ANNO 1709

  Kilde: 1-368-1 3/15


Festo circumcisionis Xsti.

1. januar 1709

holdede Lars Madtssøns Kone af Ebbelyche, Og Ole Jacobssøns Kone af Lomsaas Kirche=gang.

Festo Epiphan:

6. januar 1709

holdede Madtzs Perssøns Kone af Højbye Kirche=gang.

Dominica 1 post Epiphan:

13. januar 1709

Bleffue 2=de u=ægte børn Døbde:

Det eene Karen Lars d: søn Lars, da værende til Ole Anderssøns i Staaerop.
Susc: Ole Anderssøns Kone jbid:, som udlagde til Barne=Fader een Baads=Mand ved naffn Lars Hanss:
Testes. Lars Jacobss:, Per Ole Anderssøns søn, Jacob Ryttere, Luce Lars Jacobssøns d:, Cjdtzse Aves alle i Staaerop.

Det andet var Esthræ Mons d: u=ægte d: Karen.
Susc: Kirsten Mons Hanssøns Rytteres Kone i Kljndt, som udlagde til Barne=Fader een hør=kræmere Svend Jørgen Becher af Kjøbenhaffn.
Testes. Per Knudss: Ryttere i Højbye, Peter Nicolaj Ryttere jbid: Christopher Ryttere i Kljndt.

Den 16 januar:

16. januar 1709

bleff begraffued Niels Otthessøns hjemme=døbed d: Jnger af Ellinge.

Dominica post Epiph: 2da.

20. januar 1709

Bleffue Døbde 3=de ægte børn af Højbye:

Det eene Povel Rasmussøns Mølleres søn Rasmus.
Susc: Præste=Konen Anne Cathrine Rjbe.

Det andet Jens Larssøns søn Anders.
Susc: Qvartie=Mesters Succows Kone Zire Jens d:

Det 3=die V. Anders Michelssøns d: Dorthe.
Susc: Lieutenants Asmi Kjæreste.

Testes. Lars Hanss:, Lars og Madtzs Jacobs sønner dragoner i Højbye, Nicolaj Hopmester jbid:, Ole Jacobssøns Kone i Lomsaas, Cjdtzse og Karen Madtzs d: i Højbye, Jnger Anders d:, Kirsten Anders d:, Johanne Niels d:, Maren Hans d:, Cjdtzse Jens d: alle i Højbye.

Samme dag bleff begraffued Tyges døed=føded Barn her i Højbye.

Festo Purificat: Mariæ.

2. februar 1709

Holdede Jens Smeds Kone af Zonnerop Kirche=gang.

Noch bleff begraffued samme til Lars Mon af Tengslemarch.

Dominica Invocavit.

17. februar 1709

Bleff begraffued Niels Larssøns døed=føded søn af Ebbelyche.

Dominica Reminiscere.

24. februar 1709

Holdede Povel Rasmussøns Mølleres Kone af Højbye Kirche=gang.

Samme tid bleff begraffued Karen Sl. Per Anderssøns af Hundstrop.

Dominica Oculi.

3. marts 1709

Holdede Per Boessøns Kone af Gudmandrop, Og V. Anders Michelssøns Kone af Højbye Kirche=gang.

Dominica Lætare.

10. marts 1709

Holdede Jens Larssøns Kone af Højbye, Og Niels Otthessøns Kone af Ellinge Kirche=gang.

Den 13 Martij

13. marts 1709

bleff begraffued Jens Huggeres Kone og døed=føded Barn i Højbye ved Pr: og sang.

Dominica Judica.

17. marts 1709

Bleffue Døbde 3=de ægte Børn:

Det 1ste Rasmus Nielssøns søn Michel i Zonnerop.
Susc: Madtzs Larssøns Kone i Holmstrop.

Det andet Niels Olssøns Rytteres d: Kirstine i Højbye.
Susc: Præstens Kiæreste.

Det 3die Claus Jacobssøns d: Anne i Nyerop.
Susc: Degne=Konen.

Testes. Christen Hanss: i Zonnerop, Niels Nielss: drag: i Tengslemarch, Madtzs Nielss: drag: jbid: Sara Jørgens d: jbid: Jnger Rasmus d: jbid: Ljsbeth Jørgens d: i Zonnerop, Johanne Pers d: jbid: Ole Brødde i Tengslemarch, Christian Nielss: jbid: Hans Sørnss: i Højbye, Jeremias Ryttere i Nyerop, Anne Jacobs d: paa Ellinge=gaaerd.

Samme tid holdede Tyge Larssøns Kone af Højbye Kirche=gang.

Festo annunciat: Mariæ.

