ANNO 1736

 


Festo Circumcis:

1. januar 1736

Christi Døbt Jacob Olssøns Søn Niels af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns af Sonnerup; Testes Andreas Andreæsøn Tærsker i Høybye PræsteGaard, Peder Johanssøn i Tengslemarch, Rasmus Jenssøn ibid: Sophie Fiskers i Sonnerup og Anne Cathrine tienende Hr Lieutnant Suchou i Høybye.

Begravet Anders Olssøns dødfødde Dotter af Lumbsaas.

Dom: 1ma post Epiph:

8. januar 1736

Trolovet Niels Pederssøn MøllerSvend fra Asnæs og Sl: Anders Madzsøns Encke Kirsten OlesDotter af Lumbsaas. At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Olle Charlsen, Møller i Asnæs.
Christen Nielssøn, Boemand i [intet angivet]

Dom: 3tia post Epiph:

22. januar 1736

Copuleret Jacob Pederssøns for hen Kudsk paa Annabierg og Anna LarsDotter for hen Meyerske ibidem, men nu boende i Lumbsaas.

Dom: Sexagesima

5. februar 1736

Døbt Seigr Hans Hoffmesters Dotter Maria-Elisabeth af Høybye;
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards; Testes Monsr Clemend Suchou, Monsr Henrich Royan SkoleMester i Sonnerup, Anders Madzsøn Avls Karl i Høybye PræsteGaard, Nicolai Thomæsøn tienende Lieutnant Suchou i Høybye, Niels Sørenssøn i Høybye, Jomfrue Elisabeth-Cathrine Suchou ibid: Ellen AndreæDotter ibidem, Boeld HansDotter og Boeld NielsD: begge tienende i Høybye præsteGaard.

Dom: Qvinqvagesima

12. februar 1736

Døbt Oluf Trolles Dotter Anna Margreta af Borrewangs Huus;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Andreas Andreæsøn Tærsker i Høybye PræsteGaard, Madz Hanssøn Trolle tienende ibidem, Lars Madzsøn i Høybye, Peder Jocumssøn Tambour, Boeld NielsDotter tienende i Høybye PræsteGaard, Margrete MadzDotter i Høybye og Kirstine Christen Pederssøns ibidem.

Communicerede Thomas Cunrad Grønwald aftakket Poucker |: som tilforn hafde været en Papist eller Catholic :| første Gang sub utraq specie i Høybye Kirche, effter at Hand nogen Tid tilforn hafde gaaet i Proustens Huus for at informeres af Ham i den Luthersche Religion.

Giv, jeg og maa andre Syndere omvende,
At de dig Herre og din Naade kiende,
Oplad mine Læber og Tungen min,
At jeg forkynder Æren din !

den 14 Februarii

14. februar 1736

Begravet Anna Kock af de fattiges Huus i Høybye.

Dom: Invocavit

19. februar 1736

Døbt Christen Jørgenssøns Søn Niels af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Jens Hanssøn tienende i Høybye DægneBoelig, Niels Sørenssøn i Høybye, Oluf Nielssøn ibidem, Niels Jørgenssøn ibid; Dorthe Smids og Margrete Flintes ibidem.

Døbt Lars Christenssøns Søn Christen af Sonnerup;
Susceptrix Cidze Christen Hanssøns i Sonnerup; Testes Lars Madzsøn i Høybye, Peder Jocumssøn Tambour, Lucie MadzDotter ibidem og Sophie LarsDotter i Sonnerup.

Begravet Peder Nielssøns Dotter Anna af Høybye.

Dom: Reminiscere

26. februar 1736

Begravet Jens Avessøns Søn Peder af Holmstrup.

Dom: Oculi

4. marts 1736

Begravet Michel Pederssøns Hustrue Cidze JensDotter af Klint.

den 7de Martii

7. marts 1736

Døbt Madz Olssøns Dotter Boild af Gudmandrup;
Susceptrix Anna ChristensDotter i Høybye; Testes Peder Hitt Tambour, Niels Madzsøn i Gudmandrup, Ellen AndreæsDotter i Høybye, Mette MadzDotter ibid: og Kirsten MadzDotter i Gudmandrup.

Dom: Lætare

11. marts 1736

Begravet Poucker Thomas Cunrad Grønwald Hustrue Anna Maria Elisabeth af Høybye.

Festo Coenæ Dom:

29. marts 1736

Begravet Christen Rasmussøns dødfødde Søn af Steenstrup.

3tia Feria Paschatos

3. april 1736

Trolovet Christen Nielssøn og Maren AndersDotter Begge af Staarup; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

Søren Nielssøn, Boemand i Høybye.
O.N.S Ole Nielssøn, Boemand i Hylcherup.

Døbt Peder Sørenssøns Dotter Maren af Ellinge;
Susceptrix Maren Per Jenssøns i Nyrup; Testes Michel Anderssøn i Høybye, Per Jenssøn i Nyrup, Madz Christopherssøn ibid: Jep Hanssøn i Ellinge, Ottho Nielssøn ibidem, Boeld Trolles i Høybye PræsteGaard, Dorthe Jens Smids i Høybye og Margrete MadzDotter i Staarup.

Dom: Qvasimodogeniti

8. april 1736

Døbt Jep Rasmussøns Dotter Lucie af Sonnerup.
Susceptrix Zidze Jacob Olssøns i Sonnerup; Testes Henrich Royan i Sonnerup, Andreas Andreæsøn Tærsker i Høybye PræsteGaard, Rasmus Nielssøn tienende Morten Hanssøn i Tengslemarch, Mette MogensDotter ibid: Maren HansDotter ibid: og Ellen AndreæsDotter i Høybye.

Begravet af Sl: Hans Pederssøns Encke Boild HansDotter, som nyeligen var kommen fra Svinninge til Ubberup hvor hun døde.

Samme Dag bliver Sytten voxne Børn nemlig 10 Drenge Børn og 7 Pige Børn i Høybye Kirke confirmerede effter den Kongl: forordning angaaende den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræftelse udi deres Daabes Naade dat: Friderichsberg Slott den 13 Januarij 1736; Og er denne forvættning her i Menigheden skeet første Gang af Prousten Hr Hans Nyegaard, som da var SognePræst for Høybye Menighed.

Dom: Misericord:

15. april 1736

Døbt Søren Larssøns Søn Christian af Steenstrup;
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards; Testes Lars Sørenssøn i Lumbsaas, Jens Fisker ibid: Anders Madzsøn i PræsteGaarden, Boeld HansD: ibid: og Kirsten Lars Olssøns i Steenstrup.

Døbt Niels Jenssøns Søn Morten af Klint;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Jens Hanssøn tienende Dægnen i Høybye, Lars Madzsøn i Høybye, Hans Olssøn i Klint, Dorthe JørgensDotter fra Nyekiøbing og Ellen LorenzD: samme steds fra.

Begravet Christian Nielssøn af Tengslemarch.

Dom: Jubilate

22. april 1736

Døbt Michel Hiulmands Dotter Cidze af Lumbsaas;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou; Testes Anders Olssøn i Gudmandrup, Anders Michelssøn i Steenstrup, Madz Hanssøn i Lumbsaas, Mette MichelsDotter ibidem, Maren Sørens ibidem og Anne MichelsDotter i Høybye.

Dom: Cantate

29. april 1736

Trolovet Bent Anderssøn af Holmstrup og Kirsten JensDotter af Klint; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.L.S. Jens Larssøn
N.T.S. Niels Thomæsøn, Begge BoeMænd i Klint.

Publice absolveret Michel Smeds Hustrue Birthe JensDotter af Lumbsaas for Druckenskab som hun Dominica Sexagesima næst tilforn for heele Menigheden i Høybye Kirke hafde giort forærgelse med.

Begravet Godske Nielssøns Hustrue Karen PedersDotter af Ubberup.

Dom: Rogate

6. maj 1736

Døbt Madz Madzsøns Søn Peder af Gudmandrup;
Susceptrix Maren Jens Ladefogeds i Høybye; Testes Ole Nielssøn i Høybye, Peder Jocumssøn ibidem, Margrete NielsDotter, Anne JohansDotter og Boeld OlesDotter, Alle af Høybye.

Begravet Lars Jenssøns Hustrue Johanne EilersD: af Steenstrup.

Dom: Exaudi

13. maj 1736

Døbt Peder Madzsøns Søn Madz af Steenstrup;
Susceptrix Jomfrue Elisabeth Catrine Suchou; Testes Ole Nielssøn i Høybye, Ole Madzsøn i Gudmandrup, Anders Olssøn i Lumbsaas, Anders Hanssøn i Ubberup, og Boeld AndersDotter tienende i Høybye PræsteGaard.

den 18 Maij

18. maj 1736

Begravet Peder Hørtig af Staarup.

3tia Feria Pentecostes

22. maj 1736

Trolovet Henrich Brasch og Anna SonnesDotter, Begge af Holmstrup; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.R.S Jep Rasmussøn, Boemand i Sonnerup.
P.A.S. Peder Anderssøn, Boemand i Holmstrup.

Copuleret Niels Pederssøn Møller og Sl: Anders Madzsøns Encke Kirsten OlesDotter af Lumbsaas.

Døbt Lars Madzsøns Dotter Giertrud af Høybye;
Susceptrix Proustinden Madame Nyegaards; Testes Jochum Bøddeker, Hans Christian Bødker og Johan Henrich Martner, Alle 3 Klæde Kræmmere fra Nyekiøbing i Falster, Niels Thomæsøn i Klint, Niels Sørenssøn i Høybye, Nicolai Thomæsøn ibidem, Jomfrue Elisabeth Cathrine Suchou, Jomfrue Margrete Arendts i Høybye, Cidze Ole Larssøns i Svinninge og Jnger Jens Anderssøns i Eschildstrup.

Vide antæa Dom: Qvasimodogeniti

8. april 1736

Deres navne som da bleve confirmerede, findes her antegnede:

af Høybye                       Clemens suchou
                                      Jens Suchou
                                      Boeld SørensDotter
                                      Anna Rose
                                      Mette MadzDotter
af Steenstrup                   Giertrud JensDotter
af Lumbsaas                    Peder Olessøn
                                      Hans Jørgenssøn
                                      Mogens Jenssøn
af Sonnerup                    Anne-Cathrine HenrichsDotter
                                      Karen AndersDotter
af Tengslemarch              Jens Rasmussøn
af Nyrup                         Madz Christopherssøn
                                      Jep Mortenssøn
af Staarup                       Mogens Pederssøn
af Klint                           Mette JensDotter
                                      Hans Christenssøn.

Dom: 2 post Trinit:

10. juni 1736

Trolovet Sl: Peder Hørtigs Encke Elisabeth JørgensD: af Staarup og Jens Hanssøn af Høybye. At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.R.S Jacob Rasmussøn,
H.N.S. Hans Nielssøn, Begge BoeMænd i Staarup.

Døbt Lars Anderssøns Dotter Maren af Nyrup;
Susceptrix Maren Per Jenssøns i Nyrup; Testes Niels Thomæssøn i Klint, Hans Olssøn ibid: Madz Christopherssøn i Nyrup, Hans Jenssøn i Høybye, Boeld AndersDotter og Lucie MadzD: ibid: og Kirsten Christophers i Nyrup.

Dom: 3 post Trinit:

17. juni 1736

Begravet Giertrud Anderses Dotter Lucie af Holmstrup.

Festo Joh: Baptistæ

24. juni 1736

Døbt Lars Smids Dotter Giertrud af Høybye;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Peder Nielssøn i Høybye, Anders Madzsøn ibid: U: Lars Madzsøn ibid: Svend Flint ibid: Gunder Skoemager i Svinninge, Anne Lars Madzsøns i Høybye, Cidze Ole Larssøns i Svinninge, Jnger Jens Anderssøns i Eschildstrup, Kirstine Christen Perssøns i Høybye og Anne ChristensDotter ibidem.

Dom: 6 post Trinit:

8. juli 1736

Trolovet Lars Jenssøn og Kirsten MadzDotter, Begge af Gudmandrup; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

M.P.S. Madz Pederssøn,
I.K.S. Jens Knudssøn, begge Boemænd i Gudmandrup.

Dom: 7 post Trinit:

15. juli 1736

Copuleret Christen Nielssøn og Maren AndersDotter, Begge af Staarup.

Dom: 8 post Trinit:

Døbt Herman Zachariæsøns Dotter Dorthe af Ubberup;
Susceptrix Cathrine Sophie Simondsen Stue Pige paa Annabierg; Testes Peder Gartner i Høybye PræsteGaard, Hans Perssøn i Høybye, Peder Larssøn Kudsk paa Annabierg, Johan Wulf og Andreas Andreæsøn, Boeld NielsDotter, Boeld OlesDotter, Kirsten OlesDotter, Alle tienende i Høybye og Maren Jens Ladefogeds ibidem.

den 25de Julii

25. juli 1736

Begravet Sl: Søren Larssøns Encke Kirsten MichelsDotter af Klint.

den 4de Augusti

4. august 1736

Hiemmedøbt Niels Jenssøns Dotter Kirsten af Staarup.

Dom: 10 post Trinit:

5. august 1736

Confirmeret ovenmældte Barns Daab;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Andreas Trolle i Nyrup, Ole Trolle i Borrewangs Huus, Madz Trolle i Høybye, Morten Jeremiæsøn i Staarup, Lucie MadzDotter i Høybye, Anne MichelsDotter ibid: og Karen LarsD: i Nyegaard.

Begravet ovenmældte Niels Jenssøns Hustrue Kirsten HansDotter af Staarup.

Dom: 11 post Trinit:

12. august 1736

Døbt Henrich Royans Søn Hans af Sonnerup;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Lars Nielssøn i Ebbelyche, Ole Nielssøn ibidem, Niels Thomæsøn i Klint, Karen AndersDotter i Sonnerup og Anne MadzDotter i Holmstrup.

Begravet Niels Jenssøns Dotter Kirsten af Staarup.

den 13 Augusti

13. august 1736

Døbt Velædle og velbr Hr Capitain Friboes Søn Peder Schwane;
Susceptrix Velædle og Velbr Hr Commerce Raad Schwanes Frue paa Annebierg; Testes Velædle og Velbr Hr Commerce Raad Peder Schwane paa Annebierg, Ædle Hr Lieutnant Suchou i Høybye, Proustinden Mad: Nygaards ibid: og Jomfrue Ulrica Eleonora Schwane paa Annebierg,

Dom: 12 post Trinit:

19. august 1736

Døbt Madz Olssøns Søn Michel af Tengslemarch;
Susceptrix Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Ædle Seigneur Mogens Selstrup Brygger paa Christianshaun, Poul Christianssøn i Tengslemarch, Niels Jenssøn ibid: Madz Christopherssøn i Nyrup, Boeld Bruuns i Høybye, Anne MadzDotter i Tengslemarch, Ellen AndreæsD: i Høybye og Lucie Jacob Nielssøns i Tengslemarch.

Dom: 13 post Trinit:

26. august 1736

Døbt Christopher Nielssøns Dotter Cidze af Nyrup;
Susceptrix Proustinden Mad: Nyegaards; Testes Studiosus Peter Nicolai Nyegaard, Ole Nielssøn i Ebbelyche, Peder Jenssøn i Nyrup, Mette AndersDotter ibidem, og Boeld HansDotter i Høybye.

Dom: 14 post Trinit:

2. sepetmber 1736

Trolovet Niels Jenssøn af Staarup og Kirsten OlesDotter af Høybye; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

I.A.S. Jacob Anderssøn, Boemand i Høybye.
P.P.S. Peder Pederssøn, Boemand i Staarup.

Dom: 16 post Trinit:

16. sepetmber 1736

Døbt Lars Olssøns Søn Jørgen af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Niels Møller, Jens Olssøn, Niels Havgaard, Jnger WillumsDotter og Kirsten Fiskers, Alle af Lumbsaas.

Dom: 17 post Trinit:

23. sepetmber 1736

Døbt Nilai Nielssøns Dotter Maren af Lumbsaas;
Susceptrix Sara Niels Madzsøns i Lumbsaas; Testes Niels Havgaard, Madz Perssøn, Niels Olssøn, Maren Jens Fiskers, Dorthe Lars Sørenssøns, Alle af Lumbsaas og Sophie LarsDotter af Sonnerup.

Festo Michaelis

29. sepetmber 1736

Døbt Anne AndersDotters u-ægte Barn Kirsten af Staarup;
Susceptrix Maren Froms i Høybye; Testes Mogens Perssøn i Staarup, Jacob Hollænder ibid: Anne Oles i Borrewangs Huus, og Johanne Oles i Høybye; Til Barnefader blev ved Daaben udlagt Nilaus Jacobssøn i Staarup.

Døbt Anne MadzDotters u-ægte Barn Ellen af Klint;
Kirsten Michels i Klint var Susceptrix; Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Svend Flint ibid: Karen Lars Claussøns i Klint. Bemældte Qvinde Anne MadzDotter var nyeligen Kommen til Høybye Sogn fra Uden Herreds Svinninge, og medbragte Skudsmaal fra Sogne Præsten Hans Velærværdighed Hr Bech i Hiembech at hun Dom: 9 post Trinit: 1736 i Svinninge Kirke var publice absolveret for begangen Leyermaal. Til Barnefader blev ved Daaben udlagt Ole Nielssøn Skoleholder i uden-Herreds Svinninge.

Dom: post Festum Michaelis seil: 18 post Trinit:

30. sepetmber 1736

 Confirmeret

af AnnebiergGaard – Peter Hoffham
af Høybye – Zire AndreæsDotter.

den 3die Octobris

3. oktober 1736

Begravet Nilaus Nielssøns Hustrue Anne JensD: af Lumbsaas.

Dom: 19 post Trinit:

7. oktober 1736

Hiemmedøbt i PræsteGaarden Christen Nielssøns Søn Niels af Staarup;
Eod: Die bemte Barns Daab confirmeret;
Susceptrix Jomfrue Sophie Cathrine Nyegaard; Testes Jacob Rasmussøn, Rasmus Jacobssøn, Niels Jenssøn, Mogens Perssøn, Hans Bertelssøn, Cidze Ma??, Alle af Staarup, og Ellen AndreæsDotter i Høybye.

Døbt Lars Pederssøns Dotter Anne af Gudmandrup;
Susceptrix Sergiant Kræftes Hustrue Anne Kræftes; Testes Lars Nielssøn i Gudmandrup, Kirsten Lars Jenssøns ibid: og Margrete KieldsDotter ibid:

Døbt Anne Bruuns u-ægte Barn Maren;
Susc: Sophie Børres i Høybye; Testes Svend Flint i Høybye, Madz Trolle ibid: Margrete Flintes ibid: Cidze Lollicks ibid: og Kirsten Bondes i Ubberup. Til Barnefader blev ved Daaben udlagt Ole Bødtker Matros i Kiøbenhaun.

Dom: 20 post Trinit:

14. oktober 1736

Døbt Anders Jenssøns Søn Anders af Gudmandrup;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Jens Knudssøn i Gudmandrup, Margrete Jens Perssøns ibid: Niels Madzsøns ibid: Peder Hitt i Høybye, Zire AndreæsD: ibid: og Boeld OlesDotter ibid:

Dom: 21 post Trinit:

21. oktober 1736

Copuleret Bent Anderssøn af Holmstrup og Kirsten JensDotter af Klint, Begge nu boende i Holmstrup.

Begravet Anders Jenssøns Søn Anders af Gudmandrup.

den 24de Octobris

24. oktober 1736

Begravet Madz Anderssøns dødfødde Søn af Høybye.

Dom: 22 post Trinit:

28. oktober 1736

Copuleret Henrich Brasch og Anne SonnesDotter af Sonnerup.

Døbt Jep Hanssøns Dotter Anne af Ellinge;
Susc: Sophie Cathrine Nyegaard; Testes Andreas Andreæsøn, Anders Olssøn, Anders Madzsøn, Hans Jørgenssøn, Peder Nielssøn, Alle af PræsteGaarden, Boeld NielsDotter, Maren LarsDotter og Maria Madz Jenssøns, Alle af Høybye.

Døbt Ole Nielssøns Dotter Giertrud af Høybye;
Susc: Karen Niels Madzsøns af Høybye; Testes Peder Nielssøn, Gunder Perssøn, Niels Perssøn, Kirstine Christen Perssøns, Alle af Høybye, Peder Johanssøn, Boeld JensDotter, Maren HansDotter, og Mette MogensDotter, Alle af Tengslemarch.

Dom: 23 post Trinit:

4. november 1736

Copuleret Jens Hanssøn og Sl: Peder Hørtigs Encke Elisabeth JørgensDotter af Staarup.

den 6te Novembris

6. november 1736

Hiemme Døbt Jacob Nielssøns Dotter Karen af Tengslemarch.

den 14 Novembris

14. november 1736

Confirmeret ovennte Barns Daab;
Susc: Karen Niels Madzsøns i Høybye; Testes Niels Madzsøns, Ole Nielssøn, Niels Nielssøn, Anders Nielssøn, Peder Hitt, Ursula Tromands, Boeld SørensD: Alle i Høybye, Peder Johanssøn, Madz Rasmussøn, Kirsten Madz Olssøns, og Mette MogensDotter, Alle i Tengslemarch.

Trolovet Nilaus Nielsøn af Lumbsaas og Anne SørensDotter Bryggers Qvinde paa Annebierg Gaard; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

H.M.S Hans Madzsøn,
N.N.S. Niels Nielssøn, Begge Boemænd i Lumbsaas.

Begravet Lars Sørenssøns Søn Lars af Lumbsaas.

Begravet Anne AndersDotters u-ægte Barn Kirsten af Staarup.

Dom: 25 post Trinit:

18. november 1736

Copuleret Lars Jenssøn og Kirsten MadzDotter af Gudmandrup.

Copuleret Niels Jenssøn og Kirsten OlesDotter af Staarup.

Begravet Jacob Nielssøns Hustrue Lucie JensDotter af Tengslemarch.

Publice absolveret Nilaus Jacobssøn og Anne AndersDotter Begge af Staarup for begangen Leyermaal med hin Anden.

den 5te Decembris

5. december 1736

Døbt Lars Jørgenssøns Dotter Anne af Gudmandrup;
Suscept: J: Sophie Cathrine Nyegaard; Testes Andreas Andreæsøn i Høybye, Niels Jørgenssøn ibid: Anders Olssøn i Gudmandrup, Madz Madzsøns Hustrue ibid: og Hans Jørgenssøn i Lumbsaas.

Dom: 2da Adventus

9. december 1736

Trolovet Jacob Nielssøn af Tengslemarch og Ellen AndreæsDotter af Høybye; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

P.N.S. Peder Nielssøn,
N.M.S. Niels Madzsøn, Begge Boemænd i Høybye

Begravet Margrete Laases af Trane-Huuset.

Begravet Lars Jørgenssøns Hustrue Anne PedersDotter af Gudmandrup.

den 13 Decembris

13. december 1736

Begravet Søren Christenssøn af Høybye.

Dom: 3 Adventus

16. december 1736

Begravet Anders Olssøns dødfødde Dotter af Ubberup.

Dom: 4ta Adventus

23. december 1736

Døbt Hans Jenssøns Søn Jens af Ellinge;
Susc: Maren Per Jenssøns af Nyrup; Test: Jacob Nielssøn i Tengslemarch. Peder Johanssøn ibid: Hans Jenssøn i Klint, Maren JensDotter ibid: og Maren MadzDotter i Nyegaard.

Begravet Maren NielsDotter af Lumbsaas.

Begravet Anders Pottemagers Hustru Anne NielsDotter af Holmstrup.

Dom: post Nativit: Christi

30. december 1736

Trolovet Madz Nielssøn og Karen OlesDotter Begge af Lumbsaas; At forbemældte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i andre maader ere forhindrede, at de jo i Egteskabet med Hin Anden kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

H.M.S. Hans Madzsøn,
P.A.S. Peder Anderssøn, Begge Boemænd i Lumbsaas.