ANNO 1714

 Kilde: 1-368-1 3/15


Fest: Circumsis: Christi.

1. januar 1714

Blef copuleret Anders Jensøn og Zidzle Madzd: i Gudmandrup.

Fest: Epiph:

6. januar 1714

Troeloevet Daniel Mogensøn og Jngeborg Hansd: i Høybye.

Den 10 Jan:

10. januar 1714

blef begravet Peder Olsøn af Nyegaard.

Den 18 dito:

18. januar 1714

begravet Tyre Jbsd: af Høybye.

Fest: Sexagesima

4. februar 1714

Troloevet Jens Larsøn og Anna Pedersd: af Nyegrd:

Samme dag troelovet Ole Persøn og Kirsten Persd: af Svinninge.

Dominica Invocavit.

18. februar 1714

Begravet Maren Nielsis udi Lomsaars.

Den 19 febr:

19. februar 1714

Begrafvet Anders Jensen i Høybye.

Dominica Reminiscere.

25. februar 1714

Viet Daniel Mogensen og Jngeborg Hansd: i Høybye.

Dominica Oculi.

4. marts 1714

Begrafvet Peder Lauridtsøns barn udi Ubberup.

Dend siefvende Martii

7. marts 1714

blef Døbt Jens Pedersøns barn udi Høybye, Kaldet Berthe,
gl. Mads Nielsøns hh: i Lomsaars bar det.
Testes: Søfren Nielsen, og Karlen Michel i Høybye, Jørgen Klinteboes Søn Niels ibid:

Samme tid: begrafvet Christen Lars: i Høybye.

Noch troelovet Anders Jensøn og Karen Andersd: ibidem.

Dominica Lætare.

11. marts 1714

Døbtes Lars Olsøns Datter i Gudmandrup, Kaldet Berthe,
Mads Lars: hh: i Holmstrup bar det.
Test: Peder Olsen tien Jacob Anders: i Høybye, Peder Eylersen ibid:, Jnger Andersd: ibid: Mette Nielsd: i Gudmandrup, og Lars Jensens hh: ibid:

Samme dag stoed Karen Hansdatter i Høybye Skrifte, og udlagde til Barnefader Jens Hansis Søn Anders i Ny??.

Dominica Judica.

18. marts 1714

Begrafvet 2de lig:

Det eene var Jens Persøns Hustrue i Høybye.
Det andet Søren Larsøns barn i Steenstrop.

Dend 21 Martii.

21. marts 1714

Troelofvet Niels Nielsøn og Anna Larsd: fra Ebbeløche.

Fer: III Paschatos.

3. april 1714

Blef døbt Mads Larsøns Søn Niels i Nyerup.
Vesthi Niels: hh: ibid: bar det.
Testes: Anders Pedersen og Peder Jensen ibid: Jens Søfrens: hh: ibid: Osle tien. i Præstegaarden, og Berthe Marie tien. Degnen.

Dominica Qvasimodogen:

8. april 1714

Begrafvet tvende lig:

Det eene var Boel Sigvartis i de fattigeshuus:
Det andet Maren Andersd: dødfødde barn i Sonnerup.

Samme dag copuleret Jørgen Moegensøn og Thamar Jensd: i Ebbeløche.

Noch blef døbt Daniel Møllers barn her i Høybye, Kaldet Sybille.
Deigne-koenen holte det over daaben,
Test: Lars Møller i NyeKiøbing, Jens Madtzøns dreng Christian Arentsen i Høybye, Johanne Nielsd: ibid: Madtz Hans: d: Zidzle ibid: og U: Anders Michelsens d: Berthe ibid:

Noch blef døbt tvende u=ægte børn:

Det eene Anne Madzd: fra Staarup, Kaldet Lars,
Ole Anders: hh: ibid: bar det. Udlagde til Barnefader en Rytter i Staarup ved nafn Carl.
Test: Niels Olsøns tvende Sønner Bertel og Keld, Ole Anders: søn Hans, Lars Olufs: pige, Boel Nielsd: ibid: og Zidzle Nielsdatter tien. Jens Lars: i Ubberup.

Det andet var Anders Hans: datters Karens u=ægte barn i Høybye Kaldet Boel,
Clemen Vefvers hh: sammested bar det, og udlagde til Barnefader en Bode Karl i Kiøbenhafn.
Test: Michel Jensen tien. Søfren Niels: i Høybye, Niels Jyde tien. Jørgen Christensen ibid: Niels Jørgensen og Jesper Tygesøn tien. Ole Søfrensen, Johanne Nielsd: ibid:

Dend 11 April:

11. april 1714

døbt Anders Madzøns barn i Høybye, Kaldet Lars.
Mademoiselle Anna Sophie Ribe i Præstegaarden holt det ofver daaben.
Testes: Madz Hans: datter Martha i Høybye, Kirsten Olufsd: tien. Jens Madsøn ibid: U: Anders Michels: hh: ibid: Jens Persen og Michel Olsen i Præstegaarden.

Dend 13

13. april 1714

begravet Per Ladefoegeds Datter i Hunstrop.

Dominica Misericord:

15. april 1714

Blef Viet Jens Larsøn og Anna Pedersdatter i Nyegaard.

Dominica Jubilate.

22. april 1714

Da blef Viet Niels Nielsøn og Anna Larsdatter i Ebbeløche.

Dominica Cantate.

29. april 1714

Begrafvet Hans Eylersøns dødfødde barn i Ubberop.

Samme dag blef publice absolveret Zidzle Jensd: i Høybye, og udlagde til Barnefader Lorents Bejer Trompetter ec.

Dominica Exaudi:

13. maj 1714

Begrafvet Madz Smids Barn udi Høybye.

Samme dag døbt Moegens Peders: barn i Gudmandrop, Kaldet Peder.
Deigne-koenen bar det.
Faddere: Hans Pers: i Gudmandrop, Jens Knudsen ibid: Anders Olsen, Karen Pedersd: ibid: og Anders Madzs: datter Martha i Steenstrop.

Fer: III Pentecostes.

22. maj 1714

Blef Viet Andreas Jensen og Karen Andersd: i Høybye.

Den 25 Maji

25. maj 1714

Blef begravet Kirstine Madzd: i Nyerop.

Dominica Trinitatis.

27. maj 1714

Blef døbt tvende børn:

Det eene U: Peder Nielsens i Gudmandrop, Kaldet Jens,
Mademoiselle Anne Sophie Ribe i Præstegaarden bar det.
Test: Mads Peders: og Jp Persøn, Jens Persen tien. i Præstegaarden, Karen Pedersd: og Kirsten Pedersdatter i Gudmandrop.

Det andet Anders Persens i Klint, Kaldet Lars,
Mads Lars: hh: i Holmstrop bar det til Daaben.
Test: Jens Niels: søn Hans, Jens Larsen tien. Jørgen Nielsen, Jens Niels: Datter Ludze og Søfren Larsøns Stif Datter Kirsten, Alle i Klinte Bye.

Dominica 1 post Trinitat:

3. juni 1714

Blef døbt Jens Lars: barn i Nyegaard, Kaldet Peder,
Leutnant Suchous Kieriste i Høybye holt det ofver Daaben.
Faddere: Jens Peders: tien. Præsten, Ole Anders: Søn Hans i Staarup, Johanne Nielsd: i Høybye, og Dorthe Marie Gundersd: tien. Deignen.

Samme dag døbt Zidzle Jensd: u-ægte barn i Høybye, Kaldet Hans,
Clemen Vefvers Hustrue ibid: bar det.
Test: Niels Jyde, Johanne Nielsd:, Jnger Olufsd: tien. Kroemanden, Martha Mads Datter, Alle i Høybye.

Noch begrafvet Jep Mads: barn i Nyegaard.

Die 9 Junii

9. juni 1714

begrafvet Christen Larsøn fra Ubberop.

Dominica 6 post Trinitat:

8. juli 1714

Troelofvet Peder Ejlersøn og Charen Nielsdatter af Staarup.

Samme dag Begrafvet Charen Andersd: u-ægte barn i Høybye.

Samme dag publice absolveret Anna Madsd: fra Staarup, og Charen Andersdatter i Høybye.

Die 18 Julii

18. juli 1714

begravet tvende lig:

Det I. Christen Hansøns barn i Sonnerup.
Det II. en Svensk Karl i Lomsaars nafnlig Peder Mons.

Dominica 8 post Trin.

22. juli 1714

Blef begrafvet Jens Larssøns Barn i Nyegaard.

Dominica 9 post Trinitat:

29. juli 1714

Blef døbt 2de børn:

Det eene Niels Larsøns Søn i Ebbeløche, Kaldet Lars,
Mogens Skou Riders Kieriste i Ulcherop i Egebierg Sogn holte det ofver Daaben.
Faddere: Niels Ols: i Ebbeløche, Peder Madzøn i Lombsaars, Andreas Jensøn i Højbye, Degnens Kieriste ibidem og Zidzle Larsis i Ebbeløche.

Det Andet Hans Pedersøns Datter i Gudmandrop, Kaldet Kirsten:
Mademoiselle Anna Sophia Riber i Præstegaarden bar det til Daaben.
Testes: ?? Jensøn i Gudmandrop, Jørgen Andersøn ibid: Niels Michelsøn i Højbye. Kirsten Larsd: tienn. paa Annabgrd, Peder Jensøns Datter Elizabeth i Gudmandrop.

Dominica 10 post Trinitat:

5. august 1714

døbt Christopher Nielsøns barn i Nyerop, Kaldet Niels,
Mademoiselle Anna Sophie Riber i Præstegaarden holte det over Daaben.
Testes: Jens Pedersøn ibid: Søren Rytter i Nyrop, Jens Rytter i Ebbeløche, RasmusAndersøns d: Boel i Nyrop, og Johanne Pedersd: tien. Niels Olsøn i Ebbeløche.

Den 11 Augusti.

11. august 1714

begrafvet Peder Madzøns Karen i Lombsaars.

Dominica 12 post Trinitat:

19. august 1714

Døbt Boel Larsd: u-ægte barn i Steenstrop, Kaldet Lars,
Madz Larsøns Hustrue i Holmstrop bar det til Daaben.
Testes: Mads Hansøns Søn Lars, Andræsis stifsøn Hans, Peder Jacobsøns Hustrue i Høybye Og Ole Remsmiders Hustrue i Gudmandrop.

Dominica 14 post Trinitat:

2. september 1714

Begrafvet tvende lig:

Det eene Anders Madsøns barn udi Lombsaars.
Det andet Rasmus Klochers Datters barn udi Ubberop.

Dominica 15 post Trin.

9. september 1714

Begrafvet 3de børn:

Det eene Niels Michelsøns dødfødde barn i Steenstrop.
Det andet Madz Andersøns barn i Lombsaars.
Det tredje Andræsis i Klinte.

Dominica 16 post Trin.

16. september 1714

Døbt Søffren Nielsøns Datter i Højbye, Kaldet Anna,
Mademoiselle Anna Sophie Riber i Præstegaarden bar det frem.
Testes: Mads Pedersøn, Jens Andersøn tien. Jens Madsøn, Johanne Nielsdatter Jens Peders: Hustrue, Alle i Højbye.

Den 18 7br.

18. september 1714

Døbt Vesthi Nielsøns Datter i Nyrop, Kaldet Dorothe.
Suscept: Degne-Koenen:
Testes: Hermann Kaptain i Khafn, Lars Skonnings Søn Niels i Højbye, Dorthe Marie tien. Degnen og Karen Søfrens i Nyerup.

Dominica 18 post Trinitat:

30. september 1714

Blef Viet Peder Eilersøn og Karen Nielsd: i Høybye.

Dominica 20 post Trinitat:

14. oktober 1714

Troelofvet Ole Pedersøn og Karen Madsd: i Ubberup.

Dominica 21 post Trinit:

21. oktober 1714

Døbt 2de børn:

Det eene Jacob Andersøns i Højbye, Kaldet Anders.
Mademoiselle Anna Sophia Riber i Præstegaarden bar det frem.
Testes: Andreas Jensøn, U: Anders Michelsøns Søn Michel i Højbye, Anders Jensøn i Gudmandrop, Zidzle Madsd: i Høybye, og Johanne Nielsd: ibid:

Det andet U: Niels Nielsens i Lombsaas, Kaldet Anna,
Ludze Madzis ibid: bar det til Daaben.
Testes: Lars Olsøn i Gudmandrop, Peder Nielsøns Søn Niels i Lombsaars, Karen Pedersd: tien: Madz Niels: ibid: og Ole Jacobsøns Hustrue samme sted.

Dominica 23 post Trinit:

4. november 1714

Begravet Niels Madzøns Hustrue i Lombsaars.

Dominica 24 post Trin.

11. november 1714

Jordet Affve Pedersøn i Staarop.

Dominica 26 post Trin.

25. november 1714

Bleff publice absolveret Boel Larsd: i Steenstrop, Udlagde til Barnefader Peder Hansøn Rytter i Tengslemarch.

Samme dag døbt Anders Jensøns barn i Gudmandrop, Kaldet Karen,
gl: Madz Nielsøns Hustrue i Lombsaars bar det til Daaben.
Test: Lars Jensøn i Lombsaars, Ole Larsøns Søn Lars Ibidem, Madz Hansøns Søn Lars i Steenstrop, Ole Peders: datt: Kirsten i Gudmandrop og Mette Kielsd: ibid:

Dominica 1. Advent:

2. december 1714

Døbt 2de børn:

Det eene Christen Hansøns d: i Sonnerop, Kaldet Boel,
Degne-koenen holte det over Daaben.
Test: Niels Jensøn tien: Degnen, Anders Jensøn i Sonnerop, Peder Michelsøn tien. Anders Persøn i Nyegaard, Karen Pedersd: tien. Degnen, og Hans Jbsøns d: Zidzle i Højbye.

Det andet var Niels Ottesøns datter i Ellinge, Kaldet Jnger,
Clemen Vefvers hh: i Højbye bar det til Daaben.
Faddere vare Hollænderens Søn Rasmus ved Ellinge og Jens Pedersøns Hustrue ibidem.

Dominica 2. Adventus.

9. december 1714

Døbt Hans Andræsis datter i Staarop, Kaldet Maren.
Ole Andersøns hh: ibid: holt det til Daaben.
Testes: Peder Hellesen i Svinninge, Thomas Nielsøn i Tengslemarch, Niels Olsøns Søn Eskild i Staarop, Jacob Rasmusøns H: ibid: og Dorthe Olufsd: tien: paa Annbrgrd.

Samme dag copuleret Peder Madsøn og Kirsten Jensd: i Lombsaars.

Den 12 Decembr:

12. december 1714

Troelofvet Peder Svensøn Flint og Karen Jensd: i Højbye.
Forløftnings mænd 2de Svenske Karle, sc. Anders Svan og Daniel Funt.

Dominica 3. Advent:

16. december 1714

Troelofvet Hans Madsøn og Karen Pedersd: i Lombsaars.

Samme dag blef Viet Hans Jensøn og Ludze Larsd: i Klint.

Dominica post Nativitat: Christi:

25. december 1714

Døbt 2de børn:

Det eene Hans Jensøns datter Kirsten i Klint,
Mads Larsøns Hustrue i Holmstrup bar det til Daaben,
Testes: Lars Olsøn i Steenstrop, Vesthi Nielsøn i Nyerop, Christopher Nielsøn ibid: Zidzle Andersd: i Klint og Kirsten Jensd: sammesteds.

Det andet var Anders Jensøns Søn Jens i Sonnerup,
Mads Nielsøns Hustrue i Lombsaars bar det til Daaben,
Faddere vare Niels Jensøn Jyde tien. Degnen, Niels Jørgensøn i Højbye, Anders Michelsøn i Sonnerop, Madz Hansøns d: Zidzle i Høybye og Jørgen Smids Daatter Kirsten i Sonnerop.