25. marts 1709

Holdede Jens Larssøns Kone af Kljndt Kirche=gang.

Festo Viridium.

28. marts 1709

Bleff Døbdt Zachariæ (d: Maren), som tien: Præsten.
Susc: Præstens Kiæreste her ved staden.
Testes. Anders Jyde t: Præsten, Maren Hans d: t: Degnen, Johanne Niels d: i Højbye.

Samme tid bleff begraffued Niels Olssøns Rytteres Barn i Højbye uden Pr: og sang.

Tredje Paaske=dag.

2. april 1709

Bleff Mons Hanss: Ryttere af Kljndt begraffued uden sang.

Den 3 april:

3. april 1709

bleff Niels Larssøns Kone af Ebbelyche begraffued ved Pr: og sang.

Dominica quasi modo geniti.

7. april 1709

Bleff publice absolvered Luce Mogensdatter paa Anne=bjerg=gaaerd, udlagde til Barne=Fader een Person naffnlig Niels Anderss: tiennende tilforn og paa samme gaaerd.

Dominica Miscericord:

14. april 1709

Bleff Døbdt Luce Pers daatters u=ægte søn Mons paa Anne=bjerg=gaaerd.
Susc: Clement Væffueres Kone i Højbye, som udlagde til Barne=Fader Niels Anderss: tilforn tiennende paa Anne=bjerg=gaaerd.
Testes. Anders Skaanjng i Ubberop, Anders Jacobss: tjen: Præsten.

Dominica Jubilate.

21. april 1709

Bleff begraffued Niels Madtzssøns døed=føded d: i Lomsaas.

Dend Aldmindelige Bede=dag, som holdes 4=de Freddag effter Paaske

26. april 1709

var til Daaben Christopher Nielssøns søn Mogens i Nyerop.
Susc: Sara Madtzs Larssøns Kone jbid:
Testes. Ole Brødde i Tengslemarch, Niels Nielss: til samme Mand, Peder Olss: drag: i Staaerop, Kirsten Jenses i Kljndt, Karen Jenses i Zonnerop.

Dominica Cantate.

28. april 1709

Holdede Rasmus Nielssøns Kone af Zonnerop Kirche=gang. I lige maade Niels Olssøns Rytteres Kone i Højbye.

Samme tid haffde Jens Nielss: i Ubberop een søn Christian til Daaben.
Susc: Præstens Kone her ved staden.
Testes. Anders Jyde og Michel Olss: t: Præsten, Maren Ols d: t: V. Anders Michelss: Johanne Ejlers d: i Ubberop, Kirsten Lars d: jbid:

Onsdagen d 1 Maji.

1. maj 1709

Bleffue troe=loffuede Hans Perss: og Kirsten Pers d: af Gudmandrop.

Samme dag haffde Vel=ædel Hr Lieutenant Asmus een søn Asmus til Daaben.
Susc: Vel=ædel og Mand=hafftige Hr Capitain Zeiglers Frue i Vijg. Hos hende følgede Degne=Konen her ved staden. Testes. Vel=ædel Hr Lieutenant Bilefeldt, Mand=hafftige Qvarteir=Mester Succow, Corporal Reusis Kone paa Odden, Mademois: Cathrine Marie Hejdemous Tolderens Gudorrs d: ved Rørvijgs Toldbord.

Samme tid bleff begraffued Madtzs Hanss: her i Højbye ved Pr: og sang.

Dominica Rogate.

5. maj 1709

Bleff Døbdt Madtzs Larssøns søn Niels i Nyerop.
Susc: Vesthj Nielssøns Kone jbid:
Testes. Per Olss: i Staaerop, Morten Jpss: jbid: Christian Nielssøns Kone i Tengslemarch, Magrethe Niels d: i Kljndt, Birte Niels d: i Nyerop.

Samme dag holdede Claus Jacobssøns Kone i Nyerop Kirche=gang.

Dominica Exaudi.

12. maj 1709

Haffde Niels Monss Møllere i Zonnerop een søn [intet navn] til Daaben.
Susc: [intet navn].
Testes. [intet navn].

Samme dag holdede Zachariæ tiennende Præsten hans Kone Kirche=gang.

Festo Pentecostes 3tia.

21. maj 1709

Haffde Anders Hanssøns d: Cjdtzse een u=ægte søn Lars til Daaben.
Susc: Clement Væffueres Kone her i Højbye, som udlagde til Barne=Fader Mons Svendss: drag: t: Madtzs Perss: her i Byen.
Testes. Zacharias t: Præsten, Karen Jens Hans i Højbye, Cjdtzse Madtzs Hanssøns d: i Steenstrop, og Cjdtzse Madtzs Hanssøns d: i Højbye.

Dominica Trinitat:

26. maj 1709

Holdede Niels Madtzssøns Kone i Lomsaas Kirche=gang.

Samme tid bleff begraffued Jnger Skaanjngs her i Højbye.

Dominica post Trinit: 1ma.

2. juni 1709

Holdede Christopher Nielssøns Kone af Nyerop, Niels Monssøns Mølleres Kone i Zonnerop, Jens Nielssøns Kone i Ubberop Kirche=gang.

Samme dag bleff Døbdt eet ægte Barn sc: Niels Nielssøns d: Bodel, som er hos Ole Anderss: i Staaerop.
Susc: Degne=Konen.
Testes. Michel Olss: hos Præsten, Per Olss: drag: i Staaerop, Hans Sørnss: drag: i Højbye, Johanne Niels d: jbid: Karen Niels d: bes:, Bodel Eskes d:, Cjdtzse gl Aves d: af Staaerop.

Dominica post Trinitat: 2da.

9. juni 1709

Holdede Lieutenant Asmi Kone af Højbye, Og Madtzs Larssøns Kone i Nyerop Kirche=gang.

Samme dag bleff Døbdt Svend Trane=Mands d: Anne.
Susc: Præste=Konen.
Testes. Michel Olss:, Hans Ejlerss:, Hans Madtzss:, Cjdtzse Jens d:, Johanne Ejlers d:

Dominica post Trin: 4ta.

23. juni 1709

Bleffue troe=loffuede Jens Nielss: Ryttere, i Kljndt, Og een Rytteres Enche Kirsten jbid:

Dominica post Trin: 7t:

14. juli 1709

Gich Niels Nielssøns Kone af Staaerop, Og Svend Perssøns Kone af Trane=huused i Kirche.

Den 24 julij die Mercurij

24. juli 1709

bleffue begraffuede tvende smaae Børn:

Det eene Christopher Nielssøns i Nyerop.

Det andet Morten Jpssøns jbid:

Dominica post Trinit: 9na.

28. juli 1709

Bleff Døbdt Mons Perssøns d: [intet navn] af Gudmandrop.
Susc: Madtzs Nielssøns Kone af Lomsaas.
Testes. Madtzs Perss:, V. Per Nielss:, Per Boessøns Kone, Hans Perssøns Kone jbid: Johanne Niels Perssøns d: i Højbye.

I lige maade Døbdt Andreæ d: [intet navn] i Kljndt.
Susc: Præste=konen.
Testes. [intet navn].

Samme dag gich Niels Nielssøns Kone af Staaerop, Og Svend Trane=Mands Kone i Kirche.

Dominica post Trinitat: 11ma.

11. august 1709

Bleff Døbdt Niels Jenssøns d: Cjdtzse af højbye.
Susc: Maren Jens Madtzssøns jbid:
Testes. Madtzs Perss:, Sørn Nielss:, Alle Nielss:, Peder Nielssøns Kone, Anders Jenssøns Kone jbid:

Samme dag troe=loffuede Jens Jacobss: Ryttere og Maren Madtzs d: af Ebbelyche.

Dominica post Trinitat: 14ta

1. september 1709

Gich Andreses Kone i Kljndt, Og Mons Perssøns Kone af Nyerop i Kirchen.

Samme dag bleffue troe=loffuede Sørn Perss: Krag af Nache, Og Dorthe Hans d: i Nyerop.

Dominica post Trinitat: 15ta.

8. september 1709

Bleffue vjede Jens Nielss: Ryttere, med en Rytteres Enche Kirsten Mons Hanssøns af Kljndt.

Samme dag bleff Døbdt Christians barn [intet navn] i Tegnslemarch.
Susc:Madtzs Larssøns Kone i Holmstrop.
Testes. Niels Madtzss: drag: og Povel Jenss: t: Sørn Jenss: i Tengslemarch. Madtzs Larssøns Kone i Nyerop, Ljsbeth Jørgens Kljndtebors d:, Clauses stiff=d: Karen Lars d: af Nyerop.

Dominica post Trin: 16ta.

15. september 1709

Bleff vjede Niels Povelss: og Bente Jons d:, J lige maade Jens Jacobss: og Maren Madtzs d: af Ebbelyche.

Den 18 7br: die Mercurij

18. september 1709

bleff begraffued Lars Christenss: i Ubberop ved Pr: og sang.

Dominica post Trin: 17t:

22. september 1709

Gich V. Niels Nielssøns Kone af Lomsaas, Og Niels Jenssøns Kone i Højbye i Kirchen.

Dominica post Trinit: vigesima

13. oktober 1709

Blef døbt Niels Jacobsøns Søn Madz udi Thenchslemarch.
Susc: Madz Nielsøns Kone i Lomsaas.
Test: Niels Povelsøn Rytter, Oluf Lauresøn og Oluf Jacobsøn i Lomsaas Anders Madtsøns Kone og Niels Madtsøns Kone i Lomsaas.

Dominica post Trin: 21.

20. oktober 1709

Blef døbet Ug. Peder NielsSøns Barn af Gudmandrop kaldet Boel.
Susc: Madtz LaurisSøns Kone i Holmstrop.
Test: Madtz Bent i Lomsaas. Madtz NielsSøn. Madtz PedrsSøns Kone. Ug: Niels NielsSøns Kone i Lomsaas.

Samme dag blef begrafvet Christians Barn af Tengslemarch saa og Peder Søfrenssøns døed fødte barn i Holmstrop.

Samme dag blef Trolofvet Magnus SvendsSøn og Sidtze Anders Daatter. Blef og samme dag Trolofvet Anders MichelsSøn og Karen Bolds Daatter. Saa og Jacob Vilchen og Anna Madtz Daatter.

Dominica post Trin: 22.

27. oktober 1709

Samme dag blef Døbt Madtz Brødes barn Jens.
Susc: Sidze Mads LaurisSøns.
Test: Niels Michelss: Drag: Erich Røed Sold: Anders JpsSøns Kone i Ebbelyche. Tyris Daatter ibid:

Samme dag blef viet Andreas MichelsSøn og Karen Sonnebolds Daatter i Sonnerop.

Festo omnium Sanctorum

1. november 1709

Blef Døbt Lauris OlufsSøns Barn i Steenstrop kaldet Anne.
Susc: Sidze Madz LaurisSøns i Holmstrop.
Test: Anders Lomand i Højbye, Søfren LauridsSøn i Steenstrop, Sidze M?? i Højbye. Lauris JensSøns d: Magrette i Steenstrop. Anders JensSøn i Højbye.

Dominica post Trinit: 23

3. november 1709

Blef begraffuet Sl. Espen LaurisSøn Huusmand af Lomsaas.

Samme dag Blef viet Søfren PedersSøn og Daarte.

Dominica post Trinit: 24

10. november 1709

Blef begrafued Niels PedersSøns Kone i Klindt nafnlig Daarte.

Den 14 9bris

14. november 1709

blef viet Magnus Svendsøn Drag: og Sidtse Anders Daatter.

Dominica post Trinit: 25

17. november 1709

Blef døbt 2de børn:

1: Anders MichelsSøns Daatter udi Sonnerop nafnl: Anna
Susc: Præsten Kiæreste.
Test: Rasmus Skrædder i Sonnerop, Niels NielsS. i Lomsaas. Kroemandens Johanna. Sare i Staaerup.

2: Jens ?? Daatter nafnlig Gertrud.
Susc: Sidse Madtz LaurisSøns Kone i Holmstrop.
Test: Hans Povelsen i Klindt. Anders JacobsS: Jens MadtsSøns pige Johanne.

Samme dag blef trolofvet Johan Hendrich Smed og Anna Marie Jacobs Daatter.

Den 23 Novembr:

23. november 1709

Bleff begraffued Lars Madsøn i Ebbelyche.

Dominica 26 post Trinitat:

24. november 1709

holt Niels Jacobsøns Huustrue aff Tingselmarch og Peder Søffrenssøns Huustrue aff Holmstrop Kirchegang:
 

Dominica 1 Advent:

1. december 1709

Holt sc: Peder Nielsøns Huustrue aff Gudmandrop Kirchegang.

Dominica 2 Advent:

8. december 1709

Bleffue Viede Mogens Larssøn Møller og Kirsten Larsd: aff Svinninge.

Samme dag holt Andres Michelssøns Hustrue af Sonnerup Kirchegang.

Dominica 3tia Adventus:

15. december 1709

Holt Kirchegang Madtz Brødes Kone udi Lombsaas.

Dominica 4ta Adventus:

22. december 1709

Holt Kirchegang Lars Oluffsøns Kone i Steenstrup.

Feria 2da Nativitatis

27. december 1709

bleff døbt Christen Hanssøns Søn af Sonnerup. blef Kaldet Jens,
Susceptor Præste=Qvinden.
Testes. [ingen navne]

Dominica inter festum Nativitatis Circumcisionis Christi

29. december 1709

holt Jens AndersSøns Kone udi Klindt Kirchegang.