i Nyerop ved Pr: og Sang.

Dominica 1 post Trinit:

10. juni 1708

Anders, Bodel og Anne Per Olssøns børn af Nye=gaaerd. Kirsten Jens Olssøns d: i Gudmandrop. Anders, og Cjdtzse gl Aves børn i Staaerop. Hans Madtzssøn t: Lars Jacobss: i Nye=gaaerd. Jnger gl Anders Michelssøns d: i Højbye. Rjde=Fogeden Monsr. Juul ved Anne=bjerg=gaaerd. Cjdtzse Jens d: t: Per Nielss: i Holmstrop.

Samme dag bleffue troe=loffuede Jens Søffrenss: og Anne Rasmus d: af Zonnerop.

Samme tid var til Daaben Anders Jpssøns søn Jeppe af Ebbelyche.
Susc: Madtzs larssøns Kone i Holmstrop.
Testes. Niels Larss: i Ebbelyche, Hans Povelss: i Tengslemarch, Alle Nielss: i Højbye, Jnger Anders Smeds d: i Lomsaas, Bodel Lars d: t: Christian i Tengslemarch.

Samme dag bleff begraffued Svend Perssøns Kone af Trane=huused ved Pr: og sang.

Dominica post Trinit: 2da.

17. juni 1708

Niels Jenss: Bonde i Højbye, Maren Hans d: t: Degnen, Cjdtzse Sl. Mons Sørnssøns af Nyerop.

Samme dag bleffue vjede Niels Perss: og Mætte Pers d: af Nye=gaaerd.

Samme tid holdede Vesthj Nielssøns Kone af Nyerop Kirche=gang.

Festo Johannis Baptistæ.

24. juni 1708

Bodel Lars Madtzssøns d: i Ebbelyche. Maren Jens d: hos Niels Olss: i Staaerop. Andres Michelss: Sold: hos Eske Skrædere i Holmstrop. Niels Michelss: t: Christian i Tengslemarch. Christen Hanss: og Fæste=Møe af Zonnerop. Johanne Ejlers d: i Ubberop. Jnger Oluffs d: t: Per Skaanjng jbid:

Samme dag bleffue copulerede Anders Jenss: og Karen Anders d: af Højbye.

Dominica post Trinit: 4ta.

1. juli 1708

Johanne Pers d: hos Andreas i Zonnerop. Jngeborg Hans Jpssøns d: af Nye=gaaerd.Lars Olss: t: V. Niels Nielss: af Lomsaas. Michel Michelss: t: Jens Madtzss: i Højbye. Ole, Madtzs, og Karen gl Niels Madtzssøns børn i Lomsaas. Bodel Peder Boessøns d: i Gudmandrop. Anne Knuds stiff=d: i Lomsaas. Anne Ole Sørnssøns søster af Højbye. Anne Marie t: Præste=Enchen, Anne Hans d: t: Jens Madtzss: jbid:

Samme dag bleffue vjede Christen Hanss: og Cjdtzse Michels d: i Zonnerop.

Samme tid bleffue troe=loffuede Christopher Nielss: og Cjdtzse Madtzs d: af Nyerop.

Dominica post Trinit: 5ta.

8. juli 1708

Jens Lars Jacobssøns søn af Nye=gaaerd. Sørn Anders Smeds søn af Lomsaas. Michel Anderss: t: Anders Jenssøn i Højbye. Anne Hollænderens d: paa Ellinge=gaaerd. Magrethe Pers d: af Højbye.

Samme dag holdede Ole Madtzssøns Kone af Lomsaas. Og Lars Christenssøns Kone af Gudmandrop Kirchegg.

Dominica post Trinit: 6ta.

15. juli 1708

holdede Anders Jpssøns Kone af Ebbelyche Kirche=gang.

Samme dag var til Daaben Niels Nielssøns d: Maren af Steenstrop.
Susc: Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop.
Testes. Ole Brødde i Tengslemarch. Madtzs Nielss: drag: t: Christian jbid: Jens Perss: Sold: af Gudmandrop. Kirsten Ols d: Lars Olssøns Kone af Steenstrop, Luce Anders d: t: Andres Nielssøn jbid:

Samme tid bleff begraffued Jon Olss: af Gudmandrop ved Pr: og sang.

Dominica post Trinit: 7t:

22. juli 1708

Jacob Hollænderens søn, Anne Niels d: hans pige paa Ellinge=gaaerd. Povel og Ole Niels Olssøns sønner af Ebbelyche. Karen, og Kirsten Anders Smeds børn af Lomsaas. Peder Olss: Skrædere af Gudmandrop.

Dominica post Trinit: 8va.

29. juli 1708

bleffue troe=loffuede Svend Perss: og Anne Madtzs d: fra Trane=huused.

Den 1 Aug:, som var maaneds bede=dag

1. august 1708

var til Daaben Christen Sørnssøns Huus=Mands søn Sørn i Steenstrop.
Susc: Clement Væffueres Kone i Højbye.
Testes. Michel Olss: t: Præsten, Johanne Oluffs d: hos Daniel, Cjdtzse Jens d: t: Præsten, jbid:

Samme dag bleff begraffued Bodel Jydes af Lomsaas uden Pr: og sang.

Mandagen tilforn, som var d 30 Julij

30. juli 1708

bleff begraffued een Mand fra Kjøben=haffn, som døde til Jens Madtzssøns her i Højbye, hans naffn var Svend Perss: han bleff lagt i Kirchen ved Pr: og sang offuer graffuen.

Dominica post Trinit: 10ma.

12. august 1708

Jens og Kirsten Jens Jenssøns børn af Ebbelyche. Degne=Enchen og sønnen Søffren Nielss: af Højbye.

Samme dag holdede Niels Nielssøns Kone af Steenstrop Kirchegg:

Dominica post Trinit: 11ma.

19. august 1708

haffde Jens Nielss: af Kljndt een d: Maren til Daaben.
Susc: Niels Perssøns Kone jbid:
Testes. Hans Povelss:, Niels Anderss:, Michels Jpss:, Magrethe Niels d:, Cjdtzse Michels Perssøns jbid:

Dominica post Trinit: 13t:

2. september 1708

Kirsten Lars d: Jørgens Jesperssøns Kones søster i Højbye. Eric Perss: Ræd t: Per Skaanjng i Ubberop. Hans Larss: drag:, Bodel Jens d:, og Bodel Anders d: t: Niels Larss: i Ebbelyche. Huus=Holdersken paa Anne=bjerg=gaaerd.

Samme dag haffde Anders Madtzss: i Lomsaas een d: Bodel til Daaben.
Susc: Niels Jacobssøns Kone i Tengslemarch.
Testes. Niels Madtzss:, Lars Olss:, Jens Anderss: t: Madtzs Brødde, Niels Michelssøns Kone, Kirstine Anders Brøddes d: af Lomsaas.

Samme tid bleffue troe=loffuede Hans Poffuelss: og Johanne Michels d: af Kljndt.

Dominica post Trinit: 14ta.

9. september 1708

Luce Lars Olssøns d: af Steenstrop. Magrethe Jens d: hos Sørn Jenss: i Tengslemarch. Bodel Lars jacobssøns d: i Staaerop. Johanne Pers d: af Zonnerop. Luce Lars Jacobssøns d: i Staaerop. Ljsbeth Pers d:, og Cjdtzse Jens d: t: Præsten i Højbye.

Samme dag haffde Helle Larss: i Tengslemarch een Søn Lauridtzs til Daaben.
Susc: Dorthe Niels Perssøns i Kljndt.
Testes. Madtzs Nielss: i Tengslemarch. Per Madtzss: i Nyerop. Ole Larssøn jbid: Cjdtzse Mogenses jbid: Karen Anders Smeds d: i Lomsaas.

Samme dag haffde Hans Povelss: og Johanne Michels d: troe=loffuelse.

Samme tid gich Christen Hyrdes Koine i Kirche.

Dominica post Trinit: 15ta.

16. september 1708

Agnete Zachariæ d:, Luce Mogens d:, og Madtzs Olss: Kudsk fra Anne=bierg=gaaerd. Michel Michelss: og Lars Jacobss: t: Jens Madtzss:, Johanne Ols d: hos Daniel, Maren Ols d: t: V. Anders Michelss:, Cjdtzs Madtzs Hanssønsd: Jnger Sørns d: t: Ole Sørnss:, Michel Olss: t: Præsten i Højbye. Ljsbeth Rasnus d: t: Niels Sørnss: i Kljndt. Jnger søst: t: Christian i Tengslemarch. Jens V. Anders Mivhelssøns søn i Højbye. Michel Jpss: t: Niels Sørnss: i Kljndt. Madtzs Jacobss: t: Madtzs Hanss i Højbye. Ole Perss: t: Jørn Christenss: jbid: Bodel Zigvards i de fattiges huus.
 

Dominica post Trinit: 16ta.

23. september 1708

Niels Anderss: af Anne=bjerg=gaaerd. Bodel Eskes d: Ave Jenssøns d: af Staaerop. Sara Jørgens d: t: Lars Jacobsss: i Nye=gaaerd. Jens Perss: Ole Perssøns stiff=søn af Gudmandrop. Birthe Michels d: hos Lars Larss: i Lomsaas. Anne Skræderes i Gudmandrop. Tyre Pers, Cjdtzse Lars Madtzssøns d: og Maren hendes Faster, Jens Christopherss: t: Lars Madtzss af Ebbelyche. Ljsbeth Ols d: t: Hollænderen paa Ellinge=gaaerd. Hans og Karen Niels Olssøns børn af Staaerop. Anne Lars d: Eskes pige i Holmstrop. Bodel Knuds d:, Bodel Anders d:, Karen Rasmus d: t: Præsten af Højbye.

Festo Michaelis.

29. september 1708

Jens Per Jenssøns søn af Højbye. Niels Madtzss: Haffu=gaaerd af Lomsaas. Anne Madtzs d: hos Andres i Steenstrop. Ljsbeth Nicolaj d: hos Hollænderen paa Ellinge=gaaerd. Anne Jørgens d: hos Mons Perss: i Gudmandrop var til skrifte, men ej til Guds Bord. Bodel Jbs i Lomsaas. Jens Anderss: hos Madtzs Brødde jbid: Tyre Jps d: hos Ole Jacobss: Zidtzse Pers d: i Højbye.

Dominica post Trinit: 18.

7. oktober 1708

Jørgen Anderss: hos Anders Madtzss: i Lomsaas. Dorthe Pers d: hos Per Madtzss: jbid: Luce Jenss: hos Mons i Gudmandrop. Anne Jens d: hos Per Nielss: i Højbye. Anne Sophie Oluffs d: t: Niels Nielss: i Steenstrop. Sørn Perss: fra Ellinge. Jørn Monss: hos Degne=enchen. Madtzs Madtzss: t: Niels Nielss: i Steenstrop. Lars Rasmuss: t: Sørn Larss: jbid: Karen Bolds af Zonnerop. Kirsten Lars Sørnssøns d: i Lomsaas. Anders Jacobss: t: Præsten. Jens Knudss: fra Gudmandrop. Gjertrud Jens d: fra Zonnerop. Lars Hanss: og Mid: af Højbye. Jens Madtzss: t: Lars Jacobss: i Nye=gaaerd. Madtzs, Anders, Cjdtzse Anders Madtzssøns børn, og Karen Knuds d: t: ham af Steenstrop. Povel Jenss: hos Anders Larss: i Ubberop. Otthe Eskess: hos Rasmus i Nyerop. Peder Madtzss: hos Madtzs Larss: jbid: Kirstine Anders d: t: Madtzs Brødde i Lomsaas. Magrethe Madtzs d: t: Ole Jacobss: jbid: Per Rasmuss: hos Herman i Ubberop. Christen Larss: jbid: Per Ejlerss: og Brod: Hans jbid: Kirsten Sørns d: hos Herman jbid:, Kirsten Lars d: jbid:Johanne Pers d: hos Anders Jenss: i Højbye. Anne Lars d: hos Ole Hanss: i Gudmandrop. Salve Jens d: fra Kljndt. Karen og Cjdtzse Lars d: Clauses stiff=døttr af Holmstrop. Birthe Pers d: og Cjdtzse Jens d: hos Per Nielss: jbid: Ole Larss: hos Vesthi i Nyerop. Lars Perss: hos Hans Larss: i Ubberop. Per Larss: Hr Assessors tiennere paa Anne=bjerg=gaaerd. Magrethe Jons d: hos Anders Jenss: i Højbye. Cjdtzse Anders Hanssøns d: bes: jbid: Karen Oluffs d: af Lomsaas. Anne Jørgens d: hos Mons i Gudmandrop.

Samme dag holdede Anders Madtzssøns Kone af Lomsaas Kirche=gang.

Samme tid bleff begraffued Giertrud Michels af Højbye.

Dominica post Trinit: 19na.

14. oktober 1708

Gjertrud Anders d: t: Vesthi i Nyerop. Maren Madtzses i de fattiges huus. Christen Sørnss: af Zonnerop. Karen Jenses i Højbye. Per Nielss: og sønnen i Holmstrop. Karen Madtzs hos Madtzs Larss: jbid: Madtzs Madtzss: t: Per Fiskere i Zonnerop. Niels gl Niels Nielssøns søn i Lomsaas. Marie og Cathrine Per Jenssøns Rytteres døttere af Tengslemarch. Per Ole Anderssøns søn af Staaerop. Anders, Hans, og Karen gl Ole Hanssøns børn ad Gudmandrop. Niels Jpss:, Kirsten Niels Jenssøns d: jbid: Marie Anders d: bes: hos Anders i Zonnerop. Anne Nielses af Nyerop. Hans Nielss: Lars Olss:, Luce Anders d: t: Andres i Steenstrop. Cjdtzse Anders d: hos Madtzs Brødde i Lomsaas. Bodel Anders d: t: Sørn Jenss: i Tengslemarch. Anders Christenss: og Anne Christens d: hos Stiff=Fad: Nielaus i Steenstrop. Kirsten Niels d: hos Sørn Larss: jbid: Ellen Niels d: hos Jens Larss: i Højbye. Lars Madtzs hanssøns søn i Steenstrop. Karen Niels d: hos Degne=Enchen, Ole Perss: hos Madtzs Perss: i Højbye. Karen Pers d: Ole Perssøns stiff=d: i Gudmandrop, Karen Jons d: jbid: Mons Svendssøn t: Madtzs Perss: i Højbye, Johanne Niels Perssøns d: jbid: Jørgen og Magrethe Niels Perssøns børn af Kljndt. Cjdtzse Jeppes i de fattiges huus, Kirtsen Madtzs d: jbid:

Samme dag haffde Sørn Larss: af Steenstrop sin søn Lars til Daaben.
Susc: Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop.
Testes. Jens Perss:, Anders Christenss:, Cjdtzse Jens d: af Steenstrop. Anders Jenssøns Kone i Højbye.

Samme dag holdede Jens Nielssøns Kone af Kljndt Kirche=gang.

Dominica post Trinit: 20.

21. oktober 1708

Peder Sørnss: af Holmstrop. Anders Jenss: drag: af Kljndt. Jeppe Madtzs Larssøns søn af Holmstrop. Madtzs, Maren, Bodel gl Niels Nielssøns børn i Lomsaas. Magrethe Lars Jenssøns d:, Madtzs Nielss: hans Karl i Steenstrop. Bodel Lars Madtzssøns d: i Ebbelyche. Madtzs Kjelds søn, Madtzs Per Nielssøns søn af Gudmandrop. Maren Nielses og Bodel Niels d: hos V. Niels Nielss: i Lomsaas. Ljsbeth Jørgens d: hos Per Fiskere i Zonnerop. Maren Hans d: hos Degnen. Mætte Kjelds d: i Gudmandrop. Magrethe Jacobs og sønnen Jens i Holmstrop. Kirsten Pers d: t: Sørn Larss: i Steenstrop.

Samme dag bleffue troe=loffuede 2de par:

Det eene Per Nielss: og Maren Kjelds d: af Gudmandrop.

Det andet Morten Jpss: og Maren Jens d: af Staaerop.

Samme dag var til daaben Andres Olssøns Ole af Zonnerop.
Susc: Niels Perssøns Kone i Kljndt.
Testes. Jens Larsss: Ryttere i Holmstrop. Niels Madtzss: i Tengslemarch. Maren Hans d: hos Degnen. Maren Anders d: i Nye=Kjøbing. Niels Olssøns Rytteres Kone i Højbye.

Samme dag bleffue copulerede Christopher Nielss: og Cjdtzse Madtzs d: af Nyerop.

Dominica post Trinit: 21.

28. oktober 1708

Madtzs Mons Perssøns brod: af Gudmandrop. Mons og Hans gl Madtzs Nielssøns sønner. Ole Perss: t: Vesthj i Nyerop. Niels Madtzss: i Holmstrop. Kirsten Madtzses i Zonnerop. Svend Jenssøn i Højbye. Hans Nielss: Sold: t: Sørn Larss: i Steenstrop. Hans Sørnss: drag: i Højbye. Karen Ols d: hos Madtzs Larss: i Nyerop. Birte Niels d: hos Christopher jbid: Madtzs Nielss: t: Christian i Tengslemarch.

Samme dag bleffue copulerede Jens Sørnss: og Anne Rasmus d: af Zonnerop.

Festo omnium Sanctorum.

1. november 1708

Haffde Lars Madtzss: af Ebbelyche sin d: Maren til Daaben.
Susc: Madtzs Larssøns Kone i Holmstrop.
Testes. Hans Larss: drag: i Ebbelyche. Jens Jacobss: Ryttere jbid: Jens Jenss: jbid:, Gjertrud Madtzs Brøddes i Lomsaas, Dorthe Pers d: jbid:

Samme dag holdede Helle Larssøns Kone af Tengslemarch Kirche=gang.

Samme tid bleff begraffued Ole Hyrde af Højbye i de fattiges jord.

Dominica post Trinit: 22da.

4. november 1708

Cjdtzse Pers d: hos Rasmus af Nyerop. Lars Olss: og Kirsten Anders d: t: V. Niels Nielss: i Lomsaas. Karen Pers d: hos Christopher i Kljndt. Ellen Sl. Anders Povelssøns, Niels Jenss: drag:, Alle Nielss:, Bodel Mogens d: i Højbye. Niels Madtzss: drag: t: Ole Larss i Lomsaas. Ole og Jacob Lars Jacobssøns sønner af Nye=gaaerd. Cjdtzse Madtzs d: i Steenstrop. Anne Madtzs Olssøns d: i Staaerop. Hans Pederss: Monses broder i Gudmandrop.

Dominica post Trinit: 23t:

11. november 1708

Andres Michelss: og brod: Niels i Zonnerop. Jens Anders Smeds søn , Anne Anders d: Knud Olssøns stiff=d: af Lomsaas. Lars og Niels Jens Nielssøns sønner i Tengslemarch. Rjde=Fogeden Mons=r Juul paa Anne=bjerg=gaaerd.

Samme dag bleffue troe=loffuede Jep Peders søn og Kirsten Christens d: i Gudmandrop.

Samme tid bleffue copulerede Svend Perss: og Anne Madtzs d: af Trane=huused.

End nu samme dag bleff begraffued Lars Madtzssøns ljden d: Maren af Ebbelyche ved Pr: og sang.

Dominica post Trinit: 24ta.

18. november 1708

Anders, Bodel og Anne Per Olssøns børn af Nye=gaaerd. Kirsten Pers d: t: Per Nielss: af Gudmandrop. Morten Jpss: og Maren Jens d: af Staaerop. Jngebord og Karen Hans Jpssøns døtterer af Nye=gaaerd. Jens Jens Jenssøns søn i Lomsaas. Kirsten Anders d: t: Niels Nielss: i Steenstrop. Jnger Skaanjngs, Anneche Jon Skræderes d: af Højbye.

Samme dag haffde Esben Larss: af Zonnerop sin d: Maren til Daaben.
Susc: Madtzs Larssøns Kone af Holmstrop.
Testes. Niels Bentzss: drag: i Højbye, Lars Jacobssøns søn Jens i Nye=gaaerd, Andres Christenss: i Steenstrop, Lars Olssøns Kone, og Cjdtzse Jens d: jbid:

Samme dag holdede Sørn Larssøns Kone af Steenstrop Kirchegang.

Dominica post Trinit: 25ta.

25. november 1708

Michel, Sørn, Karen, Kirsten og Jnger Anders Smeds børn af Lomsaas. Peder Nielss: og Fæste=Møen i Gudmandrop. Niels Anderss: hos Hans Povelss: i Kljndt. Jens Andreæsøn Lade=Foged paa Ellinge=gaaerd.

Samme dag bleff Døbdt Madtzs Perssøns d: Marie her i Højbye.
Susc: Præste=Konen her ved staden.
Testes. Niels Larss: i Ebbelyche, Nicolej Hoff=mejer i Højbye, Anders Jyde t: Præsten, Cjdtzse Madtzs d: jbid: Karen Anders Jenssøns Kone jbid:

Samme tid bleffue copulerede Morten Jpss: og Maren Jens d: af Staaerop.

Samme dag bleff Begraffued Ole Jacobssøns døed=føded søn af Lomsaas.

Onsdagen d 26 9br:

26. november 1708

bleff begraffued Dorthe Jens d:, som døede i Nye=gaaerd, udi de fattiges jord.

Dominica 1 advent:

2. december 1708

holdede Andreses Kone af Zonnerop Kirche=gang.

Dominica 2 advent:

9. december 1708

Bleffue copulerede Peder Nielss: og Maren Kjelds d: af Gudmandrop.

Noch begraffued Niels Nielssøns barn af Steenstrop uden Pr: og sang.

Samme tid begraffued Madtzs Perssøns ljden d: Marie her i Højbye ved Pr: og sang.

Dominica 3 advent:

16. december 1708

Bleffue copulerede Hans Povelss: og Johanne Michels d: i Kljndt.

Dominica 4 advent:

23. december 1708

Bleff Døbdt Per Boessøns d: Maren af Gudmandrop.
Susc: Lars Jacobssøns Kone af Nye=gaaerd.
Testes. [ingen anført].

Samme dag bleff begraffued Jacob Wilchens Kone af Højbye ved Pr: og sang.

3t: nativitat: Xsti festo.

28. december 1708

Bleffue copulerede JepPederss: og Lirsten Christens d: i Gudmandrop.

Samme tid bleff Døbdt Jens Smeds søn i Zonnerop.
Susc: Madtzs Larssøns Kone i Holmstrop.
Testes. Per Olss: drag: i Staaerop, Madtzs Larss: i Nyerop, Jens Sørnss: i Zonnerop, Maren Jens d: i Staaerop, Karen Oluffs d: i Nyerop